Наредба-61 за официална идентификация на животните

0

Внесен е доклад до министъра на земеделието от Зам. Министър Цветан Димитров – относно:Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 61 от 2006 г. за условията и реда за официална идентификация на животните, за които не са предвидени изисквания в регламент на Европейския съюз (Загл. изм. – ДВ, бр. 90 от 2013 г.) по важните акценти в доклада са:

  • В проекта е предвидена отмяна на разпоредбата на чл. 3, ал. 3 от Наредба № 61 от 2006 г., съгласно която лицата, участващи в идентификацията на животните преминават курс на обучение, организиран от БАБХ. Предложението за отмяна е обосновано от разпоредбата на чл. 13б от Закона за животновъдството, която предвижда всеки собственик, отглеждащ селскостопански животни в обект по чл. 13, ал. 5 от същия закон, да има необходимата квалификация за това. Когато собственикът няма необходимата квалификация, е длъжен да сключи договор за изпълнение на задълженията по отглеждането на животните с лице, което притежава необходимата квалификация. Лицата, които нямат специализирано селскостопанско образование
  • В проекта е предвидена отмяна на разпоредбата на чл. 3, ал. 3 от Наредба № 61 от 2006 г., съгласно която лицата, участващи в идентификацията на животните преминават курс на обучение, организиран от БАБХ. Предложението за отмяна е обосновано от разпоредбата на чл. 13б от Закона за животновъдството, която предвижда всеки собственик, отглеждащ селскостопански животни в обект по чл. 13, ал. 5 от същия закон, да има необходимата квалификация за това. Когато собственикът няма необходимата квалификация, е длъжен да сключи договор за изпълнение на задълженията по отглеждането на животните с лице, което притежава необходимата квалификация. Лицата, които нямат специализирано селскостопанско образование трябва да са преминали курс на квалификационно обучение и да са получили документ за професионална квалификация от обучаваща институция.
  • В § 4 от проекта се предвижда изменение на чл. 8 от Наредба № 61 от 2006 г., който регламентира задължения на собствениците, съответно ползвателите на животновъдни обекти за писмено уведомяване на ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект за събития, свързани с животните, като в съответствие с чл. 132, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗВД са диференцирани така: – за новородени и закупени животни – в тридневен срок; – за умрели – незабавно. В съответствие с чл. 132, ал. 1, т. 8 и 14 от ЗВД е прецизирана редакцията на чл. 8, ал. 1, т. 3 от наредбата, като е предвидено собствениците, съответно ползвателите на животновъдни обекти да съхраняват информация, свързана с произхода, идентификацията и местонахождението на животните най-малко за последните три години.

Свали прикачения файл от тук: – Писмото на НСГБ до МЗХ относно Наредба 61

Свали прикачения файл от тук:-Доклад от Зам. Министър Цветан Димитров относно Наредба 61

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here