Ще паднат ли маските. Не на дискриминацията

14

Поместваме част от материала за събитията от последните дни, свързани с прословутата вече Наредба 3 от уважение към тези триста фермери, които в продължение на шест часа при температури много под нулата устояваха правата си. Също така нормално е техните колеги , които са нямали възможност да присъстват да се запознаят с хронологията на събитията, защото наистина трябва един път завинаги да се каже край на дискриминацията, край на манипулациите, край на интересите за някои.

Говдовъд.ею

Текста за проект на Наредба 3 не се прие от много фермерски организации и те внесоха своите възражения в МЗХ. НОА и Асоциациите  на млечните овце и кози освен свои предложения внесоха и Декларация със следния текст.

 1. Категорично несъгласие с предложените от МЗХ промени в Проект на Изменение на Наредба № 3/17.02.2015г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, който е публикуван за обществено обсъждане.

Настояваме за прилагане на еднакви правила за всички овцевъди и козевъди, с цел недопускане на дискриминация в бранша. Определяме като недопустимо разделянето на бранша на различни категории.

Ние сме готови с конкретни предложения и настояваме за съвместна работа по изработването на справедливи и равни условия за подпомагане и развитие на овцевъдния и козевъдния бранш.

 1. Настояваме запазване на възможността за комбинирано участие по схемите Преходна национална помощ за овце майки и кози майки и помощ, обвързана с производството на овце майки и кози майки под селекционен контрол.
 2. Настояваме за отпадане на заложените несправедливи ограничения за директните продажби, количествата преработка и ограничаване продажбите в определени административни области, посочени в Наредба 26 на МЗХ.

Нормално беше да няма отговор от МЗХ защото в момента то го нямаше. Вследствие на това мълчане на 30.01.2017г. се проведе протеста и се искаше от фермерите   единствено справедливост, равнопоставеност и възможност за преработка и реализация на тяхната продукция. Нормално беше да се проведе среща с новоназначения министър на която бяха обсъдени следните въпроси: фермерите  имаха конкретни предложения и изцяло нов механизъм за доказване на продукция и несправедливите ограничения в Наредба №26 за директните доставки.  След кратък дебат служителите на МЗХ стигнаха до извода,че изисквания по отношение на овчето и козето мляко в ЕС няма, съответно Наредбата може да бъде променена в полза на фермерите. Министъра разпореди във възможно най-кратки срокове това да бъде сторено.

      По исканията относно промяна на дискриминационните разпоредби на Наредба №3 касаещи овцевъди, козевъди, говедовъди и биволовъди, за начините на доказване на реализирана продукция бяха обсъдени и след три часа се реши:

 1. За животните от млечно направление – остава възможността да се доказва млечност от 70 литра на овца майка, като се добавя възможност вместо тези 70 литра да може да се докаже производството на 20% чистопородни животни без значение дали са оставени за ремонт или са продадени ( в това число мъжки и/или женски)
 2. За животните от месодайно направление – остава възможността да се доказва роден един приплод от всяка овца-майка или да се докаже производството на 20% чистопородни животни без значение дали са оставени за ремонт или са продадени ( в това число мъжки и/или женски).
 3. За автохтонните животни се доказва производството на 20% чистопородни животни без значение дали са оставени за ремонт или са продадени ( в това число мъжки и/или женски).
 4. За всички направления като задължително условие за допустимост да се въведе изискването за наличие на един брой мъжки чистопороден разплодник за всеки

КАКВО СТАНА НА СРЕЩАТА В МЗХ НА 31.01.2017г. ?!?

Днес, въпреки че бяха поканени и трябваше да присъстват само председатели или законно упълномощени представители на развъдни организации от овцевъдството и козевъдството, като единствени засегнати страни, в големия колегиум на МЗХ, умишлено бяха допуснати лица, които нямат отношение към схемата. Те не се легитимираха като законни представители на РАЗВЪДНИ организации, под съмнение е броя на членската им маса въпреки гръмките им имена, а някои дори бяха  в качеството си на „фермери“.

Днес за пореден път бяхме свидетели на един фарс и имитация на работна среща в МЗХ.

Днес се допусна човек не представляващ никого, унищожил стадото си от глад, с внесен сигнал до прокуратурата за съмнение в  длъжностни престъпления и други да сипе обиди към НАС и ВАС, наричайки ни „бандистки структури“. Той и останалите „послушници“ на Министерството бяха считани като равнопоставени и легитимни представители на бранша.

Тези хора днес с умишлените си действия всяваха смут, налагаха противопоставяне на направленията по въдства и целенасочено разединяваха бранша, като с това провалиха конструктивния диалог и дебата по нашето предложение за детайлизиране и подобряването му.

КАКВО ВСЪЩНОСТ ПРЕДЛОЖИХМЕ?

 Проблемите на досега предложената промяна в нормативната уредба от МЗХ? (Наредба 3)

 1. Не са спазени изискванията на Европейското и националното законодателство в областта на подпомагането на земеделските производители по посочената схема, а именно:

Всички подпомагани по схемите за подкрепа обвързана с производството, следва да произвеждат селскостопанска продукция, в момента това изискване касае животните от млечно и месодайно направление и не се отнасят за автохтонните животни .

 1. Грубо са нарушени основни принципи на Европейския съюз за равнопоставеност и недискриминация./ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 639/2014 – касаещ настоящата схема/

„(4) В съответствие със съдебната практика на Съда на Европейския съюз ( 1 ) е целесъобразно да се поясни, че когато държавите членки приемат мерки за прилагане на правото на Съюза, те следва да упражняват своето право на преценка, като спазват някои принципи, включително по-специално принципа за недопускане на дискриминация.“

Изискването за доказване на реализирана продукция е само за част от бенефициентите по схемата (около 60%), докато за останалите няма никакви изисквания.

 1. Налагане на допълнителна административна тежест само за част от животновъдите.
 • Стопаните отглеждащи млечни животни са длъжни да предоставят фактури, с които доказват реализирана продукция, което в последствие подлежи на проверка от ДФЗ и НАП.
 • Животновъдите от месодайно направление доказват производство чрез регистриране на приплоди във ветеринарната информационна система. ДФЗ извършва „служебна“ проверка без да са ангажирани самите земеделски производители.
 • Фермерите отглеждащи автохтонни животни не доказват продукция и не подлежат на проверки.
 1. Заради гореописаните административни и/или физически проверки животновъдите от млечно направление могат да получат подпомагане едва след приключването им (м.април-м.май на следващата календарна година).

Това фаворизира останалите направления пред млечното. Създават се умишлени условия за нерегламентирано подпомагане и нелоялна конкуренция.

 1. Така предложените промени в Наредба №3 по никакъв начин не допринася за „изсветляване“ на сектора.

Доказва се само част от реализираната продукция и то само от част от фермерите.

Овцете майки и козите майки в страната са 1 627 900 броя според аграрния доклад на МЗХ за 2016г.

Животните под селекционен контрол от млечно направление, за които ще се доказва продукция са около 200 000бр. Или това са 12,29% от общия брой животни.

 1. Предложените промени в Наредбата не отчитат животните, които не произвеждат продукция:
 • Млади животни до 24 месеца, които не се доят. Съставляващи най-малко 20% от животните в стадото.
 • Абортирали, ялови, болни и др. За съжаление обичайно те са около 10% от броя на животните в стадото.
 1. Не е предвиден механизъм при форсмажорни обстоятелства, каквито се наблюдават често през последните години в страната. (Масово разпространилите се заболявания като „Син език“ и „Надуларен дерматит“, на които станахме свидетели).
 2. Поради ограниченията заложени в сега действащата Наредба №26 е отнето правото на всички животновъди сами да преработят и реализират 100% от собствената си продукция в цялата страна и то законно.

Това поставя тези фермери в силна зависимост от млекопреработвателните предприятия и умишлено ограничава възможността фермерите да получават справедлива пазарна цена.

 Предлагаме механизъм за доказване на продукция от всички направления при еднакви условия, а именно:

 • Доказване на производство на минимум 20% чистопородни разплодни животни – мъжки и/или женски от отглежданите в стадото породи и видове

Това е общоприетия процент животни за ремонт на стадото. Предлагаме животните да се идентифицират според сега действащото законодателство и одобряват за разплод от развъдните организации, като информация за първи родословен пояс се вписва във ВетИС от ИАСРЖ. Фермера може да запази произведените животни или да ги продаде с пътен лист, което ще бъде прозрачно и лесно проследяемо.

Предлагаме да бъдат предвидени механизми за справяне с форсмажорни обстоятелства по подобие на тези в чл.43 от Наредба №7 от 24.02.2015 за прилагане на Мярка 10 „Агроекология и климат“

 • Изискване за наличие на минимум 1бр. мъжки чистопороден разплодник за 50бр. овце-майки или кози-майки. Разплодникът да бъде с доказан произход и одобрен от развъдната организация.

 Предимства пред сега предложените промени  в Наредбата

 1. Всички животновъди без оглед на въдство или направление могат да произведат 20% чистопородни разплодни животни за ремонт
 2. Доказването на продукцията става по яснен и прозрачен механизъм еднакъв за всички.
 3. Премахване на допълнителната административна тежест за животновъдите. Дейностите по идентифициране и селекция се извършват и в момента съответно от ветеринарните лекари и развъдните организации.
 4. Държавен фонд „Земеделие“ може да извърши административна проверка по служебен път преди края стопанската година. Това няма да забави изплащането по схемата.
 5. „Изсветляването“ на сектора не трябва да е политика на МЗХ, а работа на НАП, които имат своя капацитет и механизми за извършване на финансови проверки на земеделските производители.
 6. Предложените промени са изпълними въпреки наличието на млади животни, не достигнали полова зрялост, абортирали, ялови, болни животни и други.
 7. Предвиден е механизъм при форсмажорни обстоятелства.

 Други не по-малко важни ползи от нашето предложение:

 1. Ежегодно производство на млади животни в стадата, получени чрез чистопородно развъждане.
 2. Задължително осигуряване на минимум един мъжки разплодник за 50 овце или кози от една порода, без който селекцията е невъзможна.
 3. Естествено подмладяване на стадата, което в момента рядко се наблюдава.
 4. Обезмисляне и прекратяване на порочни практики като смяна на марки от едно животно на друго и т.н.
 5. Изчистване на ветеринарната информационна система от нереални данни за животните като възраст, пол, порода, произход и място на раждане.
 6. Силно намаляване на незаконния превоз на животни, следствие на изискването за доказване на продукция. Това от своя страна ще е от огромна полза на БАБХ по дейностите за ограничаване и ликвидиране на заразни болести, както и повишаване на сигурността на храните от животински произход.
 7. По този начин се въвежда естествен механизъм за самоконтрол на развъдните организации. Например стадо без разплодници не може да произведе млади животни.
 8. Прозрачност и проверяемост в работата на развъдните организации.
 9. Повишаване на продуктивността на стадата.
 10. Повишаване на количеството и качеството на чистопородните стада.
 11. Въвеждане на взаимен многостепенен контрол на всички субекти по веригата /Фермер-Ветеринари-Развъдни организации-ИАСРЖ-ДФЗ/
 12. Създаване на благоприятни условия за търговия и обмен с чистопородни животни.
 13. Многократно повишаване качеството на селекцията и стимулиране на производството и търговията на висококачествени чистопородни мъжки разплодници .
 14. Развъдните организации ефективно ще изпълняват развъдните си програми.
 15. Увеличаване на потребността от специалисти–зооинженери.

Обръщение на организаторите на протеста към всички браншови организации в животновъдството и фермерите.

Уважаеми колеги,

Считаме нашето предложение за градивно полезно за всички, както за развъдните организации така и за самите фермери.

Обръщаме се към вас с молба да обсъдите ситуацията и настоящото предложение  с управителните си съвети и фермерите.

Призоваваме ви за диалог и градивно мислене за обединяване около идеята за промяна, която ще бъде от полза за всички, а не в тежест на част от нас.  Всички ние се борим за една и съща кауза, а именно повече и по-качествени чистопородни стада в България. Трябва да бъдем единни, а не да „дърпаме чергата“ към себе си и да защитаваме само собствените си интереси. Да загърбим личностните спорове по между ни и да поставим на преден план равнопоставеността, справедливостта,  и благото на всички наши членове. Защото днес едни от нас са поставени пред трудности, а утре може да са всички.

Предлагаме, да изпратите вашия мотивиран отговор в подкрепа или в отказ на нашето предложение, по което макар и с много трудности постигнахме някакъв консенсус с МЗХ, или да предложите друг механизъм, който да е приложим за всички въдства и направления.

Насоки в които ние считаме, че трябва да се помисли и заедно да ги обсъдим:

 1. Кога да се доказват приплоди в случаите на извънсезонно заплождане?
 2. Как се доказва наличието на разплодник ( или неизискване) в случай на прилагане на изкуствено осеменяване? (сертификат за семенната течност и/или за разплодника и/или друго)
 3. Как и кога се доказват продадените приплоди за разплод? (с пътен лист и/или фактура и/или административно от ДФЗ)?
 4. Колко най-малко месеца трябва да са навършили приплодите?
 5. Как се доказва използването на „коч/пръч под наем“?
 6. Други?

Моля писмено да  декларирате вашето решение пред МЗХ, както и да го препратите до всички нас. Необходимо е да застанем с имената си и членската си маса за да не допуснем едно толкова важно решение да бъде взето от няколко човека без значение на нашата позиция.

Уведомяваме ви, че имаме предварително съгласие с представители на големи говедовъдни сдружения за предприемане на масови ефективни протестни действия, в случай че МЗХ не предприеме разумни и адекватни действия.

За съжаление, ако и това не помогне ще бъдем принудени да изпратим до Европейската Комисия сигнал за дискриминиращия български нормативен акт. Това може да е пагубно за цялата схема предвид наличната към момента явна дискриминация.

Уважаеми колеги,

нека да поставим началото на една добра практика, ние които ежедневно сме във фермите, работим с фермерите,  виждаме проблемите, притежаваме образованието и познанията да бъдем водещите в определянето на  нормативните изисквания към българския животновъд, и те да бъдат в негова полза в дългосрочна перспектива.

– С ИНТЕРЕС ОЧАКВАМЕ МНОГО ПРЕРАЗКАЗИ НА МАТЕРИАЛА, КАКТО ВИНАГИ 🙂

Говедовъд.ею

Позоваването на Говедовъд.ею – ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

 

14 КОМЕНТАРИ

 1. А защо трябва да се субсидират животните под селекционен контрол? Редно би било субсидии да се дават на всички животни от даденото въдство, собственост на хора, регистрирани като ЗП? Има стада, които не са под селекционен контрол, имат по-добри показатели от селекционни такива. А пък нар. автохтонни, аборигени или местни породи – това е “манджа с грозде”. Селекцията е висш пилотаж, трябва да се прави от интелигенти фермери, които изпълняват изискванията на дадената развъдна асоциация. А относно „бандистки структури“, ами някои от развъдните организации са си точно такива. Дори бандитско това да има 4-5 развъдни организации за една порода. Защо се позволи това? На всеки, който не му изнася в дадената асоциация, хоп прави си нова или я сменя. Каква селекция може да правите с 10-15 стада? Развъдните организации трябва се издържат от самите фермери, а не да се субсидират. Така ще останат само тези, в които реално ще се извършва работа, ще има прогрес, по-висока продукция, животните ще се продават по-скъпо.

 2. напълно съм съгласен с по-голямата част от мнението ви. но съм и убеден, че “селекционните” животни имат нужда от подпомагане заради допълнителните дейности на стопаните им – там, където се извършват дори и минимални дейности по селекция и развъждане.. една от капиталните грешки на министерството и в частност на Дирекция животновъдство е, че не създаде условия за развитие на пазара на чистопородни животни, като допускаше на “терена” на селекцията да съществуват “кухи” организации. просто министерството БЕЗДЕЙСТВАШЕ под натиск на субсидисти – овцевъди.

  • И какви са тези допълнителни дейности на стопаните? Да следят за точния произход (убеден съм че 80-90% от записите в родословните книги не са точни, защото не се извърша осеменяване, с цел точен произход). Или да допуснат хората за млечна контрола 4 пъти в годината.

 3. Аз не съм съгласна с някои от вашите доводи г-н Методиев ! Определено извършването на селекционна дейнос в настоящите условия се нуждае от субсидиране – те извършват много допълнителни дейности.

   • Дейности по контрол на продуктивността,контрол на развъждането и т.н. Но вие много добре знаете какво е селекция-научен работник сте!

    • Знам. И тези неща според мен трябва да се покриват от фермерите. Искаш качествени животни – работиш и плащаш. Фермерите, кога взеха да си плащат членския внос?

 4. Трябва силна браншова организация, т.е. работеща и защитаваща интересите на фермерите. И тъй като в България желанието на хората е да са все вождове, нека има две, три (както са профсъюзните синдикати).

 5. Да,уви точно там нещата са объркани и та много в момента! Както навсякъде – и в други институции ,хората са разделени И продължават някои фактори да налагат това разделение! Не напразно проф. Николов си подава по лично желание оставката пред служебния министър!

  • силна браншова организация се прави от независими от властта и пазрите, обективно разсъждващи хора, които да искат прозрачност и еднакви условия за всички според спецификата на отделните въдства. за съжаление сега виждаме разделение именно заради желанието на популисти да получават без да имат отговорности – т.е. задължения. когато ръководителите са убедени, че за да получиш – трябва и да дадеш, тогава и членовете им ще ги последват безрезервно. когато реално защитават производителите от преработвателите, а не зад гърба да правят сделки с тях….

 6. Не съм съгласна с това ,че наричате автохтонните породи – ” манджа с грозде” Точно те не са такива и в голямата си част са чистопородни! Освен това има такива ,които са на изчезване вече и правилно се защитаваше теза от проф Николов за тяхното опазване! Ако има ” манджа с грозде ” то това са в голямата си част млечните овце.И може би наистина сте прав ,че ги наричате бандитски структури -но не всички обаче! Грешка бе на министерството ,че допущаше регистрация на всички, но от юридическа гледна точка то нямаше право и да им отказва. Относно издръжката от фермерите ,то и сега повече от 30% издръжкаята идва от тях – по новите правила!

  • Да, права сте. Старозагорската порода не е ” манджа с грозде”, то няма и как да е. Знаете за какво говоря. За млечните овце съм съгласен.

 7. Колеги, не съм против финасовото подпомагане на сектора животновъдство, но начинът, по който това се прави сега за селекцията, е неефективен и не дава резултати.
  Изходът е в целеви помощи за конкретни стоки и услуги. Ще ви дам един пример за говедовъдството: ако средствата, давани сега за неработещи развъдни асоциации, се пренасочат към използване за геномна оценка на животните и сексирана сперма, резултатът ще бъде бърз и ефективен. Разпределението на средствата може да е 80:20 (субсидия:средства на фермера), за да отиват парите само при хора, които са готови да работят и развиват производство на съвременно ниво. Вие измеслете подобна стратегия за овцевъдството. Що се отнася до автохтонните породи – тяхното бъдеще е в биологичното животновъдство. Вземете пример от Гърция и не разчитайте само на субсидии, които през 2020 така или иначе ще изчезнат. По данни от 2015 година в Гърция има 610 хиляди биологични овце (отглеждани в по-голямата си част за мляко) и 344 хиляди биологични кози (също за мляко). Крайният продукт е биологична фета и други традиционни сирена, предимно за износ.

 8. Колеги ние млекопроизводителите агонизираме бавно . какви субсидий ще дават на дивите говеда .какъв доход дават .на мен всичко ми е в светлия сектор _фактури за предадено мляко ,субсидий и за всичко плащам луди данъци на държавата мащеха едвам си плащам кредита си и тази ваксина за дерматита нещо обърка кравите намалиха млякото наполовина и спряха да се разгонват. Незнам мого съм отчаяна а имам желание да отглеждам животни.

ОСТАВИ КОМЕНТАР