ЦЕНТЪРА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА

1

Говедовъд.ею в своя проект е заложил фермерите да бъдат запознати с всички институции, научни звена, водещи фермери и всички други организации имащи отношение към животновъдството. сега дойде реда и на центъра за оценка на риска по хранителната верига.

Центърът е Дирекция към МЗХ, той  извършва научна оценка на риска по проблеми, които пряко или косвено засягат здравето на животните и растенията, растителните продукти и растителния репродуктивен материал и безопасността на храните и фуражите и изготвя научни становища до компетентните органи и институции за вземане на решения за управление на рисковете по хранителната верига. Центъра е независим орган, осъществяващ официалния контрол върху хранителната верига, но няма контролни функции върху бизнес операторите. В случаите, които научните оценки са възложени от структурите на Министерството на земеделието и храните или от Министерството на здравеопазването, такси не се заплащат.

 

Проф. д-р Бойко Ликов. Той  е дългогодишен специалист в областта на ветеринарната медицина. Има над 35-годишен професионален опит в секция „Епизоотология” към Националния диагностичен научно изследователски ветеринарномедицински институт, София, в отдел “Заразни болести”, НВМС. Участвал е в изпълнението на проекти по програма ФАР, в научна група за оценка на риска от разпространение на бруцелозата по свинете в страните – членки организирана от Европейския орган по безопасност на храните. Участвал е в редица обучения в областта на безопасността на храните и ветеринарните въпроси. Има повече от 80 научни публикации в областта на епизоотологията, оценката на риска, епизоотологичния надзор и зоонозите. Предлагаме ви да се запознаете с предоставения ни материал от Център, на пръв поглед някои ще каже това е дребна работа. Искаме обаче да покажем на обществото, как хората от такива центрове се грижат за здравето на всички, дори изследвайки и най- безобидните съставки в опаковките.

Говедовъд.ею

Научно становище на Европейския орган по безопасност на храните (EFSA), относно оценка на безопасността на веществото isooctadecanamide, предназначен за влагане в материали и предмети влизащи в контакт с храни

Панелът на EFSA „Mатериали в контакт с храни, ензими, ароматизанти и спомагателни средства “(CEF) публикува наскоро становище относно оценка на безопасността на веществото isooctadecanamide, което представлява смес от разклонени метилови и линейни въглеводородни (C14-C18) алкални амиди .

Това вещество е предназначено да се влага в материали, влизащи в контакт с храни и по-специално полиетилен  с висока и ниска плътност. Крайните изделия могат да се използват за храни (без мазнини) за дълъг период на съхранение (повече от 6 месеца) при стайна температура. Също така, могат да се нагряват до 70 0Cза 2 часа или до 100 0C за 15 минути.

На база направения in vivo тест е установено, че веществото isooctadecanamide няма генотоксичен потенциал. Заключението на панела CEF е, че веществото isooctadecanamide не представлява опасност за консуматорите, когато се влага в полиолефинии миграцията на веществото  и не надвишава 5 мг/кг храна.Полиолефини са най-широко използваните пластмаси за „раздувно“ формоване. Такива полиолефини са:

 • – Полиетилен ниска плътност (LDPE).
 • – Линеен полиетилен ниска плътност (LLDPE).
 • – Полиетилен средна плътност (MDPE).
 • – Полиетилен висока плътност (HDPE).
 • – Етиленови съполимери, като етилен-винил-ацетат (ЕVА).
 • – Полипропилен и пропиленови съполимери (РР).

Те имат добра преработваемост, ниско тегло, добра здравина, изключителна химична устойчивост и относително ниски разходи в сравнение с други пластмаси. Също така, могат да бъдат модифицирани за да се постигне широк спектър от свойства при крайните изделия.

Основните области на приложението им са:

 • – опаковки за продукти, като мляко и др. храни, почистващи течности, козметика и др.;
 • – изделия, свързани с автомобилите, като резервоари за гориво, бутилки за масла и течности за почистване, въздуховоди и облегалки;
 • – играчки, кутии и спортни стоки;
 • – изделия за обработка на материали, в т.ч. резервоари и съдове за съхранение на химикали;
 • – бутилки за течности.
 •  in vivo тест: Изследванията , които са ин виво  са тези, в които ефектите на различни биологични единици са тествани върху цели, живеещи организми , обикновено животните, включително и хората, и растения.

Говедовъд.ею

 

 

 

 

 

1 КОМЕНТАР

 1. От всички резюмета на публикувани становища на EFSA това ли е най-интересното!? Ами слабо представяне за стуктура с 50 служителя по щат.

ОСТАВИ КОМЕНТАР