ДФЗ – Протокол от заседанието от 22.03.2017

0

Р Е Ш Е Н И Я :

Решения по т.1 от Протокола

1. Приема Годишния отчет за дейността на Държавен фонд „Земеделие” и Разплащателната  агенция за 2016 г.
Резултат от гласуването:
ЗА – 9
ПРОТИВ – няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

Решения по т.2 от Протокола
1. Разрешава на:
– „Евро мийт енд милк“ ЕООД;
– С. С.;
– А. И.;
– М. М.;
да подадат заявления за отсрочване на кредитите си в срок до 31.03.2017 г.
Резултат от гласуването:
ЗА – 9
ПРОТИВ – няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

Решения по т.3 от Протокола
1. Утвърждава финансов ресурс по схемата на Държавна помощ за компенсиране на  материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери и пчелни  семейства в резултат на природни бедствия в размер на 20 000 лв. за 2017г;
2. На подпомагане подлежат земеделски стопани, включени в Регистъра на издадените  констативни протоколи на земеделски стопани с унищожени от природни бедствия селскостопански животни и пчелни кошери и пчелни семейства през 2016 г.
3. Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, предвиден за държавни помощи;
4. Възлага на ДФ „Земеделие” да изготви указания за прилагане на схемата за държавна Протокол № 112 от 22.03.2017 г. на Управителния съвет на ДФ „Земеделие”2/3 помощ.
Резултат от гласуването:
ЗА – 9
ПРОТИВ – няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

Решения по т.4 от Протокола
1. Утвърждава финансов ресурс за 2017 г. по схема на Държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните в размер на 5 500 000 лв.;
2. Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, предвиден за държавни помощи;
3. Възлага на ДФ „Земеделие” да изготви указания за 2017 г., за прилагане на схемата на държавна помощ.
Резултат от гласуването:
ЗА – 9
ПРОТИВ – няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

Решения по т.5 от Протокола
1. Разпределя финансов ресурс за участие в изложения през 2017 г. по линия на държавна помощ „Помощ за участие в изложения” на следните асоциации и организации:
> Национална асоциация за развъждане на млечни овце в България – 80 000 лв.;
> Българска асоциация Биопродукти – 25 000 лв.
> Асоциация на коневъдите в България – 45 000 лв.;
> Асоциация за развъждане на млечни породи кози – 15 000 лв.
2. Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, предвиден за държавна помощ „Помощ за участие в изложения”.
Резултат от гласуването:
ЗА – 9
ПРОТИВ – няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

Решения по т.6 от Протокола
1. Утвърждава финансов ресурс по схема на държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец – Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)” за 2017 г., в размер на 1 500 000 лв.
2. Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, предвиден за държавни помощи.
3. Възлага на ДФ „Земеделие” да изготви указания за прилагане на схемата на държавна Протокол № 112 от 22.03.2017 г. на Управителния съвет на ДФ „Земеделие”3/3 помощ.
4. Размерът на индивидуалното подпомагане ще се определи след приключване приема на заявленията и администриране на допустимата за подпомагане площ, след решение на Управителния съвет на ДФ „Земеделие”.
Резултат от гласуването:
ЗА – 9
ПРОТИВ – няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

Решения по т.7 от Протокола
1. Да се сформира работна група за изготвяне на Указания за прилагане на помощта.
Резултат от гласуването:
ЗА – 9
ПРОТИВ – няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

Решения по т.8 от Протокола
1. Утвърждава финансов ресурс по схема „Помощ за участие на земеделски стопани в схема за качество за производство на семена и посадъчен материал” за 2017 г. в размер на 1 500 000 лв.;
2. Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, предвиден за държавни помощи;
3. Възлага на ДФ „Земеделие” да изготви указания за прилагане на схемата за държавна помощ.
Резултат от гласуването:
ЗА – 9
ПРОТИВ – няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

Говедовъд.ею

ОСТАВИ КОМЕНТАР