Научно становище относно заявление за разрешаване на генетично модифицирана рапица за употреба като храна/фураж, за внос и преработка

0

Научно становище относно заявление EFSA-GMO-NL-2013-119 за разрешаване на генетично модифицирана рапица MON 88302 × MS8 × RF3 на Monsanto Company и Bayer CropScience за употреба като храна/фураж, за внос и преработка, съгласно Регламент No 1829/2003

   Това научно становище касае генетично модифицирана (ГМ) рапица 88302 × MS8 × RF3, толерантна към амониев глюфозинат и глифозат, която съдържа три трансформационни явления. Заявлението обхваща и техните субкомбинации, независимо от произхода им. Терминът „субкомбинация“ в този случай се отнася до всяка от комбинациите на две от трите трансформационни явления, присъстващи в ГМ рапица MON 88302 9 MS8 9 RF3.
Панел ГМО на EFSA е правил оценка на безопасността на единичните трансформации, които са комбинирани в рапица MON 88302 × MS8 × RF3 и не е установил наличие на заплаха. Няма нова научна информация, която би променила тези заключения на Панела. Комбинацията на трите единични трансформации и на трите новоекспресирани протеина в ГМ рапицата MON 88302 × MS8 × RF3 не води до рискове по отношение на здравето на консуматора. Хранителната стойност на ГМ линията рапица, обект на заявлението, също не е променена. Това са изводите на Панел ГМО на базата на извършена молекулярна и агрономическа/фенотипна характеристика и сравнителен анализ на химичния състав. В случай на инцидентно разпиляване на жизнеспособни семена от рапица MON 88302 × MS8 × RF3 в околната среда, рискът от поникване и разпространение на самосевки е незначителен.
Тъй като няма нови данни показващи наличие на риск при оценената като безопасна комбинация MS8 × RF3, Панел ГМО е на мнение, че неговите изводи относно безопасността на тази комбинация остават в сила. За субкомбинациите MON 88302 × MS8 и MON 88302 × RF3, за които не са предоставени експериментални данни, Панелът прави оценка на вероятността от взаимодействие между единичните трансформации и прави заключението, че комбинациите между тях не представляват заплаха.
Панел ГМО счита, че планът за мониторинг на околната среда след пускане на пазара, както и интервалите за докладване, предоставени от заявителя, са подходящи за линията рапица MON 88302 × MS8 × RF3, както и за вече оценената комбинация MS8 × RF3. Предложеният план за мониторинг обаче не включва никакви изисквания за две от субкомбинациите, които преди това не са били оценени. Поради това Панел ГМО препоръчва на заявителя да преразгледа плана си в това отношение.
В заключение Панел ГМО на EFSA счита, че ГМ линия рапица MON 88302 × MS8 × RF3 е толкова безопасна и хранителна колкото и конвенционалните сортове на културата и тестваните немодифицирани референтни сортове по отношение обхвата на заявлението.

ДИРЕКЦИЯ „ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА“

ОСТАВИ КОМЕНТАР