БАБХ – План за действие по схемата за тестване на качеството на суровото мляко

1
 • Одитен доклад DG (SANTE) 2015-7597-MR на гд санте на ек с цел оценка на официалния контрол, свързан с безопасността на храните от животински произход, по специално що се отнася до преходните мерки по отношение на предвидената в Решение 2009/861/EO на Комисията, с последващите изменения в него, преработка на несъответстващото на критериите мляко в някои млекопреработвателни предприятия, съдържащ 6 препоръки за засилване на схемата за изпитване на качеството на суровото мляко, получен в превод на български език на 9.11.2015 г.
 • Република България разработи свой План за работа и действия (ПРД), в който са набелязани мерки за решаване на проблемите, отбелязани в препоръките на ГД САНТЕ. ГД САНТЕ потвърди съгласието си по ПРД на 12.01.2016 г. когато бе получен и окончателния одитен доклад.

  Предистория

 • Изтече срока на прилагане на Решение 2009/861/ЕО на Комисията на 31.12.2015 г.
 • Изтече срока на прилагане на Наредба № 4 от 19 февруари 2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти на 31.12.2015 г.Текущо състояние на изпълнението на БГ План за работа и действие 
 • Официалната оценка на млекодобивните стопанства обхваща:
 • Официална оценка и вземане на проби от стопанства с 50 и повече дойни крави от трите категории – около 1200 стопанства с 94 000 крави;
 • Официална оценка и вземане на проби от стопанства с 10 до 49 дойни крави от трите категории– около 5200 стопанства с  приблизително 111 000 крави;
 • Официална оценка и вземане на проби от стопанства с 1 до 9 дойни крави от трите категории – около 5100 стопанства с  приблизително 36 000 крави;
 • Оценяване чрез чек лист /въпросник/и официално пробовземане вече приключи при първата група  стопанства с 50 и повече дойни крави.
 • Позиция Базирана на риска честота на официалния контрол на веригата на събиране и преработка на мляко.
 • Проверки на храните в съответствие с правилата, разписани в Регламент (ЕО) 853/2004 & 882/2004.Официална оценка на стопанствата за добив на сурово краве мляко с 50 и повече дойни кравиОфициалната оценка на млекодобивните стопанства включва проверка на:
 • Здравния статус, съгласно Приложение III, Раздел IX, Глава I, Подглава I на Регламент (ЕО) № 853/2004. Включва здравния статус на фермите по отношение на бруцелоза и туберкулоза при ЕПЖ. Извършва се проверка в ИИС на БАБХ за извършени и отразени в системата интрадермални изследвания на терена за туберкулоза и взети проби и отразени резултати от лабораторно изпитване за бруцелоза. Проверка с  чек лист – въпросник.
 •  Хигиенни изисквания, съгласно Приложение III, Раздел IX, Глава I, Подглава II на Регламен (ЕО) № 853/2004. Проверка на фермите с чек лист-въпросник по образец, за съответствие със структурните и хигиенните изисквания съгласно Регламен (ЕО) № 853/2004.
 • Качествени показатели на пробите сурово краве мляко, съгласно Приложение III, Раздел IX, Глава I, Подглава III на Регламен (ЕО) № 853/2004. по отношение на: ОБМ, ОБСК, инхибитори и физикохимични показатели – масленост и точка на замръзване.

План графици за вземане на официални проби сурово мляко  за м. март и м. април 2016 г.

План график за вземане на проби за м. май 2016 г.

Показатели и методи на изпитване на сурово краве мляко

Официална оценка на стопанствата за добив на сурово краве мляко с 50 и повече дойни крави

 • Пробите сурово мляко се вземат от комисия от двама инспектори, един инспектор от отдел ЗЖ и един инспектор от отдел КХ при ОДБХ.
 • При вземането на проби сурово мляко се съставя констативен протокол който съдържа констатации относно: хигиена на доене, състояние на съоръженията за доене и охлаждане на млякото и документацията в обекта по отношение на добива на мляко.
 • На основание на получените резултати от изпитване на суровото мляко, се извършва анализ и при необходимост се връчва предписание на собственика на млекодобивното стопанство относно хигиената и качеството на млекодобива.

Проведени обучения на официалните ветеринарни лекари

 • Със Заповед РД 11-389/15.03.2016 г. на изпълнителния директор на БАБХ е разпоредено провеждане на допълнително теоретично обучение на началник отделите „Здравеопазване на животните“ и „Контрол на храните“ при ОДБХ.
 • Проведеното обучение обхвана следните теми:
 • Прилагане на СОП за вземане, приемане, изпитване и получаване на резултати от проби сурово краве мляко.
 • Начина на попълване на образците /актовете/ за вземане на проби.
 • Анализ и коментари на констатираните пропуски при изпълнение на графика за вземане на проби сурово краве мляко от млекодобивните стопанства с над 50 дойни крави.
 • Обсъждане на мерки за недопускане на нарушения, констатирани при изпълнение на графика.
 • След проведеното обучение на началник отделите, те провеждат каскадно обучение на официалните ветеринарни лекари.

Млечни ферми с 50 и повече дойни крави към м. март 2016 г.

Резултати от проби сурово краве мляко от първо пробовземане – 08-11.03.2016 г.

 

Самоконтрол

 • Вземането на проби по линия на самоконтрола се извършва от лицензирани пробовземачи, изкупуващи сурово краве мляко от млекодобивните стопанства.
 • Пробите сурово мляко по самоконтрола се изпитват в акредитирани лаборатории по акредитирани методи за изпитване по показателите ОБМ, ОБСК, инхибитори и физикохимични показатели – точка на замръзване и масленост.
 • След приключване на официалната оценка на млекодобивните стопанства с 50 и повече дойни крави, официалното пробовземане продължава с пробовземане по самоконтрола с по най-малко две проби на месец.
 • По този начин всеки месец на база получените резултати се изчислява плаващо средно-геометрично за показателите ОБМ и ОБСК. Всяка проба се изпитва за инхибитори и физикохимични показатели-точка на замръзване и масленост.
 • На стопанствата които са определени като неотговарящи след официалната оценка това дава възможност чрез пробите по самоконтрола да докажат качеството на добиваното сурово краве мляко и да преминат в групата на отговарящите стопанства.

Обобщени резултати от официалната оценка на МДС с 50 и повече млечни крави

Обобщени резултати от официалната оценка на млекодобивните стопанства с 10 до 49 млечни крави

Предварителен анализ на фермите/млекодобивните стопанства с под 10 дойни крави Нови нормативни документи в областта на контрола на качеството на сурово краве мляко при добива и преработката му

 • От 07.03.2017 г. е в сила новата Наредба № 2 от 23.02.2017 г. за специфичните изисквания за производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово краве мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти и официалния им контрол.
 • Раздел III от Наредбата определя реда за вземане на проби сурово краве мляко за целите на самоконтрола.
 • Съгласно чл. 6, ал. 1, пробите за целите на самоконтрола се вземат от пробовземачи, получили удостоверение за преминато обучение и вписани в списък, публикуван на интернет страницата на БАБХ.
 • Пробите за целите на самоконтрола се вземат от фермите за производство на мляко и от млекосъбирателните центрове.

Проби за целите на самоконтрола

 • Най-малко по две представителни проби сурово краве мляко на месец за период от два последователни месеца за анализ по показатели ОБМ, физикохимични показатели – масленост и точка на замръзване и наличие на инхибитори.
 • Най-малко по една представителна проба сурово краве мляко на месец за период от три последователни месеца за анализ по показатели ОБСК, физикохимични показатели – масленост и точка на замръзване и наличие на инхибитори.
 • На база получените резултати се изчислява повтаряща се средно геометрична стойност за ОБМ и ОБСК.
 • Проби, които не отговарят на физикохимичните показатели – масленост и точка на замръзване са невалидни и не се използват при изчисляване на средно геометрична стойност. В този случай се взема допълнителна проба сурово мляко от  пробовземача в рамките на календарния месец.

Акредитирани лаборатории за изследване на проби сурово краве мляко

 • Пробите сурово краве мляко за целите на самоконтрола се изпитват в акредитирани лаборатории, включени в регистъра по чл. 11е от закона за животновъдството.
 • Всяка една проба е неделима и се изпитва по показатели ОБМ, ОБСК, инхибитори и физикохимични показатели – масленост и точка на замръзване в една акредитирана лаборатория.
 • Не се допуска различни показатели да се изпитват в две и повече лаборатории. Резултати от такива изпитвания няма да се вземат под внимание при изчисляване на средно геометрични стойности.

Пробовземачите предоставят  на собствениците на МДС информация за резултатите от изпитваните проби сурово краве мляко. Собствениците на МДС предоставят получената информация на млекопреработвателното предприятие.

Първично производство на мляко – фураж за селскостопански животни

 • Изменение на Приложение № 3 към чл. 8, ал. 4 от Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани – „Декларация за извършване на дейности с първични фуражи“ (ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.)
 • Ясно са разписани условията на доставка – „млякото, добито в стопанство, предназначено за изхранване на следните видове животни: телета, малачета, ярета, агнета или прасета в други стопанства.“
 • При извършване на тази дейност земеделските стопани трябва да спазват изискванията на Приложение I и/или III към Регламент (ЕО) № 183/2005 за хигиена на фуражите;
 • Произвежданото и реализирано мляко, като фураж, трябва да отговаря на изискванията за качество и безопасност – задължение на всеки един оператор (чл. 17 от Регламент (ЕО) № 178/2002).
 • Земеделските стопани, които изхранват в животновъдните си стопанства тази фуражна суровина спазват минималните изисквания разписани в Приложение III към Регламент (ЕО) № 183/2005.
 • Не се допуска хранене на животните с мляко, което е добито от животни (напр. които са третирани с ВПМ с неизтекъл карентен срок)

Източник:БАБХ

1 КОМЕНТАР

 1. “Вземането на проби по линия на самоконтрола се извършва от лицензирани пробовземачи, изкупуващи сурово краве мляко от млекодобивните стопанства” : Отново не разбрах откъде да го изкопаем този лицензиран пробовземач, изкупуващ сурово краве мляко? Освен това, какво прави стопанство, което не продава, а преработва млякото си? Да кажем , че се лицензирам, но към дата 07.03.2017г. ще се случи малко трудно, т.е. вече съм в нарушение. На мен лично не ми стана ясно физикохимията ще я изследваме веднъж месечно за три месеца или два пъти месечно за два месеца?
  Това е линк към цитирания регистър по чл. 11 е от ЗЖ: http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/SelskaPolitika/MarketMeasures/Sectors/Milk.aspx и в този “актуален” списък фигурират доста повече “независими акредитирани лаборатории” от спряганите само две в страната. От този списък става ясно, че акредитациите са в сила, но не и че не обхващат всички показатели. И тук се налага въпросът кой е отговорен за целия този хаос? В типичния стил на масова чиновническа безотговорност – никой. А фермерите без друго винаги си носят последствията. Дерзайте, драги чиновници, бълвайте закони и наредби, на които винаги ще сме в нарушение, явно все още има какво да се затрие в милата ни Родина!

ОСТАВИ КОМЕНТАР