Парламентарен контрол , питане относно упражняване на контрол върху дейността на животновъдните обекти в населени места

0

Отговор на въпрос от Георги Търновалийски – народен представител от ПГ на БСП за България, относно упражняване на контрол върху дейността на животновъдните обекти в населени места

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЪРНОВАЛИЙСКИ, 

Вашият въпрос касае конкретен животновъден обект в гр. Брезово. Собственикът на този обект, на 18 май 2016 г., е подал заявление до Областна дирекция по безопасност на храните – гр. Пловдив, с искане за промяна на собствеността на обекта. На компетентния орган са предоставени декларация и договор за прехвърляне на животновъдния обект заедно с животните в него. Данните на новия собственик, своевременно са отразени в интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните – ВетИС.

Местоположението на животновъдния обект не е променено, касае се единствено за смяна на собствеността. Важно е да се отбележи, че животновъдният обект се вписва във ВетИС с GPS координати и индивидуален номер. При промяна местоположението му, старият номер се прекратява и се издава нов с нови GPS координати.

Обектът не е регистриран, съгласно изискванията на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Това означава, че същия към настоящия момент неотговаря на критериите заложени в Наредба № 44 за ветеринарномедицинските изисквания в животновъдните обекти. На основание изискванията на чл. 51 от Закона, всички животни подлежат на официална идентификация, а животновъдните обекти – на регистрация в Агенцията, тъй като те са с особена важност за опазване здравето на животните и хората. За привеждането на животновъдния обект в съответствие с изискванията, заложени в законодателството, Областна дирекция по безопасност на храните – Пловдив е предприела необходимите мерки и действия. Издадено е Предписание, на 17 октомври 2017 г., на новия собственик, което е със срок за изпълнение един месец. Не изключвам и предписанието и проверката, да е във връзка с вашия сигнал.

Във връзка с отглеждането на животни в населените места, през месец май 2011 г. беше отменена Наредба № 7 от Министерството на здравеопазването, касаеща хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда. В нея бяха определени местоположението на животновъдните обекти и обемът на животновъдната дейност в парцели в жилищните зони на населените места, като правомощия са имали органите на местната власт. След отпадането на наредбата, въпросът, касаещ отглеждане на селскостопански животни в рамките на населеното място, е изцяло делегиран в правомощията на местната административна власт. Същата, в съответствие с разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация, се разпорежда чрез наредба, в която са посочени ограничения за брой животни, места за извеждането им и т.н.

Към настоящия момент в Заявлението за регистрация на животновъден обект, съгласно образец утвърден със заповед от 20 март 2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията, се изисква копие от Становище на общината за допустимия вид и брой животни за отглеждане. С което компетентния орган следва да се съобрази при регистрацията на обектите и да вземе под внимание разпоредбите на местната администрация. Доколкото допълнително ме информираха тук има и битов елемент в целия този обект, той както и предходния въпрос е свързан с напрежение на жителите в населеното място – има миризми около него и некомфорт за съседите. Нека да видим дали ще бъдат изпълнение предписанията и действията, които ще предприеме Агенцията по безопасност на храните, ще следя този процес.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

МИНИСТЪР  ПОРОЖАНОВ

ОСТАВИ КОМЕНТАР