Средносрочно развитие на млечния сектор

0
Центъра за икономически изследвания в селското стопанство – САРА.

Анализът в сектор „Мляко” е направен от Центъра за икономически изследвания в селското стопанство – САРА и има за цел разкрие средносрочни предвиждания за развитието на млечната верига в България до 2022 година. Анализът използва иконометрични модели, които на основата на референтни периоди, еластичности и параметри на променливите служат за получаване на различни сценарии. Показаните данни и резултати представляват най-вероятният сценарий, което се определя на основата на историческа обусловеност. Историческата обусловеност представлява проектиране на историческото поведение на следените индикатори и на техните стойности в бъдеще. Посредством приспособителен фактор наблюдаваните и установени исторически тенденции позволяват в бъдещото проектиране да се адаптират с очакванията за появата на нови обстоятелства.
Фокусът на анализа е върху двата основни млечни подсектора – говедовъдство и овцевъдство. Анализът обхваща цялата млечна верига от производството на мляко, от производството през преработката и производството на млечни продукти до търговията.

Повече информация и нашите бюлетини и доклади може да откриете в прикачения фаил:

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР