Нещо става – БАБХ размаха палката

0

Преди няколко седмици министър Порожанов каза, че ще се открие нов контролен органq по отношение качеството на храните. Ами нека да има и такъв орган, да се бори с  двойния стандарт в Европа, и с тройния стандарт на нашия хранителен фронт.
Спомена се, че новите проверяващи ще бъдат коректни – това е думата, която употреби министъра. Според нас думата трябва да е „безкомпромисни и жестоки”.
Може би имайки това в предвид, БАБХ си свърши добре работата и разкри сериозни нарушения в работата на екарисажа в Шумен. Съвсем скоро, един фермер ни показа бележка, за вдигната умряла крава от фермата, с 800 кг тегло. Каза ни, кравата беше кожа и кости, ако беше 800 кг щях да я заколя много преди да умре. На въпроса ни, има ли кантар колата, той само намига. В крайна сметка фермерите ги интересува, при наличието на умряло животно, да могат веднага да го предадат на екарисажа, защото всички останали изпълнения в тази връзка, са забранени от Закона.
Дано с тази „акция” да се даде ново начало по отношение унищожаването на умрелите животни, съгласно изискванията.
Говедовъд.ею

БАБХ разкри сериозни нарушения в екарисажа в Шумен

Екарисажът за обезвреждане на трупове на животни и други странични животински продукти в Шумен, собственост на  „Брамас 96” АД, при осъществяване на дейността си е допуснал множество несъответствия с националното и европейското законодателство. Нарушенията са официално посочени в доклади от извършени проверки на официалния контролен орган БАБХ.

В доклада на проверяващата комисия с изходящ номер 3455/06.03.2018 г. е записано, че предприятието:

– Няма механизъм, чрез който да бъде установено точното тегло на труповете на животните. Това  води до липса на гаранция за отчетеното преработено количество странични животински продукти и съответствието му с полученото количество месокостно брашно категория 1 с цел проследимостта му и гарантирането за спазването на изискванията на Регламент (ЕО) № 999/2001 относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии / спонгиформна енцефалопатия по говедата (СЕГ͘) и скрейпи при дребните преживни животни, т.нар. „луда крава“, която болест се разпространява от животните и по хората, позната като болестта на Кройцфелд-Якобс.

Именно затова са предприети различни мерки на ниво Европийски съюз за предпазване здравето на хората и животните срещу СЕГ. Една от мерките е забраната за употреба на преработен животински протеин при храненето на животните – чл. 7, параграф 1-3 от Регламент (ЕО) № 999/2001;

– В технологичната диаграма не са включени всички необходими етапи на технологичните процеси;

– В складовото помещение за съхранение на преработен краен продукт – месокостно брашно категория 1, който е пакетиран и етекитиран, не може да бъде точно посочено наличното количество, което не гарантира спазването на изискванията за превенция и ограничаване на появата и разпространението на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии по говедата и дребните преживни животни, което от своя страна създава риск и за здравето на хората /тъй като болестта е зооноза/. Това може да нанесе щети върху селското стопанство и нанасяне на големи икономически щети за държавата;

– При преработката  на СЖП от категория 3 в животински протеин категория 3, предназначен за влагане при производството на храни за домашни любимци, операторът не може да гарантира, че произвежда безопасна фуражна суровина, установени са и опаковки от найлон и пластмаси, които могат да попаднат в храните за животни, което е в нарушение на изискването на Приложение IV, глава 1, раздел 4, т. 3 от Регламент ЕС) № 142/2011;

– складът за съхранението на месокостното брашно не е регистриран по законоустановения ред, като е нарушен Закона за ветеринарномедицинската дейност;

– установени са и други несъответствия.

Констатираните нарушения представляват реална заплаха от поява и разпространение на особено опасни болести по животните, голяма част от които се пренасят и върху хората. Разпространението на такива болести биха довели до риск от големи щети за животновъдството, селското стопанство, икономиката на страната ни и  здравето на хората.

Предвид изложените опасности и поради това, че българската държава носи отговорност пред Европейската комисия за спазването на изискванията на посочените регламенти на ЕС, следва да се осъществява стриктен държавен контрол, което е гаранция за предпазване от посочените по-горе щети за държавата.

В изпълнение на тези изисквания директорът на ОДБХ-Шумен е издал актове за спиране на дейността на екарисажа, като е допуснато предварителното им изпълнение.

Тези актове обаче се обжалват от „Брамас 96“ АД пред Административен съд – гр. Шумен.

До момента  Административният съд в Шумен е спрял предварителното изпълнение на някои от тези актове до произнасянето му по съществото на жалбите, а други от тях са действащи. Съдът обаче все още не е разгледал делата по същество и няма влязъл в сила съдебен акт по съществото на делата.   Първите заседания на Административния съд в Шумен по делата са насрочени за 16.05.2017г.БАБХ

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР