Отново революция в генетиката

0

Както ви обещахме, ще продължаваме да публикуваме статии, свързани с генетиката. Говорим за близкото бъдеще, но бъдещето трябва да е днес. Не се ли направи веднага нещо, по отношение на генетичната наука в говедовъдството и овцевъдството си оставаме там, откъдето почнахме преди 29 години. Вероятно нашите учени имат разработки в това отношение, и трябва също да влязат в „играта”, ако не, отново 3750 кг от крава и най-висока себестойност на млякото.

Каква ще е следващата генетична „революция”при отглеждането на млечните крави. На този въпрос отговаря компанията Stgenetics.
Усвояването на фуражите е основен икономически фактор при производството на птиче и свинско месо, но не е използван от млечната промишленост, въпреки, че разходите за фураж представляват до 60% от производствените разходи на говедовъдните ферми.
Глобалната компания за генетика на животновъдството STgenetics ® осъзнава, че потенциалното въздействие на конверсията на фуражите, може да има въздействие върху рентабилността на млекопреработвателните предприятия, и устойчивостта на цялата млечна промишленост.
В тази връзка, стартира интензивен изследователски проект, за разработване на директен индекс на конверсия на фуражи, който може да бъде надеждно използван от млекопроизводителите фермери. Компанията инвестира значителни финансови и човешки ресурси за идентифициране на говеда, които оптимизират растежа и производството на мляко с най-малко фуражи.
След повече от пет години изследвания при няколко хиляди крави, се получиха някои неочаквани резултати:
– конверсията на фуражите не е свързана с никаква друга генетична черта, или глобален генетичен индекс, като например Net Merit и GTPI. По-важното е, че проекта е установил индекса EcoFeed ™.
Първият и единствен директен индекс, който се предлага в млечната промишленост, за регистриране на генетични печалби при консумирането на фуражите. Индексът EcoFeed ™ е интегриран подход към генетичния подбор, разработен от STgenetics®, който помага на производителите да създават ново поколение женски животни за разплод. Програмата обхваща екологични, метаболитни и геномни фактори, които влияят върху доходността на млекодайните говеда от раждането им, докато кравата напусне фермата.
През последните години, беше разработен и публикуван непряк индекс на ефективността на фуражите в Съединените щати. Този модел на непряка оценка предполага, че нивото на производство, както и теглото на женските животни, са пряко пропорционални на тяхното потребление на фуражи.
Изследванията на STgenetics ® установяват, че усвояването на фуражите не е свързано с теглото или дори с производството. Досега само използването на бикове с обозначение може да проектират реални и директни генетични ползи за конверсията на фуражи за следващото поколение. Енергийно ефективните животни използват по-малко природни ресурси и са неразделна част от екологосъобразната и устойчива животновъдна операция.
Сред бикове, определени като добре преработващи фуражите са CHARISMATIC, DELTA, RUBICON, DETOUR и MISSOURI . Тези разплодници получават означение EcoFeed ™, тъй като техните дъщери са постигнали превъзходно представяне при преобразуването на всяка единица фураж и получаване по големи производствени резултати отколкото средното. Наследствеността на конверсията на фуражите се оценява на 21%, което дава възможност на производителите на млечни продукти да предвидят значителни генетични ползи за следващото поколение.
Като цяло, биковете, предназначени за EcoFeed ™ се очаква да произведат дъщери, които ще растат и произвеждат на равна нога със своите връстници, като консумират 24 цента по-малко фуражи на ден. За едно стадо от 250 животни това спестяване възлиза на $ 21,900 годишно.
EcoFeed ™ е следващата генетична революция в млечната промишленост и има потенциала да продължи развитието на индустрията, започнало с пробивния процес на сортиране на спермата SexedULTRA ™ на STgenetics и семенната течност с висока серумна функция SexedULTRA 4M ™ . Индексът EcoFeed ™ и SexedULTRA 4M ™ могат да увеличат печалбата на производителите, като увеличат производството си по екологично устойчив начин.
Източник: STgenetics
1.Конверсия- Изменение, промяна (на функции или условия).
2. В банковото дело – промяна в условията на предишен държавен заем (в срока, в лихвите).Конверсията представлява намаляване на лихвения процент, увеличение на срока за погасяване на заемите или намаляване на задълженията на държавата по заемите, т.е. на сумата на държавния дълг
Говедовъд.ею

ОСТАВИ КОМЕНТАР