И НОКА с предложения по Закона за Животновъдство

0

Репликата: няма предложения по Закона за животновъдство.  
Какво означава това – че селекцията не е приоритет на животновъдите и техните организации.
Селекцията е по скоро дума, синоним за получаване на пари

публикувана в наша статия

На дневен ред Законът за животновъдство

както казахме, сякаш отпуши бутилката и след РА на Маришката овца и НСГБ, НОКА също излезе с предложения за допълнение проекта на ЗЖ.
И друг път сме казвали, че макар и млада организация, НОКА през последните месеци ни изненадва с нова визия.
С предложения търсещи не само материални облаги за членовете и, а и предложения имащи отношение към бъдещото развитие на овцевъдството в страната. И ако отново цитираме един японец които казва- бъдещето е днес,това означава, че НОКА работи за днешният ден на овцевъдството.

Интересно е примирението на Развъдните асоциации, за които този Закон е основен за тяхната дейност. Още повече, че след няколко месеца влиза в сила и Европейски Регламент по който трябва да се равнят. Мълчанието в случая означава премирение, безхаберие или липса на потенциал.
Науката също си мълчи.
Можеше да има и индивидуални предложения по Закона.

Още има време до 24.09.2018г, очакваме нови предложения, от тези дето мислят за нашето животновъдство.

Думата има НОКА.


ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

относно промени в Закона за животновъдството
от Национална овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА)
за изменения и допълнение на Закона за животновъдство

Чл.6 Да се добави нова алинея 3

(3) Развъдните организации отговарят на определени за всеки вид изисквания за представителност, която се определя от численост на животните, на членовете на организацията и обхват.

            Мотиви: Създаване на отговарящи на определени изисквания развъдни организации с достатъчно по обем и числен състав на животните и участниците в организацията, а за автохронните породи и на географско местоположение, с което да се осигури подобаваща представителност на организацията.

Чл. 6, ал.1 Създаване на нова т.2

            2 в обществена полза при извършване на развъдна дейност за създаване на нови породи.

            т.2 става т.3

            Мотиви: Посоченото в ал.2 не е достатъчно да се подчертае необходимостта от създаването на нови породи, отговарящи на съвременните изисквания на пазарното стопанство. Наличните много на брой развъдни асоциации за малки по обем популации от местни (аборигенни), тънкорунни и др. не може да бъде предпоставка за създаване на високопродуктивно конкурентноспособно животновъдство в Р България. Ако Закона за животновъдството не подкрепи създаването на нови български високопродуктивни породи, адаптирани към конкретните природни и климатични условия, овцевъдството и козевъдството у нас са обречени на безпородност и безперспективност.

Чл.8, ал.2 След „Развъдната организация извършва развъдна дейност с животни от една и/или няколко породи от едно и също направление и един вид…“

            Текста след „..и един вид…“ отпада.

            ал.3 Развъдна дейност се извършва само от една развъдна организация, получила разрешение по чл.30 б, ал.1 за породата и/или породите от направлението.

            ал.4 Развъдната организация осъществява развъдна дейност въз основа само на една развъдна програма за съответната порода.

            ал.5 Развъдната програма се разработва от колектив, включващ научни работници, извършващи научна дейност за съответния вид и направление животни, специалисти зооинженери и председатели на развъдни асоциации.

            Мотиви: Може да се сдружава с други развъдни организации, които извършват дейност със същия вид, порода и направление животни е пожелателно, а трябва да бъде задължително. Недопустимо е в зооинженерната наука и практика, развъдна дейност за една и съща порода да се осъществява от няколко развъдни организации, а още по-малко от различни развъдни програми. Това никога няма да допринесе за постигане на реален генетически прогрес със съответната порода. Развъдната организация може да извършва развъдна дейност с няколко породи, но само от едно и също продуктивно направление и по отделни за всяка порода развъдни програми.

            Чл.18,ал.2

            т.5 Вариант 1 Да се добави:

            5 новосъздаващи

            Вариант 2 Да се запази.

            5 синтетични популации

            Мотиви: Основната част от овцете в България са представени от Синтетична популация Българска млечна (СПБМ). Изключването на Синтетични популации от генетични ресурси лишава млечното овцевъдство от по-нататъшно развитие и създава предпоставки за още по-голямо редуциране броя на овцете в България.

            Чл. 18 а, ал.4 да се видоизмени по следния начин:

            Националният съвет по генетични ресурси включва.

  1. Представители на науката – учени от Селскостопанска академия и висшите училища от съответната област на образованието и науката.
  2. Представители на развъдните организации – зооинженери и председатели на развъдни организации.
  3. Служители на МЗХГ по чл.3, ал.2, т.1 и 2.

Мотиви: Представителите на науката не трябва да бъдат само хабилитирани, но и млади учени, които извършват научни изследвания в съответните направления. От развъдните организации, освен зооинженерите, в Съвета на генетични ресурси трябва да участват и председателите, които са избрани от фермерите и осъществяват развъдна политика със съответните породи. Към представителите на държавата, освен служителите от дирекцията по чл.3, ал2, т.1, задължително трябва да участват и представители на ИАСРЖ по т.2, които имат най-пряко отношение при провеждането на държавната политика в областта на развъдната дейност.

   НОКА

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР