Не изпълняваш ли Закона за животновъдство- затвор

1

Първо да успокоим животновъдите, селекционерите и читателите, че това се отнася за Румъния, а не за България. Проектозакона за животновъдството у нас мина през Обществено обсъждане, работните групи и сега предстой изминаване пътя по процедурата, за да стане Закон.
При нас, обсъждането на Закона беше повече от символично.
Официално бяха внесени десетина предложения за допълнения от Асоциацията на Маришката овца, НОКА – разбирайте участие на Развъдните асоциации на млечната порода овца и козевъдната и Националния съюз на говедовъдите изразяващ и предложенията на АРЧШПБ-Добрич. Въпросът е, къде са предложенията на останалите над 30 развъдни асоциации, къде са предложенията на науката, на останалите браншовици, на фирмите за разпостранение на биологични продукти ако искате и на ИАСРЖ-нали и те имат СИО. Още повече,че в Закона се адаптират изискванията на влезлия в сила Регламент на ЕО,свързан със зоотехническите изисквания и биологичните продукти. Извода може да бъде само един- на тези организации хич не им пука какво ще се случва следващите години. Вероятно, те отново ще се „окопаят” в новите изисквания и ще продължат да съществуват тихо, спокойно и безлично. Направените предложения трябваше да бъдат още по смели и конкретни. Прави впечатлението голямото натискане да си член на Съвета по генетични ресурси. Дори се стигна конкретно да се казва,че председателите на развъдните организации трябва да са членове. Много по просто би било, асоциациите да имат право на един представител без да се конкретизира какъв е. Може в асоциацията да има по добър селекционер от председателя. Ако има мениджърски въпроси да присъстват председателите, но по чисто генетичните въпроси най-добре е да присъстват най-добре подготвените.Да не би пък да се плаща на членовете. Досега не се плащаше нищо и свършената работа е почти нищо. Съвсем нормално и останалите европейски държави да си адаптират ЗЖ към новия Регламент. Какво в включват в Закона румънските експерти. Като прочетете ще Ви настръхнат косите
:

Комисията по земеделие на Камарата на депутатите обсъди нов законопроект, озаглавен “Законът за животновъдството”. Законът цели установяването на единна правна рамка в областта на животновъдството, увеличаването и подобряването продуктивността на животните, да се запази и увеличи стойността на разплодните животни и генетичното разнообразие. Законодателното предложение обаче включва и санкции. Сред престъпленията, наказуеми с лишаване от свобода, са фалшифицирането на екологични сертификати или използването за други цели на парите, получени за воденето на селекционната работа.

 Престъпления, наказвани с лишаване от свобода

а) фалшифицирането на зоотехническите сертификати или други официални документи се наказва с лишаване от свобода от една до шест години;

б) изпълнение на генетични манипулации върху животни, без одобрението на компетентния орган на държавата, в животновъдството, се наказва с лишаване от свобода от два месеца до две години или наказание;

в) използването на средствата, отпуснати за подобряване и опазване на животинските генетични ресурси за други цели, се наказва с лишаване от свобода от една до седем години;

г) прилагането на естественото покриване   или използване на биологичен материал без разрешение по смисъла на закона, се наказва с от 2 месеца до 2 години или наказателна отговорност.

Списък на нарушенията, наказвани, с глоба

а) производство на ембриони, сперма,  яйца за люпене, копринени буби, пчели майки освен специализирани звена, упълномощени за тази цел;

б) неразрешено прилагане на ембриотрансфер или изкуствено осеменяване.

в) неспазване на техническите норми и инструкции относно експлоатацията  на мъжките разплодници в планината

г)  използването на нерагламентирани  мъжки развъдчици;

д) – липса на документи за идентификация и регистрация на еднокопитни животни;

е) не идентифицирани  кошери и пчелини в съответствие с действащото законодателство и не представяне на  официалните документи;

ж) вписването на несъответстващи данни в генеалогичните записи, регистрите за  животновъдните досиета, бюлетини за изкуствен осеменяване;

з) неспазване на техническите норми по отношение на селекционните работи;

й) предоставяне на услуги и продажба на замразена / консервирана сперма за изкуствено осеменяване   без разрешение

к) липсата на зоотехнически записи и паспорти, според случая;

л) ако упълномощените оператори не уведомяват компетентния орган на държавата в зоотехниката за промените, настъпили върху документите на даденото животно.

м) възпрепятстване на инспекторите в животновъдството да упражняват контрол съгласно действащото законодателство;

н) отказ на оператора да изпълни задължителните мерки, разпоредени от инспектора в животновъдството, при условията, определени от него;

о) когато има многократни отклонения по отношение на записването и предаването на данни от доставчиците на услуги;

п) въвеждане на  биологичен материал от пчели на територията на Румъния без разрешение съгласно действащото законодателство.

Нарушенията са санкционирани, както следва:

а) с глоба от 500 до 1000 лв., актовете по ал. д), е), k), л), м), н), о), р);

б) с глоба от 2 000 до 4 000 лв, фактите по ал , г), н)

в) с глоба от 3 000 до 5 000 лв, фактите, предвидени в подраздел (а), (б) и (и);

г) с глоба от 15 000 лв до 20 000 лв, фактите, посочени в буква п) и чл.16, ал.6.

Заключението оставяме без коментар

1 КОМЕНТАР

  1. Всички жо са на хранилка,от тях се различава само МАРИШКАТА ВАКЛА.

ОСТАВИ КОМЕНТАР