Започва разпределението на „баницата”

0

Разбира се, че използваме в заглавието алегория /алегория -описва един конкретен предмет, а се подразбира друг/.

Нормално е, когато става дума за пари, всеки да има различно мнение за тяхното разпределение. Затова в обществеността отдавна тече дебат за новата ОСП и всяка държава внася своите предложения по най-тежкия въпрос, а именно за разпределението на субсидиите. В зависимост от  приемането на  новите предложения, те ще бъдат част от новия Европейски регламент, съгласно, който ще бъдат отпускани бъдещи земеделски субсидии. Тези предложения ще бъдат обсъдени на 29 януари 2019 г в Комисията по земеделие и развитие на селските райони на Европейския парламент.

Как звучат някои от тези предложения. Нормално е на преден план да бъде лектората – малките земеделски стопани. Нали знаете, хвърляте кокала на кучето, за да не лае.

Новата Обща селскостопанска политика ще се съсредоточи върху малките стопанства и ще ги подкрепи. Малките ферми остават съществен елемент на селското стопанство на ЕС, тъй като те имат важна роля в подкрепа на заетостта в селските райони и допринася за териториално развитие. За да се насърчи по-балансирано разпределение на помощите и да се намали административната тежест за тези, които се възползват от малки помощи, държавите-членки следва да имат възможността да се даде на дребните селскостопански производители възможността за заменяне на всички преки плащания с плащане с фиксиран размер.

С оглед на това, депутатите имат различни предложения. Едно от тях е дребните селскостопански производители да получават по опростени схеми субсидии, чийто връх да е 1250 евро /бенефициент/. Други членове на комисията, предлагат намаление на субсидията до 1000 евро, Трети,  предлагат да се удвой сумата за плащане  на дребните фермери на 2500 евро. Вероятно ще се създаде  опростена схема за дребните земеделски стопани, която ще замени преките плащания, като помощта не може да бъде по-малка от 2 500 EUR на бенефициент. 

Други предложения за малките земеделски производители са: 

Държавите-членки установяват критерии за идентифициране на малките земеделски производители, които произвеждат за пазара, за да им се гарантира достатъчно ниво и гарантира дългосрочна устойчивост на тези стопанства.

 Държавите-членки установяват критерии за идентифициране на дребните земеделски стопани в необлагодетелстваните райони,.

 Държавите-членки могат да въведат опростена схема за малките земеделски производители, които искат помощ в размер до 1 250 EUR за площ, ограничена до 10 хектара. Тази система може да се състои от фиксирана сума, която да замени директните плащания или плащане на хектар, което може да бъде диференцирано на териториите.

Държавите-членки посочват в стратегическия план на ОСП, че подходящата намеса е доброволна за земеделските производители. Общата площ за плащания на фиксирани суми за дребни земеделски стопани не трябва да надвишава 15% от общата площ на държава-членка.

Бенефициерите на схемата за дребни селскостопански производители следва да бъдат освободени от правилата за обвързване, тъй като понастоящем са освободени от правилата за кръстосано спазване и екологизиране.

Плащанията за дребните земеделски производители зависят от наличието на териториален договор за експлоатация, в който се посочват целите, показателите и действията, за които се изисква подкрепа. 

Държавите-членки гарантират, че на земеделските производители не се дават никакви предимства, ако се установи, че те са създадени изкуствено след 1 юни 2018 г.,

Govedovad.com

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Govedovad.com!

ОСТАВИ КОМЕНТАР