Наредба 13 – Селекция, Репродукция, Търговия

0

Законът по животновъдство бе обсъден и приет, както се казва „по терлички“. Малко предложения, почти никаква активност от страна на Развъдните асоциации /разбира се имаше и изключение/, фирмите разпостраняващи генетичен материал въобще не се появиха, науката  сякаш и нея я нямаше, все пак тя си осигури най-много места в Съвета по генетични ресурси.
ЗЖ трябваше да бъде променен, съгласно влезлият в сила РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1012 НА ЕП И НА СЪВЕТА  относно зоотехнически и генеалогични условия за развъждане…. С някои от предложенията на този регламент, също сме ви запознавали. Вероятно, сега, след като започне прилагането на ЗЖ ще започне и неговата критика от страна изпълняващите. ИАСРЖ, като типична държавна структура си сложи правата в началото и края на процесите. Всъщност така е и по Регламента. За първи път в Европа, Развъдните организации ще бъдат проверявани обстойно от държавните структури. По-скоро въпросът е дали ИАСРЖ има  възможността да изпълни  многото задачи, които и поставя Закона и Наредбите. Ще  и бъде много трудно и дано да не се оплете, като в пате в кълчища, защото и без това сме изостанали, толкова много по селекцията. Не са празни приказки. Прочете, какво се обсъжда на сбирките на селекционерите по света и ще разберете къде са те – и къде ние. По репродукцията, хората вече правят ДНК анализ на ембриона, ние все още доказваме бащонство.

Съвсем нормално всеки Закон да бъде съпътстван и с Наредбите за изпълнението му. Първите такива бяха публикувани в още топлия Държавен вестник, бр. 16 от 22.II. 2019г. Става дума за :

Наредба № 13 от 2 август 2007 г. за условията и реда за извършване на дейностите по селекция, репродукция и търговия с чистопородни животни от вида “говеда” и “биволи”

Наредба № 20 от 23 юни 2010 г. за условията и реда за извършване на развъдна дейност и предлагане на пазара на чистопородни овце и кози за разплод

Наредба за условията и реда за дейността на животновъдните стопанства в планинските и другите необлагодетелствани райони

Има и още няколко Наредби свързани с пчелите, свинете,конете,птиците и кланичните трупове. Асоциациите, вече при свършен факт, ще трябва да преустроят дейността си спрямо Наредбите, така че, трябва да ги изядат с кориците. Това не е наша работа, нашата работа е само да информираме. Ще се опитаме накратко да ви представим Наредбите.
Започваме с Наредба № 13 от 2 август 2007 г. за условията и реда за извършване на дейностите по селекция, репродукция и търговия с чистопородни животни от вида “говеда” и “биволи”.
Наредбата влиза в сила от 22.02.2019г от деня на публикуването и.

Новото в Наредбата е, че съгласно чл.2, МЗХГ е задължено да изпраща списък с Работещите развъдни асоциации. С други думи може да се каже, че излизат от анонимност.
Интересен е чл.16 от Наредбата- (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2019 г.) Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството в едномесечен срок изготвя становището по ал. 2 и го предоставя на заинтересуваната развъдна организация и на компетентното структурно звено в Министерство на земеделието, храните и горите. Ние разбираме, че агенцията ще дава становище относно използването на сперма от одобрени бици. Трудна задача за агенцията.

Следващия член 19 звучи страшно неразбираемо, но като позиция е правилно.
Чл. 19. (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2019 г.) Искане за използване на чистопородни бици за изкуствено осеменяване могат да правят само центрове за изкуствено осеменяване, одобрени и регистрирани от Българската агенция по безопасност на храните съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Новите два члена уреждат продажбата на сперма и ембриони в рамките на общността. Ние едва ли някога ще изнесем сперма и ембриони, но за сметка на това често си внасяме.
Макар, че в Чл. 29.е записано  (1) Търговията с чистопородни животни от вида “говеда” и “биволи” за разплод или със сперма, яйцеклетки и ембриони от тях не може да бъде забранявана или ограничавана на зоотехнически и генеалогични основания освен произтичащите от тази наредба.
(2) Търговията с чистопородни животни от вида “говеда” и “биволи” за разплод, сперма, яйцеклетки и ембриони се осъществява при наличие на зоотехнически сертификат или сертификат за произход. и въпреки това определено има неясни текстове по отношение на търговията със сперма. Ами търговските фирми да не спали, когато се пишеха текстовете на Закона. Не се знае какво ще им поднесат „вратичките“ в него.

 Чл. 30. (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2019 г.) Търговия със сперма в рамките на Общността се извършва само когато спермата е получена, обработена и съхранена в центрове за изкуствено осеменяване и центрове за съхранение на сперма, одобрени и регистрирани от Българската агенция по безопасност на храните съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, при наличие на следните изисквания:

  1. бикът, от който е получена спермата, отговаря на изискванията по чл. 18, ал. 1;
  2. спермата е идентифицирана;
  3. спермата се придружава от зоотехнически сертификат и ветеринарномедицински сертификат.

 Чл. 31. (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2019 г.) Търговия с яйцеклетки и ембриони в рамките на Общността се извършва само когато са получени в центрове за трансплантация на ембриони, одобрени и регистрирани от Българската агенция по безопасност на храните съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, при наличие на следните изисквания:

  1. да произхождат от чистопородни животни, които са вписани в родословна книга;
  2. да са идентифицирани;
  3. да бъдат придружени от зоотехнически сертификат и ветеринарномедицински сертификат

публикуваме и Наредба-13


 

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР