Държавна помощ за животновъдите

0

Министерството на земеделието, храните и горите публикува схемите за оказване на държавна помощ на земеделските производители през 2019 г. Предоставяме на вашето внимание само схемите имащи отношение към животновъдството

І. Държавни помощи през 2019 г.

В подкрепа на земеделските стопани, през 2019 г. се прилагат съществуващите общо 15 схеми на държавни помощи в т.ч. 5 схеми в сектор „Растениевъдство”, 7 схеми в сектор „Животновъдство”, една обща схема за участия в изложения за сектори „Растениевъдство“, „Животновъдство“ и „Преработка на земеделски култури“ и две схеми за държавна помощ под формата на данъчно облекчение за двата сектора – „Растениевъдство“ и „Животновъдство“.

През 2019 г. се разработиха и пет нови схеми за държавни помощи, две от които са одобрени от Европейската комисия и стартира процесът по прилагането им. Три от новите помощи са в процес на нотификация или неофициално съгласуване с ЕК.

През 2019 г. се предвижда да се прилагат и помощи от типа de minimis за двата сектора – „Растениевъдство“ и „Животновъдство“.

Общо разпределеният финансов ресурс по схемите на подпомагане (без данъчни мерки) и помощи от типа de minimis е в размер на 145 000 000 лв.

Схемите за държавни помощи, които се прилагат от  Държавен фонд „Земеделие“ могат да се обобщят в следните направления:

1) Инвестиционни помощи, в т. ч.:

 • Държавна помощ за инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване на земеделски стопани, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от селскостопански животни;
 • Държавна помощ „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко”;
 • Държавна помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък.

2) Управление на риска и кризите, насочени към противодействие и компенсиране на щети при природни бедствия или неблагоприятни метеорологични условия, както и при болести по животните и растенията:

 • Държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери;
 • Държавни помощи за превенция на болести по растения и животни;
 • Държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция;
 • Държавна помощ за компенсиране на разходи при отстраняване и унищожаване на мъртви животни.

3) Помощи, насочени към гарантиране използването на качествен посевен материал в растениевъдството и поддържане на високо ниво на развъдната дейност в животновъдството:

 • Държавна помощ за водене на родословна книга и определяне на продуктивните качества на животните.

5) Помощ за участие в изложения – Подпомагането от този вид допринася  както за популяризацията на българската селскостопанска продукция на пазара, така и за популяризацията на рентабилните сортове растения, породи животни, иновационни и ефективни технологии и практики сред българските земеделски стопани. Прилага се в сектори „Растениевъдство“, „Животновъдство“ и „Преработка на земеделски продукти“.

6) Минимални помощи de minimis – Помощите от типа de minimis, се предоставят при спазване разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1408/2013 г. Правилото de minimis се прилага по отношение на помощи, които поради малкия си размер не застрашават конкуренцията и могат да се предоставят от държавите–членки без необходимост от одобрение от Европейската комисия. Максималният размер на помощите de minimis в сектора на производството на селскостопански продукти е установен на 15 000 евро на стопанство за период от три последователни данъчни години.

7) Държавни помощи, администрирани по друг ред (данъчни облекчения)

– Държавна помощ за на инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративния данък. Помощта се администрира от Националната агенция за приходите. По линия на помощта, заявеният за преотстъпване данък за данъчна 2017 г. е  45 521 913 лв. Информацията за заявения за преотстъпване данък за данъчна 2018 г. ще бъде налична към м. май 2019 г.

– Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“.

 ІІ. Нови схеми за държавни помощи

През 2019 г. са разработени следните нови схеми за държавни помощи:

 1. „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко” – одобрена от ЕК

Чрез държавната помощ се предоставя възможност на малки и средни фермери, както и обединения от фермери, отглеждащи едри и дребни преживни животни, сами да преработват и да реализират продукцията си. Бюджетът на помощта е в размер 1,5 млн. лева., определя ежегодно с решение на Управителния съвет на ДФ „Земеделие“ и се разпределя до изчерпването му за съответната година по реда на кандидатстване. Максималният интензитет на помощта е до 50% от приемливите разходи за един инвестиционен проект на един бенефициент, но не повече от 60 000 лева без ДДС.

 1. „Инвестиции за изграждане на кланични пунктове” – очаква се решение от ЕК

 Инвестициите имат за цел подобряване на общата производителност и устойчивост на стопанството, по-специално чрез намаляване на производствените разходи на малки и средни фермери, както и обединения от фермери, отглеждащи едри и дребни преживни животни, сами да преработват и да реализират продукцията си. Бюджетът на проекта за помощ е в размер 2,5 млн. лева. Максималният интензитет на помощта е до 50% от приемливите разходи за един инвестиционен проект на един бенефициент, но не повече от 90 000 лева без ДДС.

 1. “Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на едри и дребни преживни животни“ – на етап изготвяне на проект

Помощта има за цел да подпомогне малки и средни фермери, както и обединения от фермери, отглеждащи едри и дребни преживни животни, в процеса по добиване и съхранение на сурово мляко, особено в сезона на пашуване на животните. Бюджетът на проекта за помощ е в размер 2 млн. лева. Максималният интензитет на помощта е до 50% от приемливите разходи за един инвестиционен проект на един бенефициент, но не повече от 25 000 лева.

ІІІ. Разпределен ресурс и срокове по схеми на държавни помощи, за които има взети решения и утвърдени указания за прилагане през 2019 г. от УС на ДФЗ:

 1. Животновъдство:

– Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски стопани, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от селскостопански животни – разпределен ресурс 150 000 лв.; Срокове за прием: целогодишно;

– Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко – разпределен ресурс 1 000 000 лв.; Срокове за прием: целогодишно;

– Помощ за компенсиране на разходите при отстраняване и унищожаване на мъртви животни – разпределен ресурс – 12 000 000 лв.;;

– Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери и пчелни семейства в резултат на природни бедствия – 30 000 лв.; Срок за прием на заявления: от 18 март до 29 март 2019 г.; Срок за изплащане на помощта: до 10 април 2019 г.;

 1. Помощ за участие в изложения (техническа помощ) – 2019 г.

Прилага се в сектори Растениевъдство, Животновъдство и Преработка на селскостопански продукти – общ разпределен ресурс за 2019 г. – 2 200 000 лв. Ресурсът се разпределя поетапно за предстоящите събития, след утвърждаването му от УС на ДФЗ.

Изготвил:

дирекция „Държавни помощи и регулации“

ОСТАВИ КОМЕНТАР