Отчетно събрание на Асоциацията за развъждане месодайни породи говеда в България (АРМПГБ)

0

В гр. Сливен, Асоциацията за развъждане месодайни породи говеда в България, проведе Общо събрание, съгласно Устава на организацията. Не беше необходимо да се изчаква един час, защото членовете на асоциацията са дисциплинирани и събранието започна в определеното време при следния дневен ред.

  1. Приемане на годишен финансов отчет за 2018г.
  2. Приемане на годишен доклад за дейността на Асоциацията.
  3. Приемане на годишен отчет за дейнсотта на УС и КС.
  4. Обсъждане промени в устава и тяхното приемане.
  5. Обсъждане промяна в съставите на УС, КС и КВО.

Председателя на асоциацията г-н Стоян Чуканов, фермер от гр. Ямбол приветства фермерите и гостите. Много добро впечатление направи присъствието на ръководството на другата ни месодайна асоциация – Национална асоциация за месодайно говедовъдство в България с Председател г-н Георги Андонов.

Във финансовия отчет се отчете намаление на разходите. Изпълнителният директор Андрей Чалъков го обясни с това, че екипите вече имат опит, процесите по работата са оптимизирани, не се правят „празни” ходове, а и оборудването за нуждите на контрола е направено миналата година. През годината са подали молби за освобождаване от трима членове, поради ликвидиране на фермите, но за сметка на тях има десет молби за прием. Интересното беше, че повечето от новите членове отглеждаха животни от породата Херефорд.

Експерта към асоциацията, Димитър Димитров, презентира какво е направено през годината по отношение на контрола на продуктивните качества на животните, воденето на електронната книга и линейната оценка.

Андрей Чалъков, подари на всеки от членовете на асоциацията и Дневник за събитията във фермата. Това е малък формат тефтер в което има страници за отелванията, страница за развитието на телетата, информация за кравите, страница за използването на биците, торене, хранене, календар за запложданията и отелванията. Всичко това върху 160 страници.

Накрая се премина и към точка Разни, която бе и най-очаквана от фермерите. Разисква се въпроса за ниските ставки за мярката за водене на селекция. Според фермерите, месодайните ферми са подценени. Ставката, не само че е ниска, но и е паднала доста надолу в сравнение с миналата година. Докато при млечния сектор помощите могат да осигурят 17% от издръжката, то при месодайните този процент е едва 8%. Хората бяха притеснени, че не могат да увеличават стадата си по отношение на селекцията. Казано им е, че ако се увеличава броят на контролираните говеда, ще падне надолу и ставката. Какво правим тогава с новите стада било от  внос или наше производство, задаваха въпроси фермерите.

Андрей Чалъков, каза, че развъдната асоциация има други задачи и не трябва да се преплитат с браншовите такива.

Георги Андонов, като опитен политик, съвсем правилно каза, че до 2020 г е много трудно да се направи нещо, но трябва да се мисли за следващия програмен период. Също така спомена, че сме добре посрещани от институциите, но много трудно може да се свърши нещо бързо и точно. Накрая загатна, че има инициативен комитет, който работи по изграждането на браншови съюз на фермерите отглеждащи породи за месо.

Михаил Михайлов изпълнителен директор на НСГБ, поздрави месопроизводителите от името на фермерите от млекопроизводството. Подчерта, че още преди две години е говорил за създаването на браншови съюз и ето, сега в най-скоро време ще има такъв. Подсказа също, че трябва да се поканят и хората, които отглеждат месодайни говеда но не участват в селекцията. Те също трябва да имат „майка”. Ако не направят това, само след няколко месеца ще има друг съюз на малките месни ферми, това означава в пълна сила разделяй и владей. Във връзка с големия контрол, който започва да се упражнява от всички институции, той каза, че асоциациите са си виновни. Защото, когато се обсъждаха промените в Закона за животновъдство, активността беше слаба и институциите получиха големи права. Засегна също въпроса с регистрацията на новородените телета от майки на възраст под 24 месеца, или раждането на две телета в една календарна година. Последното което каза, бе за мобилните кланици за клане най-вече на единични животни по места.

Г-н Чуканов потвърди бавното темпо с което се реагира на техните предложения. От преди две години, асоциацията има внесено писмо до МЗХГ, относно идентификацията на животните. Всяка една от институциите се оправдава с другата и резултат никакъв. Вероятно много от въпросите ще ги поставим наново на министерството, но само да създадем новата организация

Михаил Михайлов

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Govedovad.com!

ОСТАВИ КОМЕНТАР