Заседание на ОКСЖ гр. Сливен

0

ДНЕВЕН   РЕД

За провеждане на заседание на ОКСЖ гр. Сливен съгласно чл.7/1/ от Правилника за организацията и дейността на ОКСЖ.

Заседанието на Съвета ще се проведе на 11.07.2019 г. /четвъртък/ от 10.30 в залата на “Животновъден център”, гр. Сливен, ул. Банско шосе 12 А /до селекционен център/ .

Ще бъдат разгледани следните точки:

  1. Държавна помощ за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко /минимандри/.
  2. Държавна помощ за Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“.
  3. Прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ по ПРСР 2014- 2020 г.
  4. Прилагане на схемите за обвързана подкрепа за Кампания 2019 г.

4.1.Начин на доказване реализация на продукцията.

4.2.Изискуеми документи.

4.3.Модулирана ставка, брой допустими за подпомагане животни по схемите.

  1. Разни.

На срещата ще присъстват Председателя на ОКСЖ – Сливен М. Михайлов, заместник- председателите, председателя на РЖА – Сливен и съпредседател в НОКА- Янка Попова, експерти от ОД“Земеделие“ Сливен, представител на ОД на БАБХ- Сливен, Териториален областен офис – Сливен към НССЗ, ОД на ДФЗ – Сливен, представител от отдел ИЦРА- Сливен към ИАСРЖ .

Govedovad.com

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР