Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 148 от 26.09.2019 г.

0

Решения по т. 6 от Протокола
Изменя утвърдените с решение на УС на ДФ „Земеделие” Указания за прилагане на схема за държавна помощ „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко” за 2019 г.
(Протокол № 141/16.05.2019 г.), като в т. 6 „Бюджет на помощта” се създава изречение 3:
„Заявленията, подадени през текущата 2019 г., надвишаващи бюджета от 1 000 000 лева, но в рамките на общия бюджет от 2 000 000 лева, да се разглеждат и одобряват по условията на Указанията за 2019 г., като договорите по тях да се сключват с условие плащанията на държавната помощ да бъдат извършени през 2020 г.”.

ОСТАВИ КОМЕНТАР