Среща с полските генетици

0

Поздравления за ЗИ гр.Стара Загора и екипа на проф. Живко Кръстанов за организираната среща на тема:

“Геномната оценка в говедовъдството”,

с надеждата да отворим тази страница и за нашето говедовъдство.

Както му е реда, гостите най-напред представиха Националния институт на Полша и задачите, които трябва да решава. Г-н Каспер Зуковски и магистър Йона Варзеча.

Институтът по зоотехника – Националният изследователски институт е създаден на 1 април 1950 г. – в съответствие с Регламент на Министерския съвет. Това е общонационална научна единица, осъществяваща политиката на Министерството на земеделието и развитието на селските райони в областта на широко разбраното животновъдно производство.

В структурата на института има десетина научни отдела от които съвсем нормално водещ е този по говедовъдство. Полша си е била говедовъдна страна, а и през последните години говедовъдството и направи големи крачки напред:

Селекционерите на Полша рапортуват за 2017

Отдел по говедовъдство

Провежда научни изследвания, изследвания и разработки, внедряване, разпространение и обучение в областта на генетиката и говедовъдството, по-специално:

 • методи за оценка на стойността на развъждане и производителност на говеда, включително подобряване на селекционните индекси,
 • подобряване и използване на биометрични методи за подобряване на развъдната и полезната стойност на говеда,
 • оценка на полиморфизма и генната експресия на икономически важни характеристики на животновъдството,
 • подобряване на принципите на защита на добитъка чрез in situ методи, използвайки най-новите биотехнологични постижения в репродукцията,
 • повторно въвеждане на местни и консервативни породи говеда в географски райони с естествен произход,
 • използването на методи за молекулярна генетика при изучаване структурата на популацията на породи говеда,
 • разработване на нови методи за импутация на генотип,
 • генетични фактори, определящи качеството на животинските продукти,
 • разработване на нови автоматични системи за събиране и обработка на данни от добитък и развъждане,
 • изграждане и промяна на развъдни програми.

По отношение на сътрудничеството при изпълнението на научните изследвания и задачите:

 • събира данни и администрира бази данни, включително домашни генетични ресурси на говеда (мониторинг на стадото),
 • управление и управление на базата данни, провеждане на дейности в областта на разработването и надзора на изпълнението на програми за защита на генетичните ресурси на говеда (приемане на стада за участие в програмата за защита на генетичните ресурси, водене на документи),
 • разработва форми на достъп до резултатите от тестовете и резултатите от оценката на стойността на развъждане и производителност на говеда, включително породи говеда, обхванати от програми за защита,
 • сътрудничи с EuroGenomics, Interbull, VIT, LFL.
 • издаване на развъдни сертификати и сертификати за включване на стада в програмата за опазване на генетичните ресурси,
 • сътрудничество с ФАО при прилагането на Световната стратегия за опазване на генетичните ресурси на добитъка,
 • сътрудничество с национални и международни организации и животновъди в областта на опазването и устойчивото използване на генетичните ресурси на селскостопанските животни.

Катедра по молекулярна биология на животните

 • използването на полиморфизъм на ДНК микросателитна последователност за характеризиране на генетичната структура на различни породи селскостопански животни и оценка на генетичната изменчивост на популациите,
 • идентифициране на полиморфизми в гени, обуславящи резистентност към болести (чувствителност) и свързани с появата на малформации при селскостопански животни,
 • идентифициране на маркери за имуноглобулин на селскостопански животни за установяване на връзка със здравето,
 • анализи на специализирани хромозомни структури в кариотипа на добитъка като част от оценката на феномена полиморфизъм и генетичен консерватизъм,
 • сравнителни изследвания на геномите на различни животни в аспекта на еволюционните промени,
 • оценка на генома на селскостопански животни в аспект на мутагенни фактори и процеси на стареене,
 • подобряване на цитогенетичните и молекулярни методи, използвани при оценка на генома,
 • сканиране на генома за SNP маркери на производствените характеристики и мониторинг на биоразнообразието на добитъка,
 • изследвания на епигенните механизми за регулиране на експресията на ген (метилиране на ДНК),
 • оценка на организацията на генома в рамките на хромозомите и влиянието на по-висшите ДНК организационни структури върху генната експресия,
 • идентифициране на CNV области (промяна в броя на копията) и съединителни блокове (LD региони) в геномите на селскостопанските животни,
 • търсене на основата на генетични заболявания на селскостопански животни въз основа на високоефективни техники на геномиката,
 • идентифициране на протеомични биомаркери, характерни за характеристиките на работата на селскостопански животни, болестни състояния и генетични дефекти, както и даване на възможност за оценка на въздействието на околната среда върху имунната система,
 • протеомично тестване на суровини от селскостопански животни,
 • разработване на база данни за протеомична характеристика за суровини и хранителни продукти от животински произход.
 • проверка на родословие на селскостопански животни от следните видове: говеда, овце, кози, прасета и коне, като се вземат предвид генетичните маркери от клас I и II,
 • мониторинг на популациите от добитък за генетични дефекти, ДНК мутации и генетични детерминанти на резистентност и чувствителност към болести,
 • идентифициране на компоненти от животински произход в комбинираните фуражи, като се използва анализът на избрани региони на митохондриалната ДНК,
 • определяне на генотипове на SNP въз основа на микромасиви като част от програмата за селекция на генетични млечни говеда.

Катедрата оперира с лаборатория по геномика, лаборатория по молекулярна генетика, лаборатория по протеомика и лаборатория по цитогенетика.

Към института функционират отдели по свиневъдство, овцевъдство и козевъдство, репродукция и криоконсервация,хранене на животните и наука за фуражите, коневъдство, птицевъдство и др.

Магистър Йона Варзеча представи апаратурата с която разполага тяхната лаборатория и използването и. Оказа се,че в страната има още една лаборатория и двете имат всички необходими сертификати за издаването на документите след изследването одобрени от ИКАР и други организации.

Govedovad.com

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Govedovad.com!

ОСТАВИ КОМЕНТАР