Официална оценка на млекодобивните стопанства – въпроси и отговори

0

На ваш изх. № 34/20.05.2016 г.

и вх. № 8449/20.05.2016 г. на БАБХ

Отностно: Официална оценка на млекодобивните стопанства

Уважаеми г-н Зоров,

Свали файла от тук Официална оценка на млекодобивните стопанства

Във връзка с поставените във вашето писмо въпроси, ви даваме следните отговори:

  1. Кога ще бъдем запознати с кайния резултат от проверките?

– Приключи първият етап от изпълнението на Плана за действие на България за укрепване на схемата за тестване на качеството на суровото краве мляко. Извършена е официална оценка на млекодобивните стопанства с 50 и повече млечни крави. Резултатите от проверките са отразени в становищата за оценка на стопанствата за добив на сурово краве мляко, които са прикачени към съответния животновъден обект в ИИС Вет на БАБХ. Млекодобивните стопанства от тази група са включени в регистър на фермите за добив на сурово мляко.

  1. Каква е процедурата за ферми които при теста не са постигнали изискванията за качествено мляко?

– Всички ферми продължават да следят качествените показатели на добиваното сурово краве мляко чрез проби сурово мляко, взети по линия на самоконтрола два пъти месечно. На база минималния брой проби ( най-малко по две проби на месец за два последователни месеца за показател ОБМ и най-малко по една проба на месец за три последователни месеца  за показател ОБСК ) всеки месец ще се изчислява средногеометрична стойност за ОБМ и ОБСК.

По този начин се дава възможност ферми, които са неотговарящи след приключилата официална оценка, при покриване на изискванията за качество на добиваното мляко с пробите по самоконтрола, да преминат в групата на отговарящите и обратно. Изпитването на пробите  сурово краве мляко по самоконтрола се извършва в акредитирана лаборатория по акредитирани методи.

Копие от протоколите от лабораторните изпитания на пробите по самоконтрола следва да се предоставят на съответния официален ветеринарен лекар за определяне на средногеометричните стойности за показателите ОБМ и ОБСК.

  1. Какво следва да се прави във ферми които са покрили нормативите?

– Тези ферми следователно са отговарящи на Регламент ЕО №853/2004 на Европейския парламент и на Съвета отностно определяне на специфични хигиенни правила към храни от животински произход и следва да продължат да поддържат показателите за качество на добиваното мляко в  съответствие с регламента.

  1. В приложение ΙΙΙ, раздел ΙХ, глава Ι, подглава ΙΙΙ, точка 3, буква а , на Регламент ЕО №853/2004 е посочено, че отговарящите проби са с ОБМ до 100 000 в мл. и с ОБСК до 400 000 в мл.

Всички неманимулирани проби се включват при изчисляване на средно геометричната стойност за ОБМ и ОБСК. Проби с показатели 100 000 в мл. за ОБМ и с показатели под 80 000 в мл. за ОБСК, се приемат за коректни и се включват при изчисляване на средно геометричната  стойност. Съмнителни за манипулиране са проби с отклонения във физикохимичните показатели – точка на замръзване и масленост.

  1. На този етап е готов регистъра на фермите с 50 и повече дойни крави.

Регистърът на фермите с 10 до 49 дойни крави и на фермите с 1 до 9 дойни крави ще е факт след приключване на официалната оценка на тези две групи ферми. Напомняме, че до приключване на официалната оценка на дадена ферма се запазва и взема под внимание нейния предходен статут.

  1. Как ще се процедира с внасяното мляко по отношение качеството му, има голяма опастност некачествено вностно мляко да се обработва в нашите предприятия, има вече такива случай, а българското такова да бъде изхвърлено.

Внос в България на сурово краве мляко с произход трети държави, не е осъществяван. Суровото мляко с произход различен от български е само от свобадна търговия със страни членки на ЕС, в които се спазват изискванията за качества, заложени в европейското законодателство.

Търговията със сурово краве мляко е основана на принципа на свободно движение на стоки. Изискванията за качество на суровото мляко са аналогични за всички държави членки на Европейския съюз и са разписани в Приложение ΙΙΙ, раздел ΙХ, глава ΙΙ, подгалава ΙΙΙ на Регламент № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета отностно определяне на специфичните хигиенни правила за храните от животински произход. Задължение, както на България, така и на  останалите 27 ДЧ е да гарантират съответствие на суровото мляко с показателите общ брой микроорганизми – ОБМ, общ брой соматични клетки – ОБСК, и отсъствие на инхибитори.

За определяне  качеството на суровото мляко се използва изчисляване на средно геометрична стойност от последователни анализи по показатели ОБМ и ОБСК.

Всички доставки на сурово краве мляко с произход други ДЧ са подложени на контрол по отношение пълна документация, гарантираща съответствието на пратката с изискванията на законодателството. Всяка пратка е подложена на лабораторен контрол  от бизнесоператорите, изкупуващи такова мляко. Лабораторен контрол на доставки сурово мляко от ЕС осъществява и БАБХ. В случай, че лабораторните анализи покажат несъответствуващ резултат, към произведените от това мляко млечни продукти се предприемат коригиращи действия, съгластно изискванията на чл. 10, параграф 8 “б” от Регламент ЕО № 853/2004 – зреене на продукцията за срок най-малко 60 дни. Към тази мярка се подхожда независимо от произхода на млякото – българско или такова от други ДЧ.

Документите, които имат отношение към тестването на сурово краве мляко, като “Стантартна оперативна процедура за вземане, приемане, изпитване и получаване на резултати от проби сурово мляко ” и ” стандартната оперативна процедура за оценка на стопанствата за добив на сурово краве мляко”, са публикувани на сайта на БАБХ.

Изп.Директор БАБХ

Дамян Илиев

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here