Предоставяне на извънредна помощ за приспособяване на млекопроизводителите и земеделските стопани в други сектори на животновъдството

0

     От 12.09 т.г започва подаването на Заявления от фермери, които смятат през следващите три месеца да намалят доброволно производството на мляко и след влизане в процедура и съответните проверки да получат по 14 цента за литър  по-малко получено мляко. Фермерите обаче се вълнуват повече от  предоставянето на извънредна помощ за приспособяване на млекопроизводителите и земеделските стопани в други сектори на животновъдството.

      Става дума за 350те млн евро от които 5 809 941 евро ще трябва да получат нашите фермери. Наистина до тук Министър Танева и нейния екип си свършиха много добре работата и успяха да осигурят за България по-голям процент от тези средства , независимо  от скромното ни производството  на мляко от крави, овце и биволи.

      Предстои обаче изключително трудната задача тези средства да се разпределят „справедливо”, както се казва напоследък при подпомагането на фермерите. Това ще стане като стриктно се спазват изискванията на

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1613 НА КОМИСИЯТА от 8 септември 2016 година за предоставяне на извънредна помощ за приспособяване на млекопроизводителите и земеделските стопани в други сектори на животновъдството.

След прочитане на Регламента не е трудно да се разбере, че основните производители на мляко сякаш не фигурират в него и не случайно министър Танева в последното си интервю в Шумен  каза

– ” Млекопроизводителите, които не попаднат в обхвата на извънредната подкрепа от Европейската комисия, ще получат средства от националния бюджет”.

Всъщност окончателно решение ще се вземе след обсъждане предложенията за подпомагане с бранша и Консултативния съвет по животновъдство и съответно одобрение от ЕС.

Какво прави впечатление в Регламента.

 В т.1-7 се прави анализ на ситуацията по отношение производството и пазара за мляко- През първите четири месеца на 2016 г. производството на мляко в Съюза, Съединените щати и Нова Зеландия се увеличи с около 3,6 милиона тона, като по-малко от 1 % от този обем бе включен в допълнителен износ. В резултат на това цените на суровото мляко в Съюза продължиха да намаляват.

През май 2016г средните изкупни цени на мляко в съюза бяха с 22% под средната цена през май за периода 2011-15г  Секторите за производство на свинско, на говеждо и телешко, и на овче и козе месо, също  усещат затруднения на функционирането на пазара.

По отношение на свинското месо тези затруднения са свързани най-вече с руската забрана за внос, свързана основно с появата на огнища на африканска чума по свинете в някои държави членки, докато по отношение на сектора за производство на говеждо и телешко месо те са страничен ефект от смущенията на пазара на млякото.

Изключително интересна е т.13

Държавите членки следва да разработят мерки, основаващи се на една или повече от следните дейности, с които се насърчава икономическата устойчивост и стабилността на пазара: замразяване или намаляване на производството, дребно мащабно земеделие, екстензивно производство, екологично и щадящо климата производство, коопериране между земеделските стопани, подобряване на качеството и добавената стойност, както и обучение по методи за добро управление.

Не правим коментар на тази точка, все пак трябва да се чуят и предложенията на всички, но вероятно това ще е и „ябълката на раздора”

Изключително приятно звучи за фермерите т.15 в която се казва, че може да се дадат допълнителни помощи от самите държави членки и това се потвърждава в Решенията на Съвета-

Държавите членки могат да предоставят допълнително подпомагане за мерките, предприети съгласно член 1, до 100 % от съответната сума, посочена в приложението, при същите условия на обективност, недискриминационно отношение и ненарушаване на конкуренцията, предвидени в член 1.

 т.21- на държавите членки следва да се предостави възможност за незабавно прилагане на настоящия регламент. Поради това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след деня на неговото публикуване,- това означава, че Регламента вече е в сила.

Член 1 от Решенията е формулиран така:

Мерките, предприети от държавите членки, са в подкрепа на млекопроизводителите и/или земеделските стопани в други сектори на животновъдството, които се ангажират с една или повече от следните дейности, насочени към стимулиране на икономическата устойчивост на техните стопанства и допринасящи за стабилизирането на пазара:

а) намаляване на производството извън намалението, предвидено в Делегиран регламент (ЕС) 2016/1612 или неувеличаване на производството;
б) дребно мащабно земеделие;
в) прилагането на методи за екстензивно производство;
г) прилагането на екологични и щадящи климата методи за производство;
д) прилагането на проекти за коопериране;
е) прилагането на схеми за качество или проекти, чиято цел е повишаването на качеството и добавената стойност;
ж) обучение по финансови инструменти за управление на риска;

Съгласно чл.3 – Държавите членки съобщават на Комисията:
а) незабавно и не по-късно от 30 ноември 2016 г.;
б) описанието на конкретните мерки, които трябва да бъдат предприети;
в) обективните критерии, използвани за определяне на методите за отпускане на помощ, а когато е уместно – обосновка за използването на помощта за другите сектори на животновъдството, различни от млекопреработвателната промишленост;
г) предвиденото въздействие на мерките от гледна точка на целта за стабилизиране на пазара;
д) мерките, предприети за проверка на това дали е постигнато предвиденото въздействие;
ж) мерките предприети за избягване на нарушението на конкуренцията;
з) размера на допълнителното подпомагане, предоставено съгласно чл.2

Държавите членки изплащат допълнителното подпомагане най-късно до 30.09.2017 год.

Предстои доста работа докато се намери най-правилния път за подпомагане на фермерите. Ето защо сайт говедовъд.ею предоставя трибуна на повече фермери, експерти, научни работници и др. да дадат своите предложения и виждания във връзка с най-правилното  разпределянето на тази помощ/ както се разбира ще има и национална такава. Френското правителство вече обеща за подпомагане същата сума която им предоставя и ЕС/. Независимо от това, че помощта е малка тя трябва да бъде дадена така, че да не звучи като социална помощ,  защото вече в по-голямата си част фермерите са постигнали много , все още задоволяват нуждите на страната с мляко и не се нуждаят от такъв вид помощи. Ако обаче трябва да бъдем точни тези помощи са някакви „трохи” за които е изписан цял Регламент от  осем страници и помощ от не повече по 50лв за животно. Очакваме след изключително трудната задача справедливо да бъдат разпределени европейските пари да започне дебат и действия за спасяване българското млечно говедовъдство.

Говедовъд.ею

Свалете прикачения файл от тук – Делигиран регламент за извънредна помощ на млекопроизводителите и земеделските стопани в други сектори на животновъдството

© 2016 Корекции по материала и публикуването му от чуждо име – се наказва по реда установен от ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА! Позоваването на www.Говедовъд.ЕЮ е задължително!

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here