Регламент 2016/1612 – Помощ за намаляване на производството на мляко

3

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1612 НА КОМИСИЯТА

от 8 септември 2016 година

за предоставяне на помощ за намаляване на производството на мляко

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1), и по-специално член 219, параграф 1 във връзка с член 228 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (2), и по-специално член 106, параграф 5 от него,

 като има предвид, че:

 

Свалете прикаченият файл от тук – РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 20161612 НА КОМИСИЯТА от 8 септември 2016 година за предоставяне на помощ за намаляване на производството на мляко

 

3 КОМЕНТАРИ

  1. Личният ми съвет, фермерите да кандидатстват за първия период на намаляване – октомври до декември 2016 г., имаме прогноза от големите държави, че всички пари ще се усвоят още на първия прием, който е до 13 часа на 20 септември.

  2. Първи изкувач е фирмата с която сте сключили първия догор за продажба на мляко. От него получавате протокол за предадено мляко поотделно за месеците октомври,ноември и декември 2015г ако сте сменили изкупвача вземате протокол от този на които сте предавали млякото. Най добре е да се обърнете към офисите на РА за точна информация защото имат последни указания.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here