УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

0

Една от най-важните институции в България, може би след тази на националната сигурност е Българската агенция по безопасност на храните. От 13.09.2016г тя вече е с обновен Устройствен правилник публикуван в ДВ.бр.71 от 13.09.2016г.

Същият е приет с ПМС №35 от 14.02.2011г

В чл.2 се посочва какви е дейностите на агенцията, които се свеждат най-вече до контролни функции.

Чл.2 Българската агенция по безопасност на храните е юридическо лице със седалище София и е компетентният държавен орган за официален контрол по отношение на качеството и безопасността на храните по цялата хранителна верига. Официалният контрол се осъществява върху:

 1. Фитосанитарната дейност;
 2. Продуктите за растителна защита, торовете, подобрителите на почвата, биологично активните вещества и хранителните субстрати;
 3. Ветеринарномедицинската дейност, идентификацията, здравеопазването и хуманното отношение към животните;
 4. Ветеринарномедицинските продукти (ВМП);
 5. Дезинфекцията, дезинсекцията, дератизацията и девастацията;
 6. Суровините и храните, с изключение на бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води;
 7. Страничните животински продукти, непредназначени за консумация от човека, и продуктите, получени от тях;
 8. Фуражите;
 9. Генетично модифицираните организми (ГМО), продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от ГМО;
 10. Материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, добавки в храни, ензими и ароматизанти;
 11. Съответствието на качеството на пресните плодове и зеленчуци със стандартите на Европейския съюз;
 12. Качеството на зърното.

(3) Българската агенция по безопасност на храните извършва и:

 1. Оценка на съответствието на качествените характеристики на храните с международни, европейски и национални стандарти, стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентен държавен орган, и технологични документации;
 2. Лабораторно-диагностична референтна и научноизследователска дейност;
 3. Управление и комуникация на риска;
 4. Обучение и квалификация.

(4) Контролът по ал. 2 и дейностите по ал. 3 се осъществяват при условията и по реда на специалните закони.

(5) Министърът на земеделието и храните осъществява контрол върху дейността на агенцията.

Свалете файла от тук – УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Говедовъд

© 2016 Всички права запазени. Корекции по материала и публикуването му от чуждо име – се наказва по реда установен от ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА! Позоваването на www.Говедовъд.ЕЮ е задължително!

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here