От нета – Не чух, не разбрах… нарушения, абсурди, перспективи

Лобита, задкулисие, тайни и машинации ли предстоят в сектора или най-после ще има ефективни промени? В продължение на няколко седмици редакцията води разговори със специалисти  свързани с един от най-затъналите сектори в селското стопанство – животновъдство.

Причините да направим този материал са: промените в схемите; евентуалните нови възможности и перспективи, които стоят пред животновъдите; сигнали за нарушения изпратени до нас. Решихме да публикуваме текста, без да разкриваме нито източниците си, нито да назоваваме с имена отговорните лица за произвеждането на поредните български абсурди. Това е така не защото хората се крият или не се знаят, а защото описваме само два примера, които в никакъв случай не са изключение от реалността.

Предизвикани бяхме и от фермерски обаждания, които споделиха с тревога, че са подписали договори за провеждане на контрола за селекция по 6 лева на крава, а сега  получават анекс, за доплащане – още по 15 лева.  Дали има връзка с всичко, за което ще стане дума – преценете сами!

Всичко започна от сигнал за допуснато сериозно нарушение от ръководството на една от най-големите развъдни асоциации с приблизителен брой животни на отчет 40 000. Започнахме да питаме и получихме коментари на запознати, които по-долу ще видите като цитати.

През последните години броят на животните под селекционен контрол рязко нараснаха. Особено от както започнаха различни ставки в подпомагането на развъдната дейност. Фермерите започнаха да получават диференцирана ставка и така се появиха значително по-голям брой породисти животни.

За да стане ясно, нека разберем какво означава всичко това?

Предишният програмен период ставката беше една – плащаше се на калпак, на говедо. Едната субсидия идваше като държавна помощ, а всички останали крави получаваха еднаква ставка. В новия програмен период това беше разделено. Диференцираха се нещата по категории животни. Сега схемата предвижда директни плащания на млечни крави под селекционен контрол и отделно подпомагане само на млечни крави, които не са под селекционен контрол. Като тук трябва да се отбележи, че от средата на програмния период, тъй като ЕС дава такава възможност на държавите-членки, всяка една от тях може да преразгледа помощта и да внесе корекции. Това беше направено в България. Още не е нотифицирано.
Очаква се нотификацията да дойде през месец октомври. Така или иначе промени ще има, тъй като, както министър Танева отбелязва, прилагането преди две години на схемата за подпомагане на млечни крави под селекционен контрол доведе до много нежелателни изкривявания и затова е необходимо схемата да бъде „понаместена“. Очаква се нотифициране.

Какво ще се промени генерално?
Първо, помощта, която ще бъде разпределена, ще бъде увеличена на 36,5 мил. лева от 22 към момента. Това е сериозен процент увеличение. Второ, въвеждат се ограничения, свързани с родословието на животните, които кандидатстват, които са допустими за такова подпомагане. Ще се иска те да бъдат само в главен раздел на родословните книги на развъдните организации.

„Главен раздел означава, на популярен език – 87.5% кръв от породата, което е в унисон с последното тълкование на порода в ЕС – Условие да се счита, че животното е чистопородно. Това означава много по-строг и стриктен контрол от сегашния.
По този начин парите ще се разделят само на допустимите животни, без ограничение на тяхната бройка. В България реално такива животни, които могат да участват в разделението на средствата от предвидената помощ, не са повече от 50 000 бр. За съжаление няма точна информация за реалния брой чистопородни животни, тъй като тя стои скрита и недостъпна, за което вина определено се носи от министерството и изпълнителната агенция.“

Някои председатели на развъдни организации още миналата година са поискали данните (тъй като това е публична информация) за контролираните от развъдните организации стада, номер по номер да бъдат качени на страниците на изпълнителната агенция. За съжаление, не само, че не са качени, но други ръководители на развъдни асоциации възразяват против достъпността на такива данни. Това е смущаващ факт. Такъв отказ – черно на бяло, да се покаже какво на практика има в тези стада, поражда подозрение дали някой не лъже. Въпреки това, достъп до стадата има, защото фермерите отглеждат нерядко животни от няколко породи.

„В България като правило (независимо от това дали е редно и икономически издържано) стадата са смесени.“

Обостреното внимание на защитниците на това информацията да бъде достъпна и публична, е причина при извършване на обиколките по техните развъдни мероприятия, да обръщат внимание дали онези, които са против, са изрядни. Правят сравнение с това, което се публикува по страниците на колегите им и реалното състояние на стадата. Получаваме често сигнали за драстично разминаване, като най-често се акцентира върху нередности при организации с черно-шарена порода.

„За тази ситуация не са виновни само асоциациите, съгласно ЗЖ отговорник за това е ИАСРЖ, което означава, че не си е свършила работата.“

В България е нормално стадата да са смесени. Еднородните стада да са изключение. По този начин трудно, до невъзможно, е да се извършва качествен контрол, а в същото време се създава лесен начин за неспазване на правила. От това винаги се възползват най-големите, но не са малко случаите и на по-дребни нарушители. Европейските фермери в Германия и Франция избират една порода, която са преценили, че отговаря на икономическите условия и региона, където ще се гледат животните. Всяка порода има конкретна специфика и качества. За постигане на високи икономически резултати е невъзможно да се допуска смесването на породите. За да може фермера да получи оптималното от стадото си, то той трябва да се съобрази с климат, генни качества, хранене и пр. Неглижирането на тези обстоятелства води до неефективно производство и съответно до загуби за фермера. Но у нас по-важно на този етап е да се вземат едни пари от едни помощи и програми, а какво ще се случи в бъдеще – остава неясно.

„Разбира се, никой не може да определя на фермера каква порода ще развъжда. Препоръчително е обаче да се вземат предвид практиките, които успешно се прилагат от наши и чужди фермери, взели решение да изберат най-адекватната към условията им порода.“

Нека продължим с промените в схемата.
От кравите под селекционен контрол ще бъдат извадени месодайните, които ще бъдат отделени в отделна група, за да не пречат на гранда.

За тях също са предвидени пари. До момента кравите под селекционен контрол бяха в една група – месодайни и млечни, сега ще останат само млечни. Ще има и ограничение по отношение размера на стадата, от които могат тези животни да произлизат. Въвежда се минимален брой животни – 20 под селекционен контрол и горна граница от 250 животни. 251-вото животно няма да получава същата ставка каквато ще получават същите животни до горната граница от 250. Има определени индикативни ставки за млечните крави те са 418 лв. до 250, за 251 са 310 лв. Има и нова схема за планинските райони, където ще се подпомагат стада до 10 животни.

Кой и как формира разходите в развъдните асоциации? Не чух, не разбрах…
При все, че има ясни правила и ясни разписания, обществена тайна е масовото им нарушаване. Такъв сигнал провокира желанието ни да пишем с толкова разяснения по темата.
Сигналът касае една от най-големите по брой животни асоциации в България. Там има съмнение, че е нарушен начинът на управление и разходване на средствата, отпуснати като държавна помощ от държавния бюджет, за осъществяване на селекционните мероприятия и цялата дейност на асоциацията.

“По данни тя води на отчет около 40 000 крави от черно-шарена порода. По мнението на някои от членовете ѝ това са повече от половината животни в България. Имаме съмнения по тази бройка, защото другите големи асоциации с тази порода отчитат по 20 000,  по 30 000 бр. животни. “

Тревогата на специалисти в говедовъдството е, че на първо място е нарушението да се допускат всевъзможни животни като чистопородни.

„Всичко, което е с черен косъм, автоматично влиза. И не къде да е, а в главния раздел на родословната книга!“

“Във въпросната организация е възприето, че освен главен, друг раздел не е необходим. И така в продължение на 2 години е извършвана селекционна дейност по тези критерии.”

„Наистина е публична тайна, тъй като може много лесно да се установи с един поглед, че има дори животни, които нямат нищо общо с черно-шарената порода. Черно-бяла може да се покаже в системата като чист симентал, а се контролира от черно-шарената асоциация.“

Друго съмнително обстоятелство е, че контролът на стадата в организацията се извършва от много малък брой служители.

“Трима на приблизително 6000 животни.”

Дори лаик може да си направи сметка колко качествен може да е този контрол.

След горното въведение стигаме отново на въпроса за харченето на държавните пари. Отново подчертаваме – това не е изключение. 

Какво е правилото:

Задължение от тази година е да се предостави информация в изпълнителната агенция за направените разходи за всички дейности в развъдните организации – колко, за какво и от къде са средствата. Въпреки това, тези данни остават скрити.

Независимо от това кой и как получава държавни пари, тяхното даване задължително трябва да е на светло. Това са парите на данъкоплатците, парите на всички и по този смисъл напълно нередно е тя да е укрита. Асоциациите, които по същество са НПО, нямат право да формират печалба. НПО са освободени и от плащане на данък печалба съвсем логично. Така парите, които се получават от държавна помощ, трябва да бъдат строго харчени по предназначение, по основната дейност, по регламент.

А регламент има – осъществяват се млечни контроли в цялата стана, визитации (посещения във фермите), разходи, свързани с персонал, транспортни разходи. Всички тези разходи се изчисляват от конкретното НПО. Преди да бъдат въведени в новия програмен период промените, които вече описахме, отделните дейности бяха конкретизирани и изчислени на база сродни разходи в развъдните асоциации. Това е извършено с участие на самите развъдни асоциации. Базата е похарченото в предходния период и предполагаемите нужди за бъдещи мероприятия по дейността. Брой специалисти, брой стада, и пр. И след като всичко това беше прецизирано и конкретизирано, в наредбата на министерството по осъществяване контрола на продуктивните качества на животните и за воденето на родословната книга се оказа, че някои ръководители (като тези на асоциацията, която провокира нашия интерес) не бяха разбрали за какво иде реч.

„Държавата подпомага развъдната дейност в определен процент. Този процент е описан в наредбата ДО 100%. ДО това означава, че спокойно може да е 50, 60 и т.н. по отношение на воденето на родословната книга и ДО 70 по отношение контрола на продуктивните качества. Останалата част ДО 100% се плащат от фермера като негово самоучастие в дейността. Ако речем, че държавата е подпомогнала 100 лв. разход със 70 лв. неплащането на тези 30% от фермера, означава, че той не изпълнява схемата, т.е. той доброволно се лишава от подпомагане на животните под селекционен контрол, тъй като той не изпълнява указанията на ДФЗ по наредбата.
Все още не се знаят бъдещите ставки (като пореден абсурд в нашата държава) в началото на септември все още е неизвестно, каква ще е редукцията по помощта.“

„Толкова много „кадърни“ специалисти в нашето министерство работят, а не могат да изчислят редукцията вече 7-8 месеца. При положение че задължение на асоциациите е към 30.11 на предходната година да се подадат стадата, с които ще се работи, както и дейностите, които ще се извършват с тях. Липсата на експедитивност е поредна пречка.“

До момента не е ясна редукцията, откъдето и вторият транш не е получен от развъдните организации, тъй като до 03.09 все още не беше направено изчислението.

„Това че председателите на асоциациите не са могли да разберат, е проблем, но може да им се каже няколко пъти докато го разберат. Някои от тези асоциации са с бюджет близо 1 милион! Едно неразбиране ще е фатално за асоциацията.
Колко ще получат асоциациите и кога? Два много важни въпроса. Ако не получат парите навреме с какво ще работят тези хора? Ако им се редуцира държавната ставка, както стана тази година, как ще изкарат годината? Ще увеличават до безкрайност таксите ли? Ами при 40-45 ст. за литър мляко почти през цялата година малко трудно е да дадеш за селекцията 4000 лв. за стадо от 200 крави. Вина за това има и съвета по генетични ресурси, нали той трябва да обясни как действат схемите, нали той представлява селекцията пред МЗХ и да иска средства за това, както даването им в реално време. Просто не може да се случи, защото председателя на съвета е държавен служител и трябва да се съобразява с тези над него.“

Малко повече за…
Тази година редукцията от държавната помощ се определя на база предвидените средства за извършване на дейностите, които вече споменахме. Парите са в размер на 4 мил. лева и на база подадените животни за контрол със спецификации по различните видове дейности, които се осъществяват с тях… ще доведат до това, че редукцията ще бъде около 40%.

„Иначе казано ако държавата подпомага до 100% воденето на родословната книга, тази година ще я подпомогне до 60%. Останалите 40% организациите са длъжни да съберат от фермерите – бенефициенти на помощта. По същия начин стои въпросът и с подпомагането на контрола на продуктивните качества. Но там е записано в наредбата, че държавата подпомага до 70% т.е. сега от тези 70% като паднат 40% ще се получи реално подпомагане от около 50% общо. Другите 50% ще трябва да даде фермера! В стойностно изражение това горе-долу изглежда така – на крава около 25 лв. трябва да доплатят фермерите!“ (Това е осреднена стойност, тъй като са различни ставките за различните контроли.)

Отделно фермерът трябва да плати и членски внос към развъдната организация. Всяка организация си има своята политика. Има такива, които за издаване на зоосертификати искат пари. Това е нормално, до някаква степен, защото всяка работа е редно да се заплаща, както и извършените разходи по осъществяването ѝ.

„Политиката на всяка развъдна организация е индивидуална и никой не може да се меси в нея. Решенията се взимат на общи събрания на НПО-то. Същото важи и за решението за какво да се похарчи членския внос, неговия размер и пр.“

Това, което трябва обаче да е на светло, за което трябва да се държи много да се дава ясен отчет е как и за какво са похарчени държавните пари под формата на държавна помощ в едно с фермерското самоучастие.

„Много малко от фермерите в асоциации знаят тези неща. И наистина като студен душ е това увеличение. Ако бяха предупредени предварително ситуацията щеше да е друга.“
Не е изолиран случай именно нарушаването на правилата по харченето на държавните пари. Често причините се коренят в това, че някой развъдни асоциации се ползват от протекция на високо равнище, лобиране от страна на силни фигури в състава на организациите, от благоприятно географско разположение и т.н.

Стигаме и до същината на нарушението, което ни накара да описваме толкова пояснения и уточнения. В голяма развъдна асоциация е взето решение да не се събира частта на фермерите, която допълва държавната помощ – фермерското самоучастие, с оправданието – НЕ РАЗБРАХ! Освен това при положение, че са изчислени конкретно ставки и разходи, в един момент там се получава икономия, по непроверени данни, около 250 000 лв. Така ситуацията става още по-ненормална. Веднъж не събраното самоучастие и, второ, икономия в сериозен размер.

Не е ясно как се случва това спестяване. Вероятно там хората са пестеливи. Немалко усилия са вложени за конкретизирането на отделните ставки на разходите, които са нужни за извършване на дейности и, въпреки това, парите на другите организации дори са недостатъчни. Но, ето че има пестеливи изключения.

Влагаме ирония до известна степен, защото последица от “невинно” неразбиране, би могла да струва четвърт милион лева.

Би, ако не се накаже. Ако случаят се размине с някаква глоба далече под сумата, която всъщност трябва да се върне на държавата, след като не е похарчена целево.

Няколко пъти споменахме, че в България като цяло стадата са смесени, т.е. ако в едно стадо има черно-шарена порода има и симентал и др., искат не искат фермерите посрещат служителите на отделните асоциации и се получават много сконфузни ситуации.

„Едната асоциация иска фактуриране на самоучастие, защото там СА РАЗБРАЛИ правилно правилата, а другата организация не иска такива документи. Разбира се, фермерът е объркан и резонно пита: „Защо само вие искате това?“, неосъзнавайки, че по този начин невнасянето на самоучастие го лишава от права.“

Допускането на такива нередности води и до неравнопоставеност на самите асоциации. Вероятно и предпоставка за дискредитирането на дейностите им. Всичко това води до там, че хора, които са записали животните си в развъдни организации, които нямат намерение да осъществяват никаква развъдна дейност предпочитат да членуват в организация, която няма критерии по правилата, не отговарят пред никого за нищо, получават едни пари и така всички са доволни и фермери и председател!

„Е, рано или късно това положение ще се промени. Няма как да продължат нещата по този начин. Най-малкото защото развъдната дейност започва да се гледа по-отблизо и от комисията в ЕС. Освен това въпреки, че министър Танева има други предпочитания предимно към зърнопроизводство от колкото към животновъдство, по последни наблюдения тя доста здраво настъпва сектора. Ако тази политика продължи, макар и крехка все още, надежда има. Наскоро обсъжданите промени действително бяха наложителни и тя доста авторитетно наложи тяхното случване. Не такова е мнението на някой от заместниците и, които предпочетат всичко да си продължи постарому.“

Тук се отваря нова, обширна тема, която да обърне внимание на многогодишните „приноси“ да не се развива по нормален и ефективен начин цялото животновъдство, но ще отделим време и място в друг материал.
Въпреки всичко казано и наказано тук, надеждата е, че са направени първите крачки в по-правилна посока. Защото какво стана след първите две години на прилагането на държавната помощ – лоши резултати от немарливост, незнание, недомислени действия, умишлени зловредни действия.

„Стигна се до там, че фермерите тази година, които са с истински, породисти животни ще получат с 10-тина лева повече от никому неизвестни четириноги, говеда ходещи по нашите баири, както и всякакви синтетични популации и породи на книга!“

Синтетична популация!?
За съжаление, такива нарушения не са само в една организация. Редакцията е получавала сигнали и за други, една от които пък е в овцевъдния сектор. Също от най-големите. Там абсурдът е в това, че дори не е ясно за какво точно се извършва финансиране. И това е бъдеща тема, която предстои да се разнищи. Като цяло говедовъдните организации са по-малко, по-видими и леко изостават в обема на нарушения спрямо овцевъдните. Породите овце понякога надхвърлят представите за нормално развъждане.

„Например до скоро се подпомагаше една огромна организация, която отглеждаше порода – „синтетична популация“. Никой не разбра какво точно е синтетична популация, как изглежда, какви са характеристики и пр. Българска бяла млечна, в която се работеше с безброй породи, каквито ви дойде на ума. Щом е за мляко, то тя е в кюпа. Неразбираемо е това явление, защото всяка развъдна организация би трябвало да гони конкретни цели, да има своя физиономия, да е на светло и да е ефективна. Та синтетичната популация на практика събира всичко онова, което не е попаднало на друго място, в организации с ясни породи. Така или иначе тази асоциация делеше парите от помощта, но и пречеше на развъдната дейност като цяло, защото при определени в бюджета 4 мил. левът, които разделят над 40 развъдни организации не е нормално само 2-3 да прибират големия, лъвския пай, а в същото време нищо реално да не правят. Средно-родопската порода овца също е създадена по невменяем начин. Нейното присъствие в породите животни за селектиране е само на книга!“ – твърдят запознати.

Още един коментар… по повод помощта за подпомагане на намаляването производството на краве мляко.
Понеже има съмнение, че това ще изкара от пазара всички малки ферми и до края на годината ще останат само „големите играчи“. Попитахме компетентни хора какво става сега – толкова ли сме продуктивни, че да се свием, наистина ли това е с цел прочистване на терена… кой в крайна сметка има полза?

Въведоха се минимално количество литри краве мляко, които трябва да бъдат предадени за преработка. В същото време Европейската комисия предоставя помощ от 150 млн. евро за всички производители на краве мляко, които решат доброволно да намалят доставките си към първи изкупвачи за период от 3 месеца. В нашите икономически реалности това звучи най-малкото смешно на фона на родното ни производство. България е единствената страна в съюза, която не изпълняваше и 50% от квотата.

“Когато г-жа Кунева водеше преговорите, тя също си имаше своите интереси, затваряйки отрасли, за които ѝ беше платено. Е, животновъдството беше един от тези отрасли.”

Споменаваме това обстоятелство, за да е ясно, че бомбата е със закъснител.

„Взима се за база една година, която е непосредствено след масовите приватизации и ликвидации в България. Тогава производството е около 1 мил. литра. Т.е. взета е една много ниска база, а пък България така и не можа да стигне и половината количество. Във връзка със свръхпроизводството в ЕС, както и с падането на цените на суровината, в съюза счетоха за нормално да се ограничи по някакъв начин производството, за което те отпускат и пари. Това за тях е напълно нормална политика. Ненормална е при нас на база на българските условия. Въпреки, че сме членове на ЕС, ние сме едни „специфични членове“. Всички знаем защо! Ние не мислим за бъдещето си!“

Какво ще се случва в близките 3 години!
По отношение на въвеждането на минимално количество мляко, което се дава за преработка. Като цяло някой представители от сектора са съгласни, че трябва да излезе на светло всичко.

„Това е и идеята на министър Танева, както и на екипа, с който работи. Със сигурност тя не работи сама. По-правилно обаче би било да се вземе предвид и породата на говедата, откъдето идва това мляко. Тъй като да се сравнява черно-шарена със симентал или с джарсей е неадекватно. Това са много различни по продуктивност породи. Освен продуктивността, различните породи имат и своите качествени показатели. България и в това отношение е уникат в ЕС, тъй като не се търси качество на суровината, не се диференцира по такъв показател и всичко влиза в един гюм. Тук се търси литър за литър. А и по този начин се плаща. Във всяка една нормална държава, количеството протеини се плаща отделно, количеството мазнини също. Литър мляко от симентал няма как да бъде равно по качество на един литър от да речем черно-шарена крава. Всеки виждал сурово мляко, може да направи разлика и без да е специалист. Едното синее, и не защото има човешка намеса, а другото мляко дори в суров вид, при консумация сладни. Причината е многото лактоза и протеин, които дават този сладникав вкус. Формулата Х литра = кг. сирене няма да е с еднакво количество на Х-а. Логично от по-качественото, богато на протеин и лактоза мляко, да се получи по-добър икономически ефект.“

Въведе се една граница от няколко хиляди литра (3800 л. на година, на едно животно), което е нормално да се изиска като производство на светло, но приравняването на животни с различен потенциал на продукция е ненормално. Как ще се направи, как ще се следи, дори за най-печените в занаята е неясно.

„Минимум мляко трябва да има! В противен случай защо се води асоциация на черно-шареното като получава под 3800? Ако питате мен минимум 5000 също и за симентала и монбилиярда поне 4000 литра.“

Много от фермерите се отказват да дават мляко за без пари на млекопреработвателите. Цените стигнаха под 30 ст. на места. С тази стойност няма как да се покрие разхода по производството. От друга страна, много от мандрите си позволяват с месеци да не изплащат задълженията си към фермерите. Оправданията са банални – търговските вериги им плащат бавно; че имат залежала продукция в склада; и така фермерите с месеци не могат да си приберат парите.

„Една от най-големите фирми, притежание на популярна българска фамилия (не споменаваме името, за да не правим реклама) работят с няколко ферми с производство на ЕКО продукция от симнтал, с численост на стадата 50-60 глави, които имат да взимат суми по над 50 000 лв. Хората изживяват ограничения от всякакъв характер – блокирани сметки, просрочия на кредити, и най-вече не могат да работят нормално бизнеса си. Как да говориш за селекция, за развъдна дейност, като стопаните не могат да смогнат да си изхранят животните, след като 5-6 месеца не си вземат парите от продаденото мляко.“ Пълен абсурд!

В този ред на мисли, това, което се поражда като въпрос с голяма въпросителна е какво по-точно се цели да се постигне с това ИЗЛИЗАНЕ НА СВЕТЛО? Като политика – добре, но ако тръгнат да искат доказване на тази продукция чрез фактуриране за предадено мляко на мандрите, не означава ли пак, че едно лоби надделява?

„Тъй като фермерите спряха да дават млякото си, заради ниските цени и некоректното плащане, не е ли това опит отново да се засили продукцията към нашите мандри? Не е ли лобистки текст, или целта е това, което министър Танева заяви – излизане на светло на бранша. Ако е второто ОК. Само че задължително трябва да се преразгледа количеството по породи.“

Много от мандрите в България имат и стада. Обществена тайна е, че млякото, което се изкупува от тези мандри в много от случаите не се и фактурира. То е на сиво. Има такива известни наши преработватели, чиито крави дават по 15-20 тона мляко! Защото изкупеното мляко от региона влиза в неговата мандра и се причислява като продукция от неговите животни. Така се получават едни изумителни продуктивни резултати на крави хипер рекордьорки!

Пълни сме с парадокси!
В тази държава с производство под 500 хил. тона годишно има над 250 лицензирани мандри! Ако се раздели произведеното в България количество на броя мандри, на 365 дни – ще се получат невероятните цифри от 2-3 тона, които те преработват при капацитет 150-200 тона дневно!

За да се тръгне в някаква нормална посока, без адекватен контрол, който не поставя предварително чадър – реален, адекватен, безпристрастен, контрол, няма как да се ТРЪГНЕ напред. Тръгване – за вървене още изобщо не говорим. Прекъсването на този порочен модел, може да е държавна политика или инициатива от долу. Но от, където и да произлезе, трябва да бъде облечено в ясна законова рамка. Много от фермерите вече съзнават, че няма накъде повече, без правила. Спазването на правилата води до резонните претенции те да важат за всички, а това пък ще даде знак и на тези на високо, че вече не може без правила и при тях.
„Ето един човек, който нарушава правила нагло и безцеремонно, защото не бил прочел, не бил разбрал (какво означава зрял човек да не разбере един прост текст на български език). И как пък всички разбраха, той не могъл точно да разбере? Ако стане така, че той бъде покрит ще е ясно, че тази държава продължава да се движи в старото си изгнило русло. По стария начин, без да иска да промени нищо. Ако обаче бъде върнато това, което се полага да се върне, след като е спестено, след като не е използвано по предназначение, което пък трябва да означава, че дейност не е извършвана – то ще станем свидетели на промяната в действие. Едно нарушение води неминуемо до друго. Неправилно и неправомерно организиране на персонал например. Използване на РАМП за извършване на дейности, но пък това не би било най-сериозното нарушение. Стига да се върши работата както хората. А не само едни пари да дойдат и да се разпределят по РАМП-овете, без да се извършва дейност. Не искайте доказателства. Ако имаше нямаше да е скандално. Умишлено не споменаваме имена. Дори и заради това, че ако се касаеше до едно име, ок ще го кажем, ще изчезне проблема. Но това не е изолиран случай и надеждата ни е да се разпознаят всички, които си позволяват да “не са разбрали” как се харчат парите на другите – на данъкоплатците!“

Освен че не се събират парите от фермерите, се дават пари на фермери, за да извършват дейност на организацията. Казва се, че фермата е голяма, нужен е зооинженер (при много това е така на практика) и се назначава такъв. И така фермерът се превръща в служител и какво лошо да си получава заплата. Това е в нарушение на правилата. Защо се нарушават? В същото време на щат се слагат 3 човека, слага им се директор и туй-то. Огромната маса се обслужва от свръхчовеци! Смогват хората, пестят!

“Разбира се, има и съвестни РАМП-ове. Но една част са просто пощенската кутия, където трябва да пристигнат някакви пари. Въпрос на професионална чест и достойнство или отсъствието им!”

     „Съгласно наредбата, ако той иска да ползва услугите, защото в РАМП-овете работят зооинженери, по подразбиране кадърни – съвсем спокойно може да се подпише договор, от името на развъдната организация с хора от РАМП-а. Да им плаща пари за труда им, а не да се превеждат пари от юридическо на юридическо лице и вече на място да се преразпределят. Защото ако се попадне на РАМП, който не осъществява дейност, това означава точно потъване на едни пари.“

„И въпреки, че прословутата организация работи с РАМП-ове, икономията от 250 000 лв. е на лице. Това като цифра е над 30% от държавната помощ! Добавете още 30 неприбрани от фермерите. Оказва се ,че асоциацията е работила с по-малко от половината пари, които и трябват. Ако парите се върнат в бюджета и всичко е изрядно – това ще е геройство.“

„В крайна сметка, потърпевшите отново са фермерите – пак изненадани в последния момент. Това е една от най-обсъжданите схеми е най-дискутираната най-неудобната и най-нежеланата от министерството. Парадокс е, че тази година ферми под селекционен контрол ще вземат по-малко пари от тези, които не са под контрол. Фермерите пак ще си платят таксите, защото ще си кажат: „Аман, догодина ще взема 411 лв.“, а дали ще ги вземат – един Господ знае.
Хаби се огромна енергия, човешки труд и паричен поток и се прелива вода от пусто в празно. Ефект вероятно никакъв и през 2020 г. отново ще получаваме по 3700 кг средно от крава“

Следващите теми, които са в процес на нищене са свързани с преработването на животновъдната продукция. Защо няма развито месодайно говедовъдство?, Кланниците в България., Животновъди извън капана на субсидиите – кой ще ги накара да си дават млякото без пари?

AGRO Journal се ползва от правото си да не споменава източниците си заявили изрично желание за анонимност.

AGRO Journal се позовава изцяло на получени съобщения, проведени разговори и коментари от специалисти и заинтересовани лица, и не поема никаква отговорност за предоставената информация.

Редакцията ще предостави право на отговор на всеки, който иска да изрази несъгласие с горе описаното.

Право на отговор имат и всички, които по една или друга причина са се почувствали засегнати и имат доказателства, които да дават правдива яснота по всички коментари в материала.

AGRO Journal, 17 септември, 2016 година

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here