Чл.137 от ЗВМД – раковинчето на раздора

0

       През последните дни получихме много въпроси свързани с изказвания в медийното пространство относно бъдещо субсидиране на животновъдите. За никои не е тайна и най-вече за тези които отглеждат животни, че благодарение на субсидиите фермерският бизнес в по-голямата си част още съществува. Всъщност така е и в целия Европейски съюз. Дори в разговор с председателя на говедовъдния съюз на Литва – където изкупните цени на суровото мляко винаги са били най-ниски в ЕС по отношение общоевропейски протестни действия той бе категоричен, че литовските фермери няма да участват защото вече са им осигурени достатъчно субсидии.

       Така ,че изказването за загубване на право за получаване  субсидии от тези които не са регистрирали фермите си по чл.137 „събуди” фермерите. Една регистрация която някои са направили, други не са обърнали достатъчно внимание на този член от ЗВМД, трети си казаха знаем, ще чакаме да видим какво ще стане, четвърти искат, но имат проблем с документацията, пети въобще не знаят, че има такъв член. В медиите се появиха  различни тълкувания, предположения дори и отговор на БАБХ по този въпрос./не знаем дали е официален или взет по телефона от някои експерт/. Всъщност официален отговор сякаш няма.Със сигурност  имаме само изказване на един от зам.министрите при МЗХ, които заяви, че който иска да кандидатства по схемите за хуманно отношение към животните трябва да има   разрешително по чл.137 от Закона за ВМД и ако няма да влезе в процедура за регистрацията защото това изисква време.

      Всъщност фермерите са прави за едно, че трябва да знаят истината, но нищо не ги оправдава, че във времето са пропуснали да извадят този документ. Всъщност незнанието не е оправдание. Излизане от ситуацията  трябва да стане веднага. Говорителя на МЗХ  трябва открито да обясни казуса с чл.137. Ако за в бъдеще ще е задължителна регистрацията веднага да се осигури платформа за оказване помощ на фермерите за справяне със ситуацията, защото имаме хиляди различни случаи.

      Фермерите  също ще трябва да направят нещо. Големият въпрос е какво ще им струва тази регистрация, ако сумите са непосилни за фермерите те просто ще закрият фермите. Изпадаме сякаш отново в ситуация в която фермерите хем не знаят хем не са подготвени и ще трябва пак да се ловят за сламката за да оцелеят. Всъщност може да повторим упражнението за проверките за качеството на млякото – фермерите влязоха неподготвени в проверки /което не е оправдание/ и след това им трябваха много усилия и труд за преодоляване ситуацията и то на фона на едно заразно заболяване. Нека сега да ги пощадим и помогнем за регистрирането им по чл.137.

Говедовъд.ею

Михаил Михайлов – Изпл. Директор НСГБ

Прилагаме прословутия чл.137

   Чл. 137. (1) (Изм. – ДВ, бр. 7 от 2013 г.) Собствениците или ползвателите на животновъдни обекти подават заявление за регистрация по образец до директора на съответната ОДБХ, към което прилагат:

 1. копие от документ за собственост или право на ползване на обекта;
 2. копие от документ за въвеждане в експлоатация на обекта, когато такъв се изисква съгласно Закона за устройство на територията;
 3. копие от договор с ветеринарен лекар за профилактика, лечение и диагностика на болестите по животните, които ще се отглеждат в обекта;
 4. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 14, ал. 2.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 84 от 2007 г., бр. 7 от 2013 г.) В срок до 7 дни от подаване на заявлението директорът на ОДБХ със заповед назначава комисия за извършване на проверка за съответствието на обекта с ветеринарномедицинските изисквания за отглеждане на животни и хуманно отношение към тях.

(3) Комисията в тридневен срок представя на директора на ОДБХ становище с предложение за регистрация или отказ.

(4) Когато при проверката се установи, че обектът не отговаря на ветеринарномедицинските изисквания, комисията дава писмено предписание на заявителя, в което определя и срок за отстраняване на пропуските.

(5) Когато заявителят е отстранил пропуските преди изтичане на посочения в предписанието срок, той писмено информира директора на ОДБХ, който в 7-дневен срок изпраща комисията за извършване на повторна проверка на обекта. Комисията съставя протокол за резултатите от проверката и го представя на директора на ОДБХ.

(6) (Изм. – ДВ, бр. 7 от 2013 г.) В тридневен срок от представяне на становището по ал. 3 или протокола по ал. 5 директорът на ОДБХ вписва животновъдния обект в регистър и издава удостоверение за регистрация или мотивирано отказва регистрацията, когато обектът не отговаря на изискванията, определени с наредбата по ал. 10.

(7) (Доп. – ДВ, бр. 7 от 2013 г.) Отказът по ал. 6 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(8) Регистрацията на животновъдния обект е безсрочна.

(9) Регистърът по ал. 6 съдържа:

 1. номер и дата на издаденото удостоверение;
 2. ветеринарния регистрационен номер на обекта;
 3. (доп. – ДВ, бр. 7 от 2013 г.) име и постоянен адрес на собственика или ползвателя на обекта;
 4. адрес/местонахождение и вид на обекта;
 5. (доп. – ДВ, бр. 7 от 2013 г.) капацитет на обекта, с изключение на пчелините, за които се вписва брой отглеждани пчелни семейства;
 6. вид, категория и предназначение на животните в обекта;
 7. технология на отглеждане на животните;
 8. номер и дата на заповедта за заличаване на регистрацията;
 9. промени във вписаните обстоятелства.

(10) (Нова – ДВ, бр. 7 от 2013 г.) Ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.

   Чл. 137а. (Нов – ДВ, бр. 7 от 2013 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2016 г. , в сила от 19.02.2016 г.) Ежегодно в срок до 1 ноември собствениците или ползвателите на обекти, регистрирани по реда на чл. 137, сключват с регистрирани ветеринарни лекари договори за профилактика, лечение и диагностика на болестите по животните и за изпълнение на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози. Образецът на договора в частта му за изпълнение на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози се утвърждава от изпълнителния директор на БАБХ след съгласуване с БВС.

(2) В срок до 15 ноември ветеринарният лекар изготвя списък на обектите, които ще обслужва по силата на сключените договори. Списъкът и копие от договорите се предоставят на официалния ветеринарен лекар на съответната община.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2016 г. , в сила от 19.02.2016 г.) При прекратяване на договора собственикът или ползвателят на животновъдния обект е длъжен в 7-дневен срок от прекратяването му да сключи договор с друг ветеринарен лекар и да изпрати копие от договора в частта му, отнасяща се до изпълнението на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози, на официалния ветеринарен лекар на съответната община.

(4) Смяна на ветеринарния лекар по ал. 1 по преценка на собственика или ползвателя на животновъдния обект може да се извършва до два пъти в рамките на една календарна година през месец януари, съответно месец юни, при условие, че собственикът или ползвателят на животновъдния обект е изплатил дължимите суми по договора по ал. 1 на ветеринарния лекар, който до момента обслужва животновъдния обект.

(5) Собственик или ползвател на животновъден обект, който желае да смени ветеринарния лекар по ал. 1, уведомява писмено директора на съответната ОДБХ в срок най-малко 7 дни преди датата на сключване на договор с друг ветеринарен лекар.

(6) Директорът на ОДБХ със заповед определя комисия, която в срока по ал. 5 да извърши проверка на документацията, свързана с ветеринарномедицинското обслужване на животновъдния обект.

(7) В състава на комисията по ал. 6 се включват официалният ветеринарен лекар по здравеопазване на животните, отговарящ за съответната община, началникът на отдел “Здравеопазване на животните” в ОДБХ и служител от същия отдел, който отговаря за обслужването на Интегрираната информационна система на БАБХ.

(8) Комисията по ал. 6 съставя протокол, който съдържа констатации от извършената проверка. Протоколът се съставя в три екземпляра – по един за ОДБХ, ветеринарния лекар, който до момента е обслужвал животновъдния обект, и за ветеринарния лекар, с който ще се сключи нов договор.

(9) В присъствие на комисията по ал. 6 ветеринарният лекар, който до момента е обслужвал животновъдния обект, с протокол предава ветеринарномедицинската документация на обекта на ветеринарния лекар, с който ще се сключи новият договор.

(10) Директорът на съответната ОДБХ изготвя списък на ветеринарните лекари, сключили договори по ал. 1, който изпраща в Централното управление на БАБХ за публикуване на интернет страницата на БАБХ.

   Чл. 137б. (Нов – ДВ, бр. 7 от 2013 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2016 г. , в сила от 19.02.2016 г.) В обектите, в които се отглеждат животни само за лични нужди, профилактиката, лечението и диагностиката на болестите по животните и изпълнението на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози се извършват от регистрирани ветеринарни лекари, сключили договор със собственика на животните.

(2) За договорите по ал. 1 се прилагат изискванията на чл. 137а.

  Чл. 137в. (Нов – ДВ, бр. 7 от 2013 г., изм., бр. 14 от 2016 г. , в сила от 19.02.2016 г.) Когато в срок до 31 октомври собствениците или ползвателите на обекти, регистрирани по реда на чл. 137, или собствениците на животни, отглеждани само за лични нужди, не са сключили договор по реда на чл. 137а, съответно чл. 137б, БВС съгласувано с директора на съответната ОДБХ определя ветеринарен лекар, с който да се сключат договорите.

  

Говедовъд.ею

Всички права запазени, позоваването на www.говедовъд.ею ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here