Как законопроектът става закон …

0

Много наши фермери ни задават въпрос, защо толкова бавно се одобряват някои закони или промените в тях. Особнно през последните две години когато предло-женията за промяна в Законите свързани с пасищата, ливадите и мерите, бяха може и да се каже ежедневие. Ето защо говедовъд.ею запознава своите читатели как се твори един закон.

Законодателният процес в Народното събрание се осъществява въз основа на Конституцията и на приет от него правилник. Право да внасят законопроекти имат народните представители и Министерския съвет. Това право се нарича право на законодателна инициатива.

Законопроектите се внасят заедно с мотиви към тях, в които вносителят дава становище по очакваните пос-ледици от прилагането на проектозакона, включително финансови. В мотивите на законопроектите, които са свързани с членството на Република България в Европейския съюз, се посочва конкретна част от правото на Европейския съюз, която налага съответното регулиране.

В 3-дневен срок от постъпването на законопроекта председателят на Народното събрание го разпределя на постоянните комисии, като определя и коя от тях ще е водеща в обсъждането.

Членовете на постоянните комисии обсъждат законопроекта не по-рано от 24 часа и не по-късно от 3 седмици от получаването им. Те представят на председателя на Народното събрание и на председателя на водещата комисия мотивиран доклад. За първо гласуване докладите по законопроектите се представят не по-късно от два месеца от тяхното внасяне.

Законопроектите, мотивите към тях и докладът на водещата комисия се представят на народните представители поне един ден преди заседанието, в което ще бъдат разгледани.

Законопроектите се приемат на две гласувания, които се правят в различни заседания. Народното събрание може да реши двете гласувания да се проведат в едно заседание.

При първото гласуване законопроектът се обсъжда в цялост. Когато на първо гласуване са приети повече от един законопроект по една и съща тема, водещата комисия с участието на авторите на законопроектите, изготвят един общ законопроект в срок от 14 дни.

Народните представители могат да правят писмени предложения за изменения и допълнения на приетия на първо четене законопроект в определен от Народното събрание срок.

До 14 дни след изтичането на този срок водещата комисия внася в НС мотивиран доклад с писмените предложения на народните представители и пред-ложенията на комисията.

Народното събрание обсъжда и приема закона на второ гласуване глава по глава, раздел по раздел или текст по текст.

Приетият закон се изпраща на Президента на Република България за издаване на указ за обнародване.

Президентът на Република България може да върне закона за преразглеждане. Президентът на Република България издава указ за обнародване на закона.

Законът се обнародва в Държавен вестник и влиза в сила след 3 дни, освен ако в самия закон не е определен друг срок.

говедовъд.ею

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here