Наредба №1 за контрол на вноса и износа на разплодни животни

0

Самата дата на издаване на Наредба №1 показва, че много от членовете в Наредбата едва ли отговарят на Европейските изисквания.

След промените, които ще се направят в Закона за живот-новъдство тази Наредба ще бъде променена. Освен това имаме и

новоприет Регламент на 2016/1012 на ЕС от 8 юни 2016 година относно зоотехнически и генеалогични условия за развъждане, търговия и въвеждане в Съюза на чистопородни разплодни животни, хибридни разплодни свине и зародишни продукти от тях.

Независимо от очакваните промени сега действат правилата заложени в Наредба №1, която предоставяме на Вашето внимание. Публикуваме най-важните членове от Наредбата. Пълният текст можете да намерите в прикачения файл .

Говедовъд.ею

НАРЕДБА № 1 ОТ 19 ЯНУАРИ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛ НА ВНОСА И ИЗНОСА НА РАЗПЛОДНИ ЖИВОТНИ И БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ – СПЕРМА, ЯЙЦЕКЛЕТКИ И ЕМБРИОНИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ РАЗПЛОДНИ ЖИВОТНИ

В сила от 05.03.2007 г.Издадена от Министерството на земеделието и горите Обн. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2007г.

Раздел I.
Общи разпоредби

Чл. 1. С тази наредба се урежда контролът, извършван от Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ), при вноса и износа на:

1. разплодни животни – чистопородни разплодни животни и хибриди, предназначени за отглеждане и възпроизводство;

2. биологични продукти – сперма, яйцеклетки и ембриони, получени от разплодни животни.

Чл. 3. Контролът на вноса и износа на разплодни животни и хибриди и биологични продукти – сперма, яйцеклетки и ембриони, има за цел:

1. опазване и обогатяване на националния генофонд, като се предотврати:

а) износ на застрашени от изчезване видове, породи и популации стопански животни, както и особено ценни в генетично отношение индивиди от наличните в страната породи животни;

б) внос на разплодни животни и биологични продукти – сперма, яйцеклетки и ембриони, чиято развъдна стойност е в разрез и под равнището на селекционните програми на съответната развъдна асоциация и би могла да доведе до влошаване на генетичния потенциал и продуктивните възможности на наличните в страната видове, породи и популации стопански животни;

2. да удостовери пред държавните институции, развъдни асоциации и други заинтересовани лица отговарят ли внесените или изнесени разплодни животни и биологични продукти – сперма, яйцеклетки и ембриони, на изискванията на Закона за животновъдството (ЗЖ).

Чл. 5. (1) При внос на разплодни животни вносителят е длъжен в 14-дневен срок след осъществяване на вноса да уведоми ИАСРЖ чрез съответната регионална дирекция, на територията на която се намира митническото учреждение, чрез което е осъществен вносът.

Чл. 6. (1) При внос на биологични продукти – сперма, яйцеклетки и ембриони, вносителят е длъжен в 14-дневен срок след осъществяване на вноса да уведоми ИАСРЖ чрез съответната регионална дирекция, на територията на която се намира митническото учреждение, чрез което е осъществен вносът

Чл. 9. Когато проверката установи, че не са изпълнени изисквания за внос на разплодни животни и/или биологични продукти, ИАСРЖ в 7-дневен срок в писмен вид уведомява Министерството на земеделието и горите (МЗГ), Агенция “Митници” и съответните развъдни асоциации, че:

1. внесените животни не могат да бъдат вписани в родословните книги и не могат да бъдат използвани за селекция и репродукция;

2. внесените биологични продукти – сперма, яйцеклетки и ембриони, не могат да бъдат използвани за изкуствено осеменяване или за трансфер на ембриони.

Чл. 10. Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството извършва последващ контрол при внос на разплодни животни, състоящ се в проверки, установяващи следните обстоятелства:

1. вписани ли са животните в родословна книга на развъдна асоциация съгласно чл. 43, т. 4 ЗЖ;

2. използват ли се по предназначение по смисъла на ЗЖ.

Чл. 13. Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството ежегодно изготвя списък на застрашените от изчезване породи и породите в критично състояние в страната, който се утвърждава от министъра на земеделието и горите и се публикува в страницата на МЗГ в интернет.

Чл. 14. При износ на разплодни животни, попадащи в списъка по чл. 13, износителят е длъжен най-малко 14 дни преди осъществяване на износа да уведоми ИАСРЖ чрез съответната регионална дирекция, на територията на която се намира митническото учреждение, чрез което ще бъде осъществен износът, за броя, вида и породата на разплодните животни. Уведомлението е по образец съгласно приложение № 3. Към уведомлението се прилага заверено от износителя копие от зоотехническия сертификат на всяко едно животно.

Свали Наредбата от прикачения файл: – НАРЕДБА 1 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛ НА ВНОСА И ИЗНОСА НА РАЗПЛОДНИ ЖИВОТНИ

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here