I Серия – Организации в животновъдството – какво е това чудо

   В пощата на сайта получихме следното писмо:

Уважаеми говедовъд.ею искаме да ви помолим да напишете нещо повече за организационния живот на говедовъдите. Непрекъснато на фермата идват хора, които се представят от името на най-различни организации и асоциации. Целите на всички са да защитават нашите интереси и увеличаване на доходите ни. Задачите – във възможно най-кротки срокове да си внесем членскят внос. В тази връзка бихте ли внесли яснота по тези въпроси.

– група фермери от района на Казанлък.

     Обърнахме се към г-н Михаил Михайлов да ни каже нещо повече за организациите свързани с животновъдството в България. Нещо повече , той предложи това да стане в няколко материала включващи периода от 1990 г насам и периодите преди тази година.

Михаил Михайлов: – В днешно време организационното движение при фермерите си е един феномен за които много трудно може да се даде обяснение. За разлика от други държави където в това отношение има стройна структура, където организациите били браншови или развъдни се стремят да се обединяват при нас е точно обратното. Това се вижда и от регистъра на МЗХ, в които са вписани над 100 браншови организации и над 40 развъдни асоциации от които повечето са в животновъдството. В Германия се случва точно обратното, развъдните организации, които имат важно значение по отношение на селекцията и производството на сперма вече са се обединили по няколко в едно голямо „предприятие” за обслужване на фермерите, производството на сперма от бици с най-нова генетика, производство на разплоден материали защита интересите на своите членове. И това го правят организации, които до преди няколко години са действали самостоятелно и са били”смъртни врагове” в името на фермера. В Канада обединението е символизирано и може да се види на входа на всеки животновъден офис където на видно място е поставен фотоса на един нареден пъзел и отдолу пише- всички заедно можем повече – всъщност това е и значението на думата тим или отбор на български.

Преди да Ви запознаем с организационното движение в животновъдството в България е добре да се обясни какво крие в себе си думата организация. Последните изследвания и тълкования за организация са следните: 

Организация” е дума с гръцки произход и означава “средство”, “начин”, “инструмент”. Казано с други думи, с помощта на една организация група от хора се договарят да обединят усилията си, за да постигнат определена цел.

Ключови символи на организацията

Всяка една организация притежава поне няколко ключови символи:

 • Хората на организацията – какво знаят и могат да правят добре, кои са основателите на организацията и каква е тяхната компетентност.
 • Мисията и целите на организацията – знаят ли се от обществото, от членовете на организацията, значими и важни ли са, успяват ли да ангажират управляващите (да създадат съпричастие у тях).
 • Структурата на организацията (“скелетът” на организацията) – от която зависи организацията на работа, координацията, яснотата кой, какво, къде, кога, с кого ще прави, включително и цялостните взаимоотношения по повод изпълнението на целите и мисията на организацията.
 • Възприятията, нагласите, ценностите на хората в организацията, включително и на собствениците – в смисъл как възприемат средата, в която организацията им работи, адаптивни ли са към следата, какви са нагласите към работата, която извършват, към потребителите, към конкурентите.

Теории за организацията

Възгледите за организацията днес се различават от възгледите за организацията преди 100 години. Известни са няколко групи теории за организацията, които красноречиво показват развитието на възгледите за организацията.

Класическите теории за организацията обясняват природата на организацията. Организацията, по подобие на обществото трябва да е добре структурирана, да е стабилна и демократична. извежда на преден план специализацията на задачите, централизацията на властта, ясната отговорност, дисциплина и придържането към управление, с помощта на което се планира, организира, ръководи и контролира.

Неокласическите теории за организация-та представят организацията предимно чрез хората. Според представителите на тези теории най-важното в организацията са нейните хора, а поведението на индивида и групите от индивиди е от решаващо значение за доброто функциониране на организацията.-може би това е сегашния модел на работещите организации в България

Съвременните теории за организацията представят организацията като система, състояща се от отделни подсистеми и силна необходимост от адаптиране на организацията към околната си среда, за да може да е ефективна в своята дейност..Представителите на социотехническия подход подчертават нуждата от поддържане на баланс между различните подсистеми в организацията с помощта на координиращи действия и комуникации.Представителите на ситуационния подход извеждат на преден план нуждата от много добро познаване на ситуацията (като съвкупност от различни фактори), за да бъдат вземи различни управленски решения.

В момента повечето действащи организации е прието да се наричат неправителствени, и те имат своето място в работата в животновъдството, колкото и да са противоречиви становищата в това отношение. Съгласно Регламент на ЕО всички по-важни документи задължително трябва да минат през обществено обсъждане и след това да бъдат приети.

Неправителствена организация (НПО) е създадено юридическо лице, което подлежи на специален законодателен режим, създава се с цел подпомагане на обществото или отделни групи в него за постигане на общи цели, които нямат стопански (търговски) характер. Целта на учредителите е да допринесат за развитието на определени ценности в обществото, те не разпределят печалба, колкото и да е успешна дейността им.

Тези сдружения по правило не извършват стопанска дейност (дейност, насочена към реализиране на печалба). Ако решат да извършват стопанска дейност това е позволено само доколкото тази дейност е допълнителна и е свързана с предмета на основната дейност. Извършването на стопанска дейност от НПО не ги прави търговци, тяхната цел е и си остава нестопанска. НПО не разпределят печалба – техните членове не получават дивиденти при реализирането на печалба от допълнителната стопанска дейност. Всички средства, които дейността на НПО носи, трябва да се изразходват за постигане целите на организацията.

Какви са разликите и коя е най-подходящата неправителствена организация.

 • Сдружения в частна полза се създават, за да обслужват нетърговските интереси на определена група от обществото – най-често самите членове на НПО.
 • Сдружения в обществена полза се създават, за да извършват общественополезна дейност, като целите, които преследват, не се ограничават само до членовете на въпросната организация, а се разпростират до по-широк кръг хора.
 • НПО – Фондация се създава приживе или по случай на смърт (в завещание), за постигане на нестопанска цел, като основната разлика с предходните форми е начинът на учредяване и устройството, съответно начинът на функциониране на НПО.

Какво трябва да имам  предвид когато избирам каква да бъде моята организация?

1.     Различни са начините за учредяване на НПО-то.

2.     Различни са формите на управление на НПО-то.

3.     Различен е контролът върху дейността на НПО-то.

4.     Различни са данъчните облекчения, които законът предвижда за НПО-то.

Началото е много аналитично , но трябва да знаем всичко за организациите за да могат те да са в полза на своите членове. В тази връзка ще споделя преди десетина години когато участвах в един дебат в Министерството на земеделието. Отвънка бяхме представители на няколко организации и се уточнихме как да проведем разтовора – всъщност трябваше да се иска някаква материална подкрепа за животновъдите. Влязохме в кабинета на тогавашния министър, изложихме нашите искания и чувстваики се вече като победители чакахме положителен отговор. Министъра каза момент, звънна по телефона и извика за разяснение една негова сътрудничка. В кабинета влезе едно момиче с папка в ръка, изслуша въпроса на министъра и каза – съгласно Регламент №1234, глава четири, точка 7а и резолюция на ЕС към Регламен 4321 и решение 154 на Комисията по земеделие към ЕС и решение на министрите на Европа това нещо не може да се случи. В това време министъра ни прочете смс, който беше получил в момента и каза – викат ме веднага на заседание на МС, стана и тръгна. Ние стояхме като ударени с мокър парцал, хем бяхме тръгнали рано сутринта за София, хем хранехми големи надежди в решетние на казуса в полза на животновъдите, пък и бяхме провели и подготовка. Така, че си станахме и пихме по една студена вода в кафето срещу министерството. Казвам го това за да стане ясно, че не само трябва да има организация, трябва и много работа за да проработи и накрая се връщам към формулата на кандските фермери – всички ,, заедно можем повече”.

Следва серия-2

    Въпросът е много актуален сега и съответно много труден за отговор. За разлика от друг и държави, където подобни били браншови или развъдни организации се обединяват при нас е точно обратното. Например в офисите на канадските животновъдни организации още на входа има фотоса на един нареден пъзел и отдолу пише- ВСИЧКИ ЗАЕДНО – МОЖЕМ ПОВЕЧЕ.                                                   следва – говедовъд.ею

6 КОМЕНТАРИ

 1. Иде реч,че има едни пари,които трябва да се усвоят,,защото така пише в програмата,И за да не оставим тези пари да избягат, се правят тези организации.

 2. С удоволствие ще отговорим на г-жа Коеджикова, но е необходимо да обясни за какви пари става дума, на кои са дадени и от кого и по коя програма. Така зададен въпроса не звучи сериозно.
  Въпросът е много актуален сега и съответно много труден за отговор. За разлика от други държави, където подобни били браншови или развъдни организации се обединяват при нас е точно обратното. Например в офисите на канадските животновъдни организации още на входа има фотоса на един нареден пъзел и отдолу пише- ВСИЧКИ ЗАЕДНО – МОЖЕМ ПОВЕЧЕ.

 3. Само,че едно време имаше няколко развъдни организации,както за кравите така и за овцете,сега са много за нашата малка България,ясно е ,че всеки иска да взема пари,но все пак трябва да има някакъв таван!

  • Благодарим за въпроса, ще има специален отговор по отношение дейността на развъдните организации

 4. В АМЕРИКА има само една асоциация за холщайн нарича се:Holstein Association USA
  ,а в БЪЛГАРИЯ са 3 (три) – Ето как сме изпреварили американците

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here