Помощ за румънските говедовъди и биволовъди

0

    Преди няколко дни говедовъд.бг информира, че след помощта оказана на овцевъдите на Румъния за закупуване на квалитетни кочове и пръчове идва и реда за подпомагане на фермите отглеждащи ЕПЖ.

    Този месец правителството на Румъния одобри схема за „Минимална помощ за закупуване от земеделските производители на юници, малакини и бичета от месодайни породи . Общата стойност за подпомагане е 18.15 милиона леи и схемата е напълно гарантирана държавния бюджет.

Бенефициенти на тази мярка са животновъди както следва:

– говедовъдите на свободна практика, отделни предприятия и семейни ферми, учредени съгласно Извънредната наредба на правителството  44/2008;

– лица, притежаващи сертификат, издаден от производителя, съгласно Закон №. 145/2014;

– юридически лица и всяка асоциация с правосубектност, определен със закон.

По отношение на условията за допустимост, бенефициентите трябва да имат:

– Минимум 3 глави и не повече от 10 глави крави за закупуване на юници за мляко.

– При 40 глави крави и / или юници и / от месодайни породи може да се предоставят средства за един бик.

– Това се прави за да могат животновъдите да имат най-малко 10броя говеда в стопанството си за да могат да участват в Националната програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020, където фермера трябва да имат минимум 10 броя крави и / или юници и /

Освен това, бенефициентите трябва:

– Обвързват се с писмен ангажимент да запазят придобитите селскостопански животни за разплод специализирани породи минимум 3 години от датата, на която е отпусната финансова подкрепа;

– Обвързват се с писмен ангажимент да се присъединят към родословната книга за разплодни животни, закупени от специализираните породи;

Породи говеда на месо и мляко, които могат да бъдат закупени са:

а) юници месодайни породи: Абърдийн-Ангъс, Лимузин, Шароле,

б)юници за мляко и млечни : Черношарено румънско говедо, Холщайн, Ред Холщайн, Кафяво говедо, Джерсей, Симентал, Moнтбелиард;

в) бикове от месодайни породи: Абърдийн-Ангус, Лимузин, Шароле, Aмерикански Симентал

г) биволи: Румънски бивол

Заявленията се подават след публикуването на това решение до 11 ноември 2016 г. в съответния окръг на чиято територия е регистриран обекта

Изчисление за максимален брой закупени животни:

– максималния брой юници от породите говеда или биволи , които са предмет на минималната помощ е 10 ;

– покупка на разплодни бикове се извършва в съответствие за 40 крави / или юници / отглеждани от бенефициента;

– максималния брой бикове, които могат да бъдат закупени от бенефициентите, трябва да се съобразят с прилагането на дела при максимум 200 глави краваи или юници .

РАЗМЕРА на финансова помощ е:

а) до 5000 леи /за глава юница от породи за мляко

б) не повече от 6000 леи / за глава юница от месодайни породи

в) не повече от 4500 леи / за главата за малакиня

г) максимално 8000 леи / за глава на бик от породи за месо.

Една румънска лея се равнява на 0.43лева

Говедовъд.ею

ОСТАВИ КОМЕНТАР