Идентификация на животните се извършва от собствениците, след приемане на промените в Наредба 61

0

  Получихме запитване от фермерката Красимира Хаджиева, от с.Злати войвода

– “Уважаеми Говедовъд.ею, прочетох в един от сайтовете за земеделие следното:
– Стопаните вече няма да минават задължителни курсове за поставяне на ушни марки на животните, защото операцията ще бъде извършвана от хора с нужната квалификация, с които те сключват съответните договори.
АЗ съм завършила селскостопански техникум – специалност животновъдство, каква трябва да ми бъде квалификацията за това да си маркирам сама животните.
Как бихте коментирали това. “

Уважаема г-жо Хаджиева, в проекта за ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 61 ОТ 2006 Г.ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОФИЦИАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЖИВОТНИТЕ, ЗА КОИТО НЕ СА ПРЕДВИДЕНИ ИЗИСКВАНИЯ В РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ , е предложено :
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Идентификацията на животните се извършва от собствениците, съответно ползвателите на животновъдния обект, а регистрацията на животновъдните обекти се извършва от БАБХ.“
По време на дебата по изготвяне на промените в Наредбата НСГБ зададе въпроса :
Собствениците ( ползвателите на животновъдни обекти или упълномощените от тях лица ), да бъдат ли обучавани да поставят ушни марки.
Коментар от БАБХ: Съгласно чл. 13б от Закона за животновъдството, собственик, който отглежда селскостопански животни в обект по чл. 13, ал. 5 от същия закон, трябва да има необходимата квалификация за това. Когато собственикът няма необходимата квалификация, е длъжен да сключи договор за изпълнение на задълженията по отглеждането на животните с лице, което притежава необходимата квалификация. Лицата, които нямат специализирано селско стопанско образование, трябва да са преминали курс на квалификационно обучение и да са получили документ за професионална квалификация от обучаваща институция.

Отговорът на вашият въпрос г-жо Хаджиева е, че вие можете да си маркирате сама животните. Повече информация може да получите като се запознаете със статията “Наредба 61 за официална идентификация на животните”, която е публикувана на 10.10.2016 г. в говедовъд.ею 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here