Съвета по генетични ресурси трябва да излезе на светло

     На последната среща с министър Танева, по време на изложението в гр. Сливен дълго време бе отделено на дейността на развъдните организации в говедовъдството.

Зад основния въпрос който вълнуваше фермерите – двойното увеличение на таксите в някои асоциации се прокрадваше и недоволство от работата и съответно ползата която имат фермерите от участието си в схемите за селекционен контрол  за генетичното израстване на стадата им.

Да не казваме да вървим напред, но поне да не изоставаме от сегашното ниво на селекция в Европа изключително голяма е ролята на Съвета по генетични ресурси. Едва ли и 10% от фермерите знаят, че има такъв съвет , а още по-малко и с какво се занимава. Всъщност дали това е най-добрата формула за България, която действа днес е друг въпрос.

Но при всички случаи осъвместяването на поста директор на ИАСРЖ и председател на съвета по генетични ресурси, не е най-добрия вариант, да не казваме лошия вариант.

Разбира се това си е съвсем законно, съгласно Закона за животновъдство и не трябва да обвиняваме сегашния директор на ИАСРЖ, че иска да вземе цялата власт в ръцете си. Обаче получава се парадокса, че контролния орган – ИАСРЖ ще проверява собствения си директор по отношение дейността на Съвета по генетични ресурси.

Съвета действа по ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО който е В сила от 04.01.2011 г. и издаден от МЗХ  Обн. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2011 г. Заложените точки във функциите на съвета са достатъчни да имаме яснота по тези важни въпроси свързани със селекцията, генетичните ресурси, организирането на семинари, обучение на специалистите и др.

Никой обаче не знае какво се обсъжда и решава в този съвет, кой изпълнява взетите решения, въпреки заложената точка в правилника публичност – няма изнесени материали в тази връзка.

Все пак да не се забравя, че животните са собственост на фермерите и те също трябва да знаят какви въпроси се обсъждат.

Независимо от това, че съвета е с консултативен глас би могъл да се превърне в наистина движеща фигура по тези въпроси.

По важните точки свързани с дейностите на този съвет са:

ФУНКЦИИ НА СЪВЕТА

Чл. 3. (1) При осъществяване на функциите си съветът подпомага Националния координатор при изпълнение на правомощията му в областта на развъдната дейност, управлението и съхраняването на генетичните ресурси.

(2) Съветът изпълнява функциите си по ал. 1, като прави предложения и дава становище:

 1. при определяне на националните приоритети по управление, съхранение и устойчиво използване на националните генетични ресурси в животновъдството;
 2. по инициативите, работата и участието на страната ни в международни органи и организации, свързани с управлението на генетичните ресурси, съхраняването на генофонда и биологичното разнообразие на животинските видове на Планетата;
 3. при разработване на национални, трансгранични, регионални и други международни стратегии и програми за опазване и устойчиво развитие на генетичните ресурси в животновъдството в съответствие с националните приоритети;
 4. при разработване на нормативни актове в областите, отнасящи се до управлението и съхраняването на генетичните ресурси и развъдната дейност, като прави препоръки относно тяхното приемане, изменение, допълнение или отмяна;
 5. по конкретни дейности, свързани с планирането, организацията, управлението и контрола по отношение на опазването и устойчивото развитие на националните генетични ресурси, на развъдната дейност, на други дейности в животновъдството, свързани с повишаване на неговата ефективност и просперитет;
 6. за използване на икономически и финансови механизми за подпомагане на националните генетични ресурси, развъдната дейност и животновъдството като цяло.

(3) Съветът подпомага дейността на Националния координатор и управлението на националните генетични ресурси чрез:

 1. създаване на предпоставки и съдействие за внедряване на Глобалната стратегия на ФАО за управление на генетичните ресурси на селскостопанските животни;
 2. разработване и прилагане на национална стратегия и план за действие за управление, мониторинг, инвентаризация, оценка на рисковия статус и съхраняване на генетичните ресурси в животновъдството;
 3. иницииране и съдействие за изграждане на национални, регионални и междурегионални мрежи за разработване на общи политики, дейности, обучения, научни изследвания и т.н. в областта на генетичните ресурси;
 4. участие в изготвянето на Национален доклад за състоянието на генетичните ресурси в Република България;
 5. изготвяне на предложения за попълване и коригиране на базата данни в DAD-IS по отношение на националните генетични ресурси;
 6. съдействие за създаване и поддържане на национална база данни за генетични ресурси в животновъдството на Република България;
 7. изготвяне на анализи за състоянието на генетичните ресурси и развитието на отделните отрасли на животновъдството, като прави прогнози за процесите и препоръки за тяхното управление;
 8. организиране на публични дискусии, семинари по въпросите на развитието на генетичните ресурси в животновъдството;
 9. организиране на публични изяви, свързани с популяризирането на развъдната дейност и националните генетични ресурси – изложения, аукциони, конференции и т.н.;
 10. внедряване на прогресивни био- и информационни технологии в управлението на генетичните ресурси и развъдната дейност;
 11. унифициране на развъдната документация и използвания софтуер в областта на развъдната дейност;
 12. реализиране на конкретни дейности по изпълнението на развъдните програми на развъдните организации.

(4) Съветът консултира Националния координатор при участието му във:

1.определяне на актуални стратегически направления в управлението на генетичните ресурси и развъдната дейност с цел изпълнение на приоритетни цели на МЗХ;

2.обсъждане и прилагане на стратегии и оперативни действия на МЗХ в областта на генетичните ресурси и развъдната дейност в съответствие с Общата селскостопанска политика;

3.определяне на националните стратегически направления на научните изследвания в областта на генетиката и развъдната дейност;

4.разработване и предлагане на специализирани програми и курсове за обучение в областта на развъдната дейност, управлението и съхраняването на генетичните ресурси в животновъдството.

Govedovad.com

1 КОМЕНТАР

 1. Брово бе юнаци, че се събудихте и видяхте ,че царя е гол.Аз пиша от 7 гдини по тези въпроси за ЧОВЕКА ОРКЕТЪР В.НИКОЛОВ но всички се правите ,че няма такъв проблем.Минисър Танева малко е позакасняла с реакцията си защото много скоро ще извадя още неща за да ги видят всички какви некадърници са вземали решения и са прибирали парите без да се прави нищо.Ситеманта е порочна и обслужва само оприделени хора, и не
  се върши нищо така ,че и Вие като част от тази система трябва да си заминете заедно с нейният създател В.Николов и Ц.Димитров.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here