Управление на торовите маси – доц.д-р Ваня Димова

0

На 27.10.2016г в гр.Нова Загора, говедовъдна ферма –Михаил Тачев се проведе семинар по въпросите на технологиите на отглеждане на говеда и управление на торовите маси организиран от НССЗ.

Основен лектор  бе  доц.д-р Ваня Димова. А

Крсимир Пахов – експерт от НССЗ, клон гр.Сливен запозна присъстващите фермери и програмите за подпомагане на фермерите в животновъдството.

На вашето внимание ще предоставим пълен запис на разглежданите проблеми, като ще започнем с въпроса по отношение торовите маси. Предоставеният ни материал ще ви го поднесем в две части, като в първата ще се запознаете с управлението на торовите маси, а във втората  със съоръженията за неговото, събиране, съхранение и изнасяне от говедовъдните ферми.

Tоровата маса от производствените сгради в животновъдната ферма е ценен продукт, който може и трябва да се използва за увеличаване плодородието на почвата. Тя обаче е един от трудните за управление продукти, и ако не бъде правилно почиствана и съхранявана в подходящите за целта съоръжения, районът около сградите ще се замърсява и ще възникнат недопустими екологични и технологични проблеми. Ето защо, преди да пристъпи към изграждане на съоръжение за складиране на торовата маса, фермерът трябва да е добре запознат с критериите за избор и насоките при проектиране на цялостна система за почистването, съхраняването, третирането и оползотворяването ѝ (система за управление на тора).

Критерии за избор на торова система

 • Разработването на добра торова система за дадена ферма изисква при избора й да се вземат предвид факторите:
 • необходими инвестиции, труд, комфорт, естетичност, регулация;
 • тип и свойства на почвата, топография на района, отстояние на фермата до съседите;
 • конкретни предпочитания на собственика на фермата;
 • подходяща налична собствена площ за изграждането й;
 • уточнени източници на тор и отпадни води;
 • налични обработваеми площи за наторяване;
 • възможни технико-технологични решения за отглеждане на животните;
 • възможни идейни проекти за ново строителство или за модернизация на сградовия фонд;
 • всяка възможна бъдеща промяна в технологичния процес;
 • как и къде ще се съхранява и стопанисва получената торова маса;
 • възможности за наемане или купуване на необходимото оборудване.

Функционирането на торовата система следва: да запазва животните и местата за почивка и движение чисти и сухи; да предотвратява замърсяването на водоизточниците и водоемите (езера, потоци, извори и кладенци) в близост до фермата;да продуцира възможно най-малки количества неприятна миризма; да позволява максимално използване на тора за подхранване посевите на полето; да минимизира рисковете за здравето и сигурността на животните, обслужващия ги персонал и посетителите във фермата; да бъде икономична (да спестява труд и енергия при операциите по почистване, съхраняване, третиране и оползотворяване на тора).

Прилагаме първа част на лекцията на слайд-шоу: –Управление на торовите маси

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here