Министерството на земеделието и храните публикува  О Т Ч Е Т

 ЗА ДВЕТЕ ГОДИНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО (НОЕМВРИ 2014 Г. – НОЕМВРИ 2016 Г.) ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ И НА АГРАРНАТА ПОЛИТИКА

Върху 24 страници е описана дейността на Министерството за периода.Вижда се, че за много от проблемите се търсят или намерени решения. Други са заложени за бъдещо обсъждане. За сектор животновъдство е отделено по-малко място защото не е свършено кои знае какво, но това пък потвърждава,че това е най-трудния сектор в нашето земеделие.В потвърждение на това поместваме само материалите имащ пряко или косвено отношение към животновъдството:

В млечния сектор:

През 2015 г. за преодоляване на кризата в секторите на животновъдството е предоставена извънредна финансова помощ, с която са подпомогнати 12 642 земеделски стопани. Изплатени са 23 481 383 млн. лв., в това число 11 740 502 лв. европейско финансиране и 11 740 882 лв. национални средства.

В началото на м. ноември 2016 г. са изплатени още 11 167 192 лв. извънредна помощ за приспособяване на млекопроизводителите и земеделските стопани в други сектори на животновъдството, които се ангажират с една или повече дейности, насочени към стимулиране на икономическата устойчивост на техните стопанства и допринасящи за стабилизирането на пазара. Подпомогнати са дребномащабни стопанства, стопанства, които прилагат екологични и щадящи климата методи за производство и такива, които използват екстензивни методи за производство.

По извънредна мярка за намаляване на производството на мляко ще бъдат изплатени още 1 580 000 лв.

  • В полза на потребителя за информиран избор
  • По отношение на имитиращите продукти, които съдържат в състава си мляко, етикетът трябва да носи надпис ” имитиращ продукт” с големина на шрифта не по-малък от 75% от големината на търговското наименование. По същият начин трябва да са изписани всички съставки, използвани като заместители, например  палмова мазнина и процентното им съдържание. Измененията са в Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти. Проектът на наредба е процедура по нотификация от ЕК;

Промени в полза на българския производител:

  • В подкрепа на българските производители. Въвеждат се изисквания относно означаването на храни, произведени в България. На етикета на тези храни се предвижда да има лого с българското знаме. Въведени са и критерии, които трябва да бъдат изпълнени, за да може да се означи, че храната е с български произход. Измененията са заложени в Наредбата за етикетиране на храните. Проектът на наредба е процедура по нотификация от ЕК;
  • Облекчения за малките производители и обекти за търговия на дребно, в които се извършва обработка и/или преработка на сурово мляко относно изискванията за сградов фонд и оборудване, а именно операциите да могат да се извършват в едно помещение, ако са разделени по време и се спазват облекчени хигиени изисквания. Измененията са заложени в Наредба № 26 за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход, по отношение производството на млечни продукти и Наредба № 4 относно изискванията към кланичните пунктове, разположени в животновъдните обекти, касаещи добива на прясно месо. Промените в двете наредби са обнародвани в ДВ и са влезли в сила. С промените в Наредба № 26 се увеличава и броят на кокошите и пъдпъдъчи яйца предназначени за директна доставка от производител от 500 на не повече от 1 000 броя яйца седмично.
  • Въвеждат се изисквания за разделно производство на млечни и имитиращи продукти съдържащи в състава си мляко в различни предприятия. Измененията са в Наредба № 1 за хигиената на храните. Проектът на наредба е процедура по нотификация от ЕК;
  • Отчета за двегодишния период прилагаме на файл.Отчет МЗХ_две години управление.docx

 

 

 

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here