Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 102 от 02.11.2016 г.

0

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Д Ъ Р Ж А В Е Н Ф О Н Д „З Е М Е Д Е Л И Е”

Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 102
от 02.11.2016 г.

                                                   Р Е Ш Е Н И Я :
1.1. Разпределя финансов ресурс за участие на Международно пчеларско изложение- гр. Плевен през 2017 г. по линия на държавна помощ
„Помощ за участие в изложения“ на Областен пчеларски съюз – Плевен, в размер на 7 300 лв.;
1.2. Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ
„Земеделие”, от неусвоения ресурс по схемата за държавна помощ „Помощ за участие в изложения“ за 2016 г.
2.1. Разпределя финансов ресурс за участие в изложения в Москва, Русия по линия на държавна помощ „Помощ за участие в изложения”
на Български киноложки клуб за Българско овчарско куче, в размер на 30 000 лв.;
2.2. Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ
„Земеделие”, от неусвоения ресурс по схемата за държавна помощ „Помощ за участие в изложения“.
3.1. Разпределя финансов ресурс за участие в Международно изложение „ФУУТ ЛОГИСТИКА“ гр. Берлин, Германия по линия на държавна
помощ „Помощ за участие в изложения“ от „Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция” в размер на 78 400 лв.;
3.2. Средствата се предоставят от неразпределения ресурс по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия”
от бюджета на ДФ „Земеделие”;
3.3. Утвърждава изменение на финансовия ресурс по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” от б
юджета на ДФ „Земеделие”, предвиден за държавна помощ „Помощ за участие в изложения”, като се увеличава от 1 459 000 лв. на 1 537 400 лв.
4.1. Разпределя допълнителен финансов ресурс по схема за държавна помощ „Помощ за участие на земеделски стопани в Схема за качество
за производство на семена и посадъчен материал”, в размер на 300 000 лв., като ресурсът се променя от 1 000 000 лв. на 1 300 000 лв.;
4.2. Средствата се предоставят от неразпределения ресурс по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия”
от бюджета на ДФ „Земеделие”.
4.3. Утвърждава изменение на финансовия ресурс по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия”
от бюджета на ДФ „Земеделие”, предвиден за държавни помощи, като се увеличава от 104 700 000 лв. на 105 078 400 лв.
4.4. Приема изменени Указания за прилагане на помощта.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here