Актуални тенденции на пазарите на мляко и месо в България

0

Научно-приложен форум на СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ
на тема:

„Развитие на земеделието и
тенденции на стоковите
пазари”

Събитието се организира с финансиране от Фонд „Научни изследвания” – МОН по разработени научни изследвания на САРА към ИАИ , подкрепени от Фондация „Америка за България”
Научно-приложният форум „Развитие на земеделието и тенденции на стоковите пазари“има за цел да очертае краткосрочните и дългосрочните перспективи на българското земеделие, като направи паралел със световните и европейски тенденции на развитие. Форматът на форума ще съчетае изследователската работа с практическите наблюдения и експертиза, което да засили приложното значение на мероприятието. В дискусионните панели участие ще вземат представители на различните заинтересовани страни – организации на земеделски производители, браншови съюзи, български и чуждестранни експерти, наред с ключовото присъствие на представители на МЗХ. Крайният резултат от форума трябва да допринесе за обединяване около възможните бъдещи тенденции в отраслите на българското земеделие, установяване на влиянието на външните пазари върху аграрния отрасъл и за формулиране на изводи и препоръки, които да подпомогнат земеделската общност.

Представя ме ви презентацията на :
Ас. Васил Стойчев – САРА, Институт по аграрна икономика
За контакти:
гр. София, бул. „Цариградско шосе” 125, бл. 1 , тел. 02 465 3153
e-mail: vasilst@mail.bg

ВЪВЕДЕНИЕ I

1.През 2016 цената на сурово краве мляко достигна най-ниските нива след 2009 г.
2.Сериозни диспрoпорции, до 18% от средните изкупни цени на млякото, по региони и по размер на стопанствата. През 2015 г. са прекратили производство почти 30% от стопанствата с до 19 млечни крави (12 343).
3.Концентрацията на производството продължава. Ръста при стопанствата с над 50 млечни крави е постоянен след 2012 г., компенсирайки постепенно спада при по-малките ферми.
4.Само 26% от произведеното овче мляко през 2015 е изкупено от преработвателите, остатъка се консумира в стопанствата и реализира директно.
5.Основна причина за задържане в броя на пасищните животни се явява субсидирането.
6.Средните цени на месото в България са около средните за ЕС, но са с 10-15% по-високи от преки конкуренти на България на вътрешния и външен пазар.

МЛЕЧЕН МОДЕЛ

———————————————————————————————————-
CENTER FOR AGRI-POLICY ANALYSIS (CAPA)
Изводи I
1.Цените на суровото краве мляко едва ли ще достигнат пика от 2013-2014 г. Предизвикателството е как да се контролират разходите във фермите.
2.Най-уязвими са средните говедовъдни ферми, поради ниската продуктивност и слабата интегрираност по веригата на стойността.
3.Значението на дуалистичната структура при производството на краве мляко значимо намалява.
4.Политиката би трябвало да се насочи към подкрепа на продуктивното животновъдство, а не на екстензивното.
5.При овцете проблемите с изкупуването на млякото ниските изкупни цени стимулират фермерите да изберат директни продажби, като канал за реализация на продукцията.

                                   Изводи II
1.Развитието на месното говедовъдство в България и бракуването на млечни крави е причина за ръста в производството на телешко месо.
2.Растежа при пилешкото месо трябва да се търси на вътрешния пазар, където има потенциал, голяма част от вноса на субпродукти да бъде заместен с местна продукция.
3.Увеличението в производството протеинови култури (соя) в страната и Черноморския регион може да създаде ценово предимство при производство на пилешко и свинско месо за европейския пазар.
4.Агнешко месо се произвежда в малки обеми, разпокъсано сред фермите и в по-голямата си част се реализира в България посредством директни продажби и съживяване на износа не може да се очаква.

———————————————————————————————————-
CENTER FOR AGRI-POLICY ANALYSIS (CAPA)
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
ІІІ Научно-приложен форум, „Развитие на земеделието и тенденции на стоковите пазари“ се организира с финансиране от Фонд „Научни изследвания” – МОН, по разработени научни изследвания на САРА към ИАИ, подкрепени от Фондация „Америка за България”

Васил Стойчев София 1113, Бул. Цариградско шосе 125, бл. 1 e-mail: v.stoychev@iae-bg.com

Свалете  презентацията от тук: – Актуални тенденции на пазарите на мляко и месо в България

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here