НАРЕДБА № 44 ЗА ВЕТЕРИНАРНО -МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ

0

НАРЕДБА № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти. Издадена от Министерството на земеделието и горите Обн. ДВ. бр.41 от 19 Май 2006г.изм. и доп. ДВ. бр.44 от 10 Юни 2016г.

Говедовъд.ею ще публикува всички Наредби имащи отношение към говедовъдството. Сега публикуваме Наредба 44, която задължително трябва да знаят всички фермер, за да знаят правата си и задълженията, и да не изпадат в ситуация да се доверяват, или изпълняват неща по фермите, които не са задължителни по Наредбата. В това отношение сме свидетели на много случаи, като почнем от пластмасовите врати и теракотните плочки в оборите. Предстои отваряне на МЯРКА 14 : „Хуманно отношение към животни“ от програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Предстой приемане на наредбата за хуманното отношение към животните и отваряне мярка 14 „Хуманно отношение към животни“ от програма за развитие на селските райони, за периода 2014-2020 г. Голяма част от изискванията по тази мярка са застъпени и в наредба 44, най-малко необходимата квадратура, фронт за хранене, водопой и много други параметри. Така че, до излизане на наредбата задължително трябва да си припомним изискванията към животновъдните обекти. По отношение на говедовъдството по важните изисквания са:

Чл. 9. (1) Животновъдните обекти за отглеждане на ЕПЖ отговарят на следните изисквания:
2. имат отделни помещения или боксове за животни от различните технологични групи или обособени зони в тях, които отговарят поприложение № 2;
3. имат съоръжения за добив и помещения за измиване, дезинфекция, съхранение на инвентара за доене (при случаи, различни от доилна зала и централен млекопровод) и помещение със съоръжения за съхранение на млякото до предаването му за преработка, които отговарят на ветеринарно-санитарните и хигиенните изисквания при добива на сурово мляко; съгласно приложение ІІІ, раздел ІХ, глава І, точка II от Регламент (ЕО) № 853/2004на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (OB, L 139, 30 април 2004 г.);
4. осигуряват подходящи условия за ветеринарномедицинско обслужване и за стационарно лечение на животни;
5. имат обособени родилни боксове, места или помещения;

7. имат обособено място в животновъдния обект за временно съхранение на тор и обеззаразяване, съобразено с капацитета и технологията на отглеждане, с изключение на случаите при временно съхранение на торови маси върху терен извън регулация на населено място или на място, определено от местната административна власт; животновъдни обекти, разположени в нитратно уязвимите зони, спазват изискванията на Наредба № 2 от 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (ДВ, бр. 27 от 2008 г.) и Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони освен в случаите при сключен договор с преработвателно предприятие за ежедневно извозване на торовите маси;
8. имат добра естествена вентилация или вентилационна система, осигуряваща подходящ микроклимат.
(2) Изискванията по ал. 1, т. 3 и 5 не се отнасят за животновъдните обекти за угояване на телета.
Задължително също трябва да се запознаем с Чл. 19. Собственикът или ползвателят на животновъдния обект е длъжен да осигури следните условия на животните и т.н. Допълнителните разпоредби дават тълкования на всички специфични думи използвани в Наредбата и накрая с параметрите на изискванията за да бъде отглеждането на животните хуманно.
Прилагме на файл и самата Наредба 44, който можете да свалите от тук:Наредба 44 от 20 април 2006 г – за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.

Говедовъд.ею

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here