Да си кажем проблемите и да се похвалим с направеното

Националната асоциация за развъждане на Монбелиард и Симентал /НАРМС/, с Председател Атанас Атанасов – „хвърля ръкавицата” пред колегите си от другите развъдни организации, като първа има смелостта да извади на показ не само постиженията, постигнатите резултати, но и проблемите и недостатъците си.
Готови сме да публикуваме отчетните доклади на всички колеги от другите развъдни организации, без значение от кое въдство са.
Пишете ни на редакционния адрес: govedovad.bg@gmail.com
Говедовъд.ею

Колеги,
Отиващата си 2016 година бе втора от новия програмен период до 2015-2020, в която трудностите, свързани с прилагането на директната обвързана подкрепа и по-конкретно – подпомагането на млечните крави под селекционен контрол не само не намаляха, а се задълбочиха. Това най-вече бе свързано с недооценката на последствията при определяне на обхвата на действие на обвързаното подпомагане и критериите за допустимост на животни до него. В резултат броят на допуснатите до директна помощ животни нарасна с повече от 50% и те достигнаха почти 90 хиляди глави, което от своя страна доведе до рязко падане на ставката за животно, а оттук и до изкривяване на целите, които бяха поставени с въвеждане на диференцираното подпомагане на млечните крави под селекционен контрол.
Добре е все пак, че това беше навреме отчетено и в МЗХ се възползваха от правото, което им се дава от ЕК и направиха сериозни промени в схемата и критериите за допустимост до подпомагане за следващите 3 години, които се изразяват в следното:
– Увеличаване на гранда до повече от 36 млн.лв.;
– Изваждане от схемата на месодайните крави под селекционен контрол;
– Допустимост до подпомагане само на кравите от Главния раздел на Родословните книги;
– Въвеждане на ограничения в долната и горната граница на подпомагане – съответно минимално 20 и максимално 250 крави от порода;
– Както и въвеждане на изискване за доказване на предадено за преработка сурово краве мляко.
Въпреки, че по някои от тези промени може да се дебатира с цел те да бъдат прецизирани /нещо което ние по-късно в дискусията трябва да направим/, те, по мое мнение, са стъпка в правилна посока.
Отиващата си 2016 г. несъмнено ще се запомни и с тежката криза на пазара на сурово мляко в цяла Европа, предизвикана от отпадането на млечните квоти, а в допълнение у нас и от не регулирания внос на млекозаместители и не добре функциониращи пазарни механизми по линията производство на сурово мляко-преработка-потребление. Това доведе до небивал срив в изкупните цени на произведеното сурово мляко, като на места те достигнаха смешните 25 ст. за литър.
Тези, както и редица други, къде големи, къде по-малки препъни камъни и неуредици направиха животновъдството като цяло и в частност производството на сурово краве мляко през 2016 г. нерентабилно и дори губещо в определени райони на страната.
2016 година ще се запомни и с приемането на един много важен документ, а именно Регламент ЕС1012/2016. Този акт на Европейският парламент и Съвета на ЕС, който влезе в сила на 28.06.2016 г. занапред ще оказва все по-осезаемо влияние върху ЗП, които развъждат породите селскостопански животни, както и върху цялата дейност на развъдните организации и структури, в които те членуват.
Такива, накратко, бяха условията, в които НАРМС осъществяваше дейността и изпълняваше указанията за прилагане на схемата за ДП при воденето на Родословната книга и контрола на продуктивността и генетичните качества на стадата под селекционен контрол.

Родословната книга на породите Монбелиард и Симентал

Както знаете въвеждането на диференцирана ставка за млечните крави още през 2015 г. предизвика голям интерес от страна на ЗП, които пожелаха да включат стадата си под селекционен контрол. В началото на отчетния период фермите, които подписаха договор с НАРМС достигнаха цифрата 114. За съжаление някои ЗП сметнаха, че подписването, а не изпълнението на подписания договор с РО е достатъчно условие да заявят животните си по схемата за млечни крави под селекционен контрол и така далеч преди крайния срок за подаване на заявления за кампания 2016 г., не спазвайки ангажиментите си по подписания договор, сами се лишиха от такава възможност. Така от 114 ферми в началото на годината още през м.април те останаха 97!

Тук е мястото още веднъж да повторя, че развъдната дейност и членството в НАРМС не е по задължение, а заради убеждението, че това е правилния път за подобряване на продуктивността и генетичните качества на стадото, както и за по-голяма конкурентоспособност.
В отчетния период НАРМС осъществяваше своята дейност с общо 4268 животни от породите Монбелиард и Симентал в 97 ферми, както по-горе бе посочено. От тях 3088 са записани в Главния раздел и 1180 в допълнителните раздели на РК.
Записите в Родословната книга на породата Монбелиард към момента са 4547, а тези за породата Симентал съответно 3652. Общо, заедно с използваните във фермите бици за естествено покриване, записите са 8318, в т.ч. 5706 в Главния раздел на РК. Относно условията, на които трябва да отговаря едно животно, за да бъде вписано в ГР на РК ще се спрем малко по-късно по време на дискусията по доклада, тъй като до 2020 година това ще е едно от условията за допустимост до директно подпомагане по схемата за млечни крави под селекционен контрол.

Контролът на млечната продуктивност

По данни, които имаме към момента, млечната продуктивност на контролираните крави е по-ниска в сравнение с 2015 г.
За породата Монбелиард средната млечност за 305 дневна лактация е 6087 литра 4,01;3,31 при 6226 литра за миналата година, а при Симентала съответно 5485, 4,16 МВ; 3,34 БВ при 5642 за 2015 г.
Въпреки че данните не са окончателни, едва ли до края на годината разликата ще бъде компенсирана. Спад в млечната продуктивност се наблюдава за втора поредна година и е пряко следствие от кризата, в която се намира млечното животновъдство у нас и многото нерешени въпроси по веригата производство-преработка-потребление.

Все пак бих искал да отлича някои ферми, които въпреки трудностите имат средна млечност на монбелиардските стада от 7000 и повече литра за 305 дневна лактация – това са фермите в Златовръх, Осоица и Борима. Много добри са също показателите за Веселец, Прибой и Рупките, където средната млечност е над 6500 литра. При породата Симентал най-висока е млечността в Грамада, а също така в Банско, Прибой, Борима, Карапелит и Лобош.

Репродукция

Както не веднъж със задоволство е отбелязвано повече от ¾ от получените приплоди са резултат от изкуствено осеменяване. Това на фона на твърде ниския % изкуствено осеменяване за страната /под 30%/ си е наистина похвално.
Ето някои цифри – към 30.09.16 г. отелванията са 2028 в т.ч абортите и мъртвородените са общо 126 или 6,2%, родените женски приплоди са 898 или 44,2% и съответно мъжките приплоди са 1004 или 49,6%.

От получените приплоди 1674 са от изкуствено осеменяване или 82,5%.

Средният период на бременността е 278 дни при среден сухостоен период от 74 дни, средният калвинг период за Монбелиард е 436 дни и сервис период от 157 дни, а при Симентал съответно 426 дни за калвинг периода и 148 за сервис периода. Последните два показателя показват, че има още много какво да се направи, за да стигнем до калвинг период от около 360-380 дни и сервис период 70-90 дни.
В репродукцията най-зле стоят нещата в Северозападна България, където фермите, които осеменяват изкуствено се броят на пръсти. На обратния полюс е Североизточна и Южна България, където процента на изкуствено осеменяване е практически равен на 100.
Информацията, която ежедневно постъпва в нашата база данни, ни дава много възможности за всякакви справки и анализ на резултатите, които биха могли да Ви бъдат полезни в ежедневието. При необходимост от информация винаги можете да се обърнете за това към служителите на НАРМС – те няма да Ви откажат да Ви я предоставят.

Съдействие при изготвяне на хранителни дажби и консултации по здравни проблеми в стадата

В отчетния период НАРМС продължи да си сътрудничи със специалисти от MasterFeed, Геномика и Ceva, които при желание от Ваша страна помагаха със знания и умения за решаване на възникнали проблеми в производствения цикъл. Това сътрудничество ще продължим и занапред, затова не се колебайте и търсете тяхното съдействие.

Организация на дейността през 2016, проблеми в осъществяването й

Бих искал да се спра с няколко реда на някои често срещани проблеми, които ни създават доста главоболия в осъществяването на нашата дейност. Ще бъда директен без да посочвам конкретни имена.
Първата група проблеми е свързана меко казано с неспазване на закона за животновъдството.
1. Подмяна на НС животно с ремонтно животно, като при това идентификационния номер на напусналото се прехвърля на ремонтното. Честно казано единици са фермите, където това е табу. Лошото е, че вместо броят на тези ферми да нараства той намалява, защото заразителен се оказва примерът с нарушителите, тъй като именно те нямат никакви проблеми с държавните контролни органи.
2. Ненавременно маркиране на родените приплоди и вписване на идентификационния номер на друга майка, до която ВИС го допуска. Вярно е, че част от проблема се крие в несъвършенствата на ВИС, но също така е вярно, че за голямата част от проблема вината е у Вас и ЧПЛ.
3. Виртуалните животни във ВИС. На много места в стадата съществуват напуснали по една или друга причина животни, които продължават да бъдат живи във ВИС. И в случаите, когато това става поради немарливост или заради обективни причини, като например неработещ екарисаж, е добре. Но има случаи, за жалост те не са единични, където това се прави съвсем умишлено с користни цели.
Има и други проблеми, свързани с неизпълнение на Закона за животновъдството, на които няма да се спирам. Но, кажете ми.

Какъв сертификат трябва да бъде издаден на такова животно и кой ще си сложи подписа под него, след като това е документ с невярно съдържание и срещу него се получава директно подпомагане от фондовете на ЕС.

И ако сега все още някъде и в някои други РО „номерът“ минава, бъдете сигурни, че скоро някой ще оплаква не само глобата, а и санкцията за бъдещ период, да не кажа и нещо още по-лошо.
И още нещо по този въпрос. От 2017 г. към ИАСРЖ започва работа ДНК лаборатория, в която няма да бъде никакъв проблем да се докаже родството на дадено животно с вписаните в сертификата родители по права линия. А още от следващата година част от предлаганите от РО животни за вписване в Регистъра на чистопородните животни към ИАСРЖ ще бъдат проверявани за съотвествие чрез кръвен тест! Какво ще правим тогава и кой ще е виновен!?
Втора група проблеми е свързана с водене на първичната документация във Вашите ферми. Това е задължение по договора за селекционна дейност, който е подписан между ЗП и РО. Трябва да е ясно на всички тук присъстващи и неприсъстващи, че ние няма как да впишем информация в нашата БД, касаеща дати на отелване, дати на пресушаване и НС, пол и идентификация на приплодите, дати на осеменяване и ползвания разплодник и т.н. без тя да ни е подадена от Вас. И понеже времето все не стига, затова водете ежедневно първичната документация и вписвайте коректно данни за движението в стадото. Така няма да има пропуски и неточности и в КЛ при посещение информацията ще бъде коректно отразена.
Трета група проблеми е свързана с използването на нерегламентирани бици при осеменяване. Тук нямам предвид единствено биците за естествено покриване, за които често нищо не се знае, а и използването на непроверени и недоказани бици за изкуствено осеменяване. Резултат с изображение за Монбелиард и СименталПоследното при нас е сведено до минимум, но аз съм длъжен да го повтарям и преповтарям, защото няма как с такива практики да бъде постигнат генетичен прогрес и по-висока продуктивност в стадата. Случният план не е моя прищявка, както някои тълкуват нещата – това е доказала се от няколко десетилетия добра практика в млечното говедовъдство, довела до огромен скок в генотипа на породите и тяхната продуктивност.
Четвъртата група проблеми е деликатна, имайки предвид общото състояние на млечното животновъдство, но няма как да бъде подмината, защото тя е много важен фактор за нормално осъществяване на дейността на РО. Имам предвид финансирането на тази дейност. Както знаете приходите на една неправителствена организация с нестопанска цел в обществена полза, каквато се явява НАРМС се формират от членски внос и ДП в размер, ежегодно определян от УС на ДФ Земеделие. Доплащането до действителните разходи, посочени в Схемата за подпомагане воденето на РК и контрола на продуктивността е за сметка на ЗП и представлява негово самоучастие в тази Схема на подпомагане. В този смисъл и имайки предвид клаузите за това в подписания между нас договор, без да обиждам коректните ЗП, неизпълнението без обективна причина на финансовия ангажимент ще доведе до едностранно прекратяване на договора от страна на НАРМС със съответните нежелани последствия, каквито случаи за съжаление има. Аз не искам да се превръщам в пъдар и да звъня по телефона, който често остава безмълвен, за да напомням това. Свързано изображение
Колеги, нарасналият брой на контролираните ферми през 2015 г., влизането в сила на Регламент ЕС1012/2016, новата Схема за водене на Родословната книга и контрол на продуктивността и указанията за прилагането й, доведе до необходимост да се назначат нови хора на трудов договор в НАРМС и до логистични корекции в районирането на фермите. През 2016 г. Вашите ферми посещаваха 7 служители-специалисти към НАРМС. Вие вече ги познавате, те са тук. Това са висшисти – ветеринарни лекари. В момента те започват магистърски курс „Селекция и репродукция в животновъдството“ за повишаване на тяхната квалификацията към Аграрния университет в Пловдив. Искам да използвам трибуната на ОС и да отправя апел към Вас – бъдете коректни и се отнасяйте с уважение към тях. Изисквайте същото от тях. Те са хората, които пряко отговарят за вписване на информацията за Вашите животни в базата данни на НАРМС и в регистрите на ИАСРЖ. Те, в крайна сметка, са свързващото звено между държавната политика в областта на селекцията в животновъдството и Вас, и имайки предвид това аз като председател на НАРМС никога няма да пренебрегна тяхното становище по въпроси, касаещи контролираните животни.
Накрая искам да се извиня, ако с конкретното назоваване на проблемите съм засегнал някого. Повярвайте ми, че съм го направил, за да не изпаднем Вие и ние в близко бъдеще в нежелани неразрешими ситуации.
Бих се радвал също, ако по време на дискусията по доклада бъдете също така критични към нас и ако тази критика бъде градивна с цел отстраняване на допуснати пропуски и слабости за в бъдеще.

Благодаря за вниманието

Атанас Атанасов Председател НАРМС

Говедовъд.ею

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here