Закон за защита на потребителите

0

В ДВ бр.8 от 24.01.2017 г е публикуван Закона за защита на потребителя.Един Закон с който много добре трябва да са запознати всички животновъди – от една страна като купувачи и от друга страна като продавачи. Така или иначе, макар и бавно започват директни продажби, преработена суровина във фермите, кооперативни и фермерски пазари. Там където залога са парите всеки си търси правата и ги отстоява. Освен това ”лавината” от контролни органи, която е безкомпромисна /то и така трябва да бъде/, също ще иска изпълнението на този Закон. Независимо, че Закона е отпечатан на повече от 120 страници, необходимо е да се запознаем с него и разбира се да го спазваме.
И да не забравяме, най-важното правило в търговията е, че потребителите винаги имат предимство.
Говедовъд.ею

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в сила от 10.06.2006 допълнен в  ДВ. бр.8 от 24 Януари 2017 год.

Чл. 1. (1) Този закон урежда защитата на потребителите, правомощията на държавните органи и дейността на сдруженията на потребителите в тази област.

(2) Целта на този закон е да осигури защита на следните основни права на потребителите:

  1. право на информация за стоките и услугите;
  2. право на защита срещу рискове от придобиването на стоки и услуги, които могат да застрашат живота, здравето или имуществото им;
  3. (изм. – ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 08.09.2007 г., изм. – ДВ, бр. 102 от 2008 г.) право на защита на икономическите им интереси при придобиването на стоки и услуги при нелоялни търговски практики и способи за продажба, неравноправни договорни условия и предоставянето на гаранции за стоките;
  4. право на обезщетение за вреди, причинени от дефект на стоки;
  5. право на достъп до съдебни и извънсъдебни процедури за разрешаване на потребителски спорове;
  6. право на образование по въпроси, отнасящи се до защитата им;
  7. право на сдружаване с цел защита на интересите им;
  8. право на представителство пред държавните органи, вземащи решения по въпроси, които ги засягат.

Свали прикаченият файл от тук:-Закон за защита на потребителя

Говедовъд.ею

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here