Предложения от животновъдни организации за допълнение на Наредба 3

0

Днес представители на почти всички животновъдни организации ще се срещнат с ресорния Заместник Министър Георги Желязков, отговарящ за сектор “Животновъдство”. Ще бъде връчена следната ДЕКЛАРАЦИЯ.

ДО
ПРОФ. ХРИСТО БОЗУКОВ
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР БОЗУКОВ,

Днес 03.02.2017г. на обединено заседание в гр. Сливен развъдни организации от овцевъдството, козевъдството и говедовъдството обсъдиха несправедливите и дискриминиращи текстове за промяна на Наредба 3 на МЗХ за Директните плащания, обвързани с производството. След като бяха коментирани слабостите на предложените текстове, изброените по-долу развъдни организации в овцевъдството, козевъдството и говедовъдството се обединиха около следните предложения за спешни допълнения към вече подготвената наредба и извършена нотификация към Европейската Комисия. С тези наши предложения ние сме убедени, че добавените промени по никакъв начин не застрашават забавянето на Заявителска Кампания 2017 и същевременно улесняват администрацията на МЗХ в аргументацията за „справедливост, равнопоставеност и недопускане на дискриминация”.

Нашите предложения се състоят конкретно в ДОБАВЯНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБОР на бенефициентите на директните плащания, а именно:

За млечни животни (овце, кози, говеда и биволи под селекционен контрол) освен сега вписаните литри произведено и реализирано мляко да се добави възможността ИЛИ ДОКАЗВАНЕ НА МИНИМУМ 20% РЕМОНТ НА СТАДОТО СЪС СОБСТВЕНИ ПРИПЛОДИ без значение дали животните ще останат в стадото или продадени като разплодни животни със сертификат за произход и ветеринарно свидетелство за движение на животните, независимо от пола им.
За месодайните животни от същите видове (овце, кози, говеда и биволи) да се добави възможността ИЛИ ДОКАЗВАНЕ НА 20% СОБСТВЕН РЕМОНТ НА СТАДОТО СЪС СОБСТВЕНИ ПРИПЛОДИ, без значение дали животните ще останат в стадото или ще бъдат продадени със сертификат за произход и ветеринарно свидетелство за движение на животните.
За животните под селекционен контрол от автохтонните породи (за всички видове и породи ЕПЖ и ДПЖ) – 20% приплоди от собственото стадо, без значение дали остават в стадото или са продадени със сертификат за произход и ветеринарно свидетелство за движение на животните.
Като условие за допустимост за овце и кози да се впише: в стадото трябва да е наличен по 1 чистопороден мъжки разплодник (с родословие поне 2 родословни пояса) на всеки 50 овце и кози от стадото с цел осигуряване на чистопородно и висококръвно възпроизводство на стадото.
Отчитането на състоянието на стадата да е в рамките на текущата стопанска година, която започва на 01.10 от предходната и завършва на 01.10 от текущата.
Всички долуподписани организации са обединени под мотивите, че по този начин ще се постигнат следните цели:
Улесняване на административният и физически контрол от страна на държавните институции – ДФЗ, ИАСРЖ и БАБХ.
Равнопоставеност, справедливост и проследяемост на предоставената помощ.
Постепенното прочистване на официалната информационна система ВетИС от виртуални и несъществуващи стада.
Естествен самоконтрол вътре в самите развъдни организаци.
Намаляване и постепенно прекратяване на порочни практики по прехвърляне на марки от унищожени животни върху по-млади такива.
Най-сетне ще се въведе усещането за равнопоставеност между фермерите с различна продуктивна насоченост.
Регламентирана възможност за държавата (в лицето на ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ) да изплати заявените помощи до 16 Октомври на текущата година, което е и справедливия начин на разплащане.
В средносрочен – 5-7 години ще се получи естествено преобръщане на поголовието в чистопородно и висококръвно, което ще доведе до естествено повишаване на продуктивността на животните.

РАЗВЪДНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕЛИ ЕДИНОДУШНО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И МОТИВИТЕ:

 

 • НАЦИОНАЛНА ОВЦЕВЪДНА АСОЦИАЦИЯ
 • НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ГОВЕДОВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
 • НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА МЛЕЧНИ ОВЦЕ
 • АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА МЛЕЧНИ ПОРОДИ КОЗИ
 • АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА МЛЕЧНИ ПОРОДИ ОВЦЕ
 • АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА МЛЕЧНИ ПОРОДИ ОВЦЕ
 • АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКА МЛЕЧНА ПОРОДА ОВЦЕ
 • АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА ПОРОДАТА ЛАКОН В БЪЛГАРИЯ
 • АСОЦИАЦИЯ ЗА АВТОХТОННИ ПОРОДИ КОЗИ В БЪЛГАРИЯ
 • АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА РЕДКИ АВТОХТОННИ ПОРОДИ – КАЛОФЕРСКА ДЪЛГОКОСМЕСТА КОЗА
 • АСОЦИАЦИЯ ЗА БЪЛГАРСКА РОДОПСКО ГОВЕДО И ДЖЕРСЕЯ
 • АСОЦИАЦИЯ НА РАЗВЪДЧИЦИТЕ НА ЧЕРНОШАРЕНАТА ПОРОДА В БЪЛГАРИЯ
 • АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА ЧЕРНОШАРЕНАТА ПОРОДА В БЪЛГАРИЯ
 • АСОЦИАЦИЯ НА ОВЦЕВЪДИТЕ ОТ ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ
 • СЪЮЗ НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ
 • РАЗВЪДНА АСОЦИАЦИЯ НА МЕСТНИ ПОРОДИ ОВЦЕ
 • ДРУЖЕСТВО ЗА ОПАЗВАНЕ И РАЗВЪЖДАНЕ НА МЕСТНА ДЪЛГОКОСМЕСТА КОЗА
 • НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА ГОВЕДАТА ОТ ПОРОДИТЕ МОНБЕЛИАРД И СИМЕНТАЛ

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here