Недосeгаеми ли са развъдните организации

През последните години развъдни асоциации са на мода. Нормално е .
Разполагат с целогодишен бюджет, таксите за фермерите не са високи /може би с изключение на миналата година/, тези от фермерите които са заинтересовани получават някаква информация за стадото си и процесите във фермата. Популярността им стана още по-голяма след влизането в действие на схемата за подпомагане животни под селекционен контрол. Нормално бе да се увеличат фермите под селекция.
И тогава започна едно „наддаване” колко повече членове да се обслужват, защото и бюджета се увеличаваше. На фермерите пък не им бяха разяснени правилата, защото нямаше точна концепция за воденето на тази дейност. Правилата се сменяха , като носни кърпички, което неминуемо се отрази и на качеството на работа на асоциациите.
Не е сякаш нормално непрекъснато да се искат списъци, номера, бащи , майки от контролния орган. Няма никаква точна информация, кои ще бъде допуснат и кои ще бъде шкартиран. Проверките също допринасят за натоварването на селекционерите. Към това трябва да се добави и проблема за лабораториите.  В крайна сметка ощетени са пак фермерите. Загубеното време по списъците можеше да се използва много по-пълноценно за преглед на стадата, за извършване на индивидуална преценка на животните, за съставяне на случен план. Няма визия за биците, които са на терена и най-важното за техните приплоди.

Едно загубено време по някакви списъци които ще донесат по стотина лева повече помощ за фермата, а невидимите загуби свързани със селекционно племената работа вероятно са хиляди.

Голяма част от фермерите /не е тайна/ се записаха за участие в схемата само заради субсидиите. Сега пък претендират, че много трудно ще получат 4000 кг мляко от крава/някои/. Интересното е, че след като приключи схемата дали ще останат под контрол в асоциациите.

С годините, асоциациите се оформиха, като малки предприятия, но това не означава , че не са под контрол. Напротив, точно обратното. Това все още не си личи у нас, но идва времето когато ще стане.

Развъдните асоциации са организации на фермерите, те са хората които трябва най-вече да контролират дейността на асоциациите, защото на практика те са техни, животните са техни и те създават работа на специалистите.
Другият контролен орган това е ИАСРЖ. Нормално е да има такъв контролен орган. Не е нормално обаче да се проверяват неща, които са далече под квалификацията на експертите -например всяка страница от развъдните книги, проверки при вземане на контролите и кой знае колко още такива маловажни неща. Всъщност един наш професор беше казал:
– „ Няма по-голяма загуба в пари, ако караш един служител да върши работа под неговите възможности” – професор Робев .
Защото губейки си времето по справки и сведения изтърваме световните тенденции в селекцията. От заглавията на темите, които се обсъждат на ниво Свят или Европа по отношение на селекцията, дори вече не можем да разберем за какво става дума, а ни предстои да адаптираме към нашите условия до средата на 2018г новият Регламент по селекция.
Контрола на Развъдните асоциации се осъществява по:

Наредба 7 от 13.03.2008г – ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА РАЗВЪДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
Самата Наредба е вече с почти десет годишна история и е ясно, че трябват промени, но все пак това е официалния документ по които се работи в момента. По важните членове от тази Наредба звучат така:

Чл. 2. Контролът върху селекционната дейност на развъдните организации, осъществяван от ИАСРЖ, включва проверка:
1. за наличие на идентификация, свързана със селекционната дейност на селскостопански животни, включени в селекционни програми;
2. на методите на регистриране на животни, включени в селекционни програми;
3. на методите на контрол на продуктивните качества и признаци, обект на селекция, и тяхното съответствие с международни и национални правила и стандарти;
4. на достоверността на резултатите от контрола на продуктивните качества, произхода и развъдната стойност;
5. за наличието, състоянието, реда и правилността на водене на зоотехническите регистри;
6. за наличието, състоянието, реда и правилността на водене на родословната книга;
7. за достоверността на данните в издадените зоотехнически сертификати или сертификати за произход.
Чл. 10. Контролът върху дейността на развъдните организации, осъществяван от ИАСРЖ, се извършва чрез проверки, които са:
1. планови;
2. извънпланови:
а) по постъпили молби, жалби и сигнали за нарушения, подадени от държавни органи, физически и юридически лица;
б) по искане на министъра на земеделието и продоволствието.
Чл. 17. (1) При констатирани административни нарушения по ЗЖ проверяващите лица съставят акт за установяване на извършено административно нарушение.
(2) Наказателните постановления се издават от министъра на земеделието и продоволствието или от упълномощени от него длъжностни лица.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
Чл. 18. При неотстраняване на допуснатите пропуски и нарушения от развъдната организация изпълнителният директор на ИАСРЖ изготвя и представя в

Всъщност в рамките на двадесет члена Развъдните организации са подложени на проверки, писания, даване на обяснения и други подобни. Така, че не им завиждайте. Трябва това безумие със справките да спре, да се проведат много, много специализиране курсове за обучение и на селекционерите, и на ръководствата на РО, трябва да се обучат специалисти по оценка на животните, трябва да има една програма за обработка на данните, трябва да има супервайзери по отношение качеството на разплодниците, вземането на пробите да не се смята за върха на айсберга, всъщност сякаш доста работи трябва да се направят.
От друга страна развъдните асоциации трябва да разберат, че като собственост на фермерите им дължат отчет по всяко едно време и докладите са тяхната дейност и отчетност не трябва да са апокрифна литеретура.

Говедовъд.ею вече няколко пъти апелира към развъдните организации от всички въдства, че е готов да публикува техните отчети, но за сега само една от тях се е осмелила да направи това. И това е: Националната асоциация за развъждане на Монбелиард и Симентал /НАРМС/

Да си кажем проблемите и да се похвалим с направеното

Говедовъд.ею

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here