Месото на България – 2017 – 2021 година

1

Притиснати от ниските цени на млякото и изключително големите трудности в млекопроизводството, много фермери започват да се ориентират към месодайното говедовъдство. Разбира се, то не може да се роди изведнъж. На практика такова няма в България. Не случайно на форума по месодайно говедовъдство в Стефан Караджово, най-задаваните въпроси към ирландските гости бе за цената на месото. Доста време те се правеха, че не чуват, но най-накрая един от от тях каза – “Момчета най-напред направете истинско месодайно говедовъдство, пък, те търговците ще Ви намерят с тях ще дойде и добрата цена”.
В едно изречение този човек даде оценка за месодайния говежди сектор в България.
С този доклад на Божидар Иванов и Емилия Соколова, с предхождащите го анализи на екипа на Интели Агро, вече могат да се правят изводи и чертаят планове.
Доклада е направен, спазвайки се всички изисквания на модерните анализи. Използваната методика се базира на частичното равновесно моделиране, а предвижданията се базират на макроикономическата обстановка в страната.

От анализа не се вижда нищо добро по отношение ръст на цените на телешкото – запазване на същите нива, което идва да покаже едно – намаляване себестойността на продукцията, като се използват всички фактори от вида на породата до крайния етап на угояване.

Потреблението се запазва на същите нива, което означава реклама за говеждото месо задължително. Като пропуск на анализа е липсата на информация за истинските месодайни животни. Дават се цифри за тази категория животни, но всички знаем, че към нея се отнасят стадата които са заявили собствениците. Би било интересно да се знае колко месо се получава от истинските месодайни породи, какви са цените на реализация на това месо, продажбата на живи животни и всичко за тези животни. Защото така поднесената информация не вдъхва доверие на тези които са почнали да се занимават с истинско месодайно говедовъдство. Както е записано в Доклада, той се актуализира и вероятно ще имаме и отговор на тези въпроси, разбира се това може да стане и по-рано в информационен вид. Нека този материал послужи за един ползотворен дебат между заинетрисованите.

Говедовъд.ею

Говедовъд.ею

Поместваме изводите от Доклада:

-Говедовъдство у нас и в частност месодайното говедовъдство е определено, като един от секторите с най сериозни проблеми.Въпреки предприетите мерки за подпомагане на фермерите, все още броят на говедата със специализирано месодайно направление е твърде малък и не може да задоволи търсенето от страна на месопреработвателите

− Друг проблем е свързан с малкия брой животни, предавани в кланиците. Именно при говедата се наблюдава голям процент на животни, които се к олят във фермите и не попадат в търговската мрежа или преработвателните предприятия. Силно е застъпена тази практика и при овцевъдство, което вече придобива изключително местно значение, за задоволяване на вътрешните нужди;

− Една от основните слабости на производството на месо е именно в кланици те, като изкупната цена на живи животни в страната е сред най-ниските, но когато месото напусне кланицата, цената му вече е над цената на това месо в други страни, преки конкуренти;

− Заплащането на живо тегло, е причина цените да са сред най-ниските в ЕС, к то ако се въведе система за оценка на качеството на добитото месо и заплащане съответстващо на това качество, цените биха били различни;

− При свинското и пилешкото месо се наблюдава висока интеграция на отглеждането и клането на животните, което осигурява икономии от мащаб. Част от стопанствата притежават и земи, на които произвеждат и фуражни култури

− Липсата на изградена мрежа и интегрираност в производството ограничава възможностите за развитие. Високите цени на телешкото и агнешкото допълнително затрудняват развитието на секторите, тъй като ограничават потребителското търсене. Месопреработвателната промишленост разчита почти изцяло на внос за задоволяване на своите нужди от суровина.

− В България не се очаква през следващите пет години промяна на структурата на стадата. Въпреки интереса отглеждане на говеда от месодайни породи, те все още са твърде малко и месото ще продължи да бъде добивано от животни от стадата с млечно направление.

− Очакванията са консумацията на свинско месо да продължи да расте, поради задържането на цените на ниски нива. Това обаче ще създава трудности пред производителите, които следва да се съсредоточат в оптимизиране на производството си. Увеличаването на про дуктивноста на свинете и на плодовитостта на свинете-майки ще създава възможност за развитие на производството в бъдеще

− България ще продължава да увеличава и производството на пилешко заради добрата световна конюнктура и растящото вътрешно потребление. в световен мащаб ще пада все повече върху начина на отглеждане на животните и спазването на изискванията за хуманно отношение, което би могло да доведе до допълнителни разходи за производителите..

− Производството на агнешко месо ще продължи да бъде ограничено и основните канали за реализация ще продължат да бъдат директните продажби.

− Недостигът на работна ръка продължава да бъде важен фактор пред развитието на животновъдството.

Говедовъд

1 КОМЕНТАР

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here