МЗХ играе по тънкия лед на „Тука има – Тука нема”

0

На 28.02.2017 год. МЗХ публикува Заповед № 09-160 в която т.1 отново разбуни духовете на фермерското съсловие.
Става дума за това, че през кампания 2017 год. няма да се приемат заявления за подпомагане на мярка 10 – „Агроекология и климат” и мярка 11 – „Биологично земеделие”.
Съгласно Заповедта, същата бе публикувана в сайта на МЗХ. Интересното обаче е, че само няколко часа след публикуването тази Заповед отиде в „нелегалност” и сякаш въобще не е съществувала. Министерството започва да си играе на онази игра от деветдесетте години – тука има, тука нема. Много е тънък леда под краката му и е вероятността да се спука е много голяма. Освен спирането на две от схемите, нищо не се говори и за Наредба 14 – „Хуманно отношение към животните”. Задават се и много въпроси по излязлата вече Наредба 3, от рода на:
– „Имам 100 крави, петдесет под селекционен контрол, другите не отговарят и не са в тази схема. Как ще се определи колко мляко съм предал от едните и колко от другите”.
Доколкото чуваме, фермерското съсловие, вече си е издействало разрешение за мирен протест. В МЗХ трябва да имат в предвид, че фермерите не играят тази игра – сутринта има заповед, след обяд няма.
Ледът е много тънък и също трябва да се внимава да не се спука защото следва потъване. Остава открит въпроса:

ТРЯБВА ЛИ ДА ИГРАЕМ НА  “ТУКА ИМА-ТУКА НЯМА” ЗА ДА РАЗБЕРЕМ ДАЛИ ВЪПРОСНАТА ЗАПОВЕД Е В СИЛА, ИЛИ НЕ Е.

Публикуваме и самата Заповед.
Говедовъд.ею

З А П О В Е Д

  • № 09-16
  • София, 28.02.2017 г

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 4, ал.5 от Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (ДВ. бр.22 от 2009г.), наричана по – нататък „Наредба № 5 от 2009 г.“ и одобрен доклад  на заместник – министър на земеделието и храните № 93-1466/28.02.2017 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

1.Определям 01.03.2017 г. за начална дата на прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за кампания 2017 относно мерките, финансирани от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.).

  1. През кампания 2017 да не се приемат заявления за подпомагане по мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020г., с които се поема нов ангажимент или се разширяват поети ангажименти по реда на чл. 20, ал. 6 от Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.(ДВ, бр. 16 от 2015 г.) и чл. 17, ал. 4 от Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 16 от 2015 г.).

Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерство на земеделието и храните и на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на доц. д-р Светла Янчева – заместник-министър на земеделието и храните и г-н Живко Живков – изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

Заповедта да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение, като екземпляр от нея се изпрати на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“.

МИНИСТЪР: (п)
/ПРОФ. Д–Р ХРИСТО БОЗУКОВ/

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here