Наредба за дезинфекция, дезинсекция и дератизация

0

Публикувана е за обществено обсъждане  НАРЕДБА за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Срокът за изразяване на становища, предложения или възражения е 23.03.2017 г. Както винаги става, бранша пак ще проспи сроковете за обсъждане и след одобряването на Наредбата и започването на нейното изпълнение ще започне „лаене”и доказване колко е несправедлива. Вероятно някой ще тълкува Наредбата, като несправедлива, защото за да извършваш тези три мероприятия ще трябва да имаш удостоверение за завършен курс поне 40 часа по тази материя, има и други „подводни” камъни, които няма да се понравят вероятно на фермерите. Съвсем скоро говорихме с едно наше момче което работи в Ирландска говедовъдна ферма. Той сподели, че преди да почне да изпълнява определени операции във фермата задължително му се провежда обучение и всичко това се документира. Така че няма “карай да върви” по отношение опазване здравето на хората, животните и качеството на продукцията. Остават още два дни и всеки които има становище на въпроса може да го изрази спокойно, сподели на нашите страници и съответно изпрати до вносителите -Министерството на здравеопазването. Кой са по интересните текстове в Наредбата.

говедовъд.ею

Проектът на нормативния акт е разработен на основание изменения в Закона за здравето и Закона за ветеринарномедицинската дейност от 2013 г., обн. в ДВ бр. 99/2013 г., съгласно които условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации се определят с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на земеделието и храните. Къде ще се извършват мероприятията съгласно Наредбата:

Чл. 1. С тази наредба се уреждат:

 1. условията и редът за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (ДДД) в:

а) обектите с обществено предназначение съгласно § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за здравето;

б) обектите за производство и търговия с храни, регистрирани по реда на чл. 12 и 12а от Закона за храните;

в) административните сгради и прилежащите им площи;

г) производствените и складови сгради и съоръжения и прилежащите им площи;

д) жилищните сгради и прилежащите им площи;

е) парковете, зелените площи и други места за отдих;

ж) елементите от инженерната инфраструктура на населените места – канализационни мрежи и съоръжения за отпадъчни води, депа за твърди отпадъци, топлофикационни, телекомуникационни, електроснабдителни съоръжения и други;

з) обектите по чл. 129, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и селскостопански сгради и прилежащите им площи;

и) други обекти и прилежащите им площи, в които се появяват вредители, които могат да бъдат причинители, преносители и резервоари на заразни болести по хората

какво се казва в: Чл. 129. (1) Контролът по здравеопазването се извършва в следните обекти сепизоотично значение:

 1. животновъдни обекти;
 2. обекти за преработване и обезвреждане на странични животински продукти;
 3. депа за отпадъци;
 4. (изм. – ДВ, бр. 14 от 2016 г. , в сила от 19.02.2016 г.) трупни ями за животни;
 5. центрове за добив и съхранение на зародишни продукти;
 6. обекти за производство, търговия и съхранение на фуражни суровини, фуражни добавки, премикси и комбинирани фуражи;
 7. пасища и места за водопои

Чл. 2. Наредбата не се прилага:

 1. за специфичните дезинфекционни мероприятия, извършвани в лечебните заведения;
 2. за дезинфекции, дезинсекции и дератизации, извършвани във ветеринарномедицински заведения по чл. 26, л. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
 3. при ограничаване и ликвидиране на огнища на заразни болести по животните;
 4. при ликвидиране на последствията от природни бедствия и производствени аварии;
 5. граничните инспекционни ветеринарни пунктове по чл. 185, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Какво се казва в :Чл. 26. (1)  Ветеринарномедицинско заведение може да е:

 1. ветеринарна клиника (болница);
 2. ветеринарна амбулатория (кабинет);
 3. ветеринарна лаборатория.

 Чл. 6. Дезинфекции, дезинсекции и дератизации се извършват само от лица притежаващи удостоверение за придобита квалификация за ръководител и/или изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации

(2) В обучението за придобиване на квалификация за изпълнител на ДДД се допускат лица с придобито средно образование

(2) Продължителността на обучението по ал. 1 е не по-малко от 200 учебни часа за ръководители и не по-малко от 40 учебни часа за изпълнители на ДДД

Прилагаме на файл Проекта за НАРЕДБА за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации

Говедовъд.ею

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here