ВАЖНО ОТНОСНО НАРЕДБА 3

0

Получихме запитване от Дора Стоянова-фермерка от с.Гергевец относно изискванията на най-обсъжданата през последните дни Наредба 3. Така или иначе, фермерите приеха текстовите  и сега започнаха изпълнението и .

Въпросът е: как да се удостовери продаденото мляко от ферма за изхранване на телета/ или други животни/ в друга ферма.

Отговор: В чл.27а/7/ относно продажбата на мляко от ферма за изхранване на животни се казва:

Чл. 27а. (1) Реализацията на количествата мляко по чл. 19, 19а, 23 и 24 се доказва сфактури и/или касови бележки за директно продадено сурово мляко от земеделския стопанин на други земеделски стопани за изхранване на животните – когато земеделският стопанин е вписан като производител на мляко, предназначено за изхранване на животни в други стопанства в публичния списък на регистрираните земеделски стопани, които извършват дейности на ниво първично производство на фуражи и свързаните с това дейности, съгласно чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. за определяне на изискванията за хигиена на фуражите (ОВ L 35 от 8 февруари 2005 г.).

За да може Земеделския производител да отговаря на тези условия е необходимо да направи следното: да отиде в най-близкия офис на Областните дирекции по Земеделие и попълни Декларация за извършване на дейности с първични фуражи. Чрез тази декларация ЗП се вписва в публичния списък на регистрираните земеделски стопани. След вписването в регистъра ЗП вече има право да продава мляко и да издава съответните документи – касов бон или фактура с които да докаже ,че продал тези количества мляко.

Прилагаме и декларацията.

 

 1. Декларирам, че произвеждам следните видове фуражи (моля, посочете видовете):
зърнени………………………………………………………………………………………………………
бобови…………………………………………………………………………………………………………
тревни фуражи ……………………………………………………………………………………………..
силажи и/или сенажи ………………………………………………………………….
други……………………………………………………………………………………………………………
мляко, добито в стопанството, предназначено за изхранване на животни в други стопанства:

£ телета; £ малачета; £ ярета; £ агнета; £ прасета

Заявявам, че освен първично производство на фуражи упражнявам допълнително и следните свързани с това операции:
транспорт, складиране и третиране на първичните продукти на мястото на производството да £ не £
(моля, отбележете коя конкретна дейност по третиране извършвате)
£ почистване
£ сортиране
£ опаковане
£ складиране
£ естествено сушене
£ охлаждане и съхранение на мляко във фермата
транспортни операции за доставка на първични продукти от мястото на тяхното производство до друг обект (предприятие, търговец, ферма и др.). да £ не £
2. Заявявам, че:
£ произвеждам силажи, като използвам силажни добавки само за нуждите на собствената си ферма.
3. Заявявам, че:
£ смесвам фуражи изключително за нуждите на собствената си ферма, без да използвам добавки и премикси (може да се ползват допълващи фуражи, които съдържат фуражни добавки или премикси, получени на основата на добавки).
Запознат съм, че предоставените данни ще се ползват за нуждите на регистрацията, в съответствие с чл. 15 от Закона за фуражите.
Забележка. Избраното се отбелязва със знак “Х”.
Земеделски стопанин (физическо лице): ……………………….. Земеделски стопанин (юридическо лице): ……………………….
(подпис) (подпис и печат

Говедовъд.ею

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here