“To be, or not to be” – “Да бъдеш или не”

0

На 09.03.2017г говедовъд.ею публикува
НАРЕДБА № 2 ОТ 23 ФЕВРУАРИ 2017 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И ПРЕРАБОТКА НА СУРОВО КРАВЕ МЛЯКО, ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПАЗАРА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ И ОФИЦИАЛНИЯ ИМ КОНТРОЛ
– В сила от 07.03.2017 г. Издадена от министъра на земеделието и храните Обн. ДВ. бр.20 от 7 Март 2017 г.

На 10.03.2017 публикувахме статията с не много приятното заглавие

Наредба 2 – затишие пред буря

За тези които, не са прочели Наредбата и коментарите или са прочели, но не са направили нищо във фермите си може да се каже, че за тях  бурята дойде.

На дневен ред – НАРЕДБА 2-„Специфични изисквания за производството, събиране………..на суровото краве мляко……и официалният им контрол“

Съгласно Наредбата, всички ферми произвеждащи неотговарящо мляко трябва да изпълнят Чл. 10. (1) ,а тои звучи така : В случай на получаване на незадоволителни резултати ОВЛ предписва едно или повече коригиращи действия по отношение на:

предприемане на хигиенни мерки към условията и начина на доене, оборудването и условията за съхранение на суровото краве мляко, поддържане на записи за спазване на карантинни срокове при лечението на животните, обучение на персонала, техническа инспекция на оборудването или извършването на клиничен преглед на млечните крави;

съответствие с критериите по показателите ОБМ, ОБСК и инхибитори;
насочване на млякото за реализация съгласно чл. 11.

(2) В случаите, в които БОХ не е предприел коригиращи действия в рамките на три месеца за несъответствие с критериите по отношение на ОБМ и ОБСК, ОВЛ:

спира доставянето на сурово краве мляко;
налага забрана на доставките на сурово краве мляко на пазара;
разпорежда унищожаване на суровото краве мляко или го насочва за друга употреба извън хранителната верига.

Докато се стигне до изпълнението на тези мерки, неотговарящите ферми на изискванията за качеството на млякото ще трябва отново да предоставят за изследване на определените за целта лаборатории млечни проби. Съгласно Наредбата те се заплащат от фермерите. Предполагаме, че БАБХ ще създаде ред за сроковете в които се вземат пробите, а също така и за тяхното транспортиране до лабораториите. Съгласно Наредбата, пробите трябва да се вземат от лица които са завършили обучение за това, но поради липса на такива ще се наложи фермерите сами да си вземат пробите. БАБХ вероятно ще издаде официален документ за реда и начина по който, ще се вземат пробите и тогава ще има яснота по всички детайли на наредбата. Все пак след излизането на официален документ за това от БАБХ, ще се изпълняват неговите разпоредби. Какво трябва да постигнат фермерите, като резултати след изследването на пробите. Наблюдаемите показатели съгласно чл.9-(3) Пробите се считат за валидни при отрицателен резултат от изпитване за инхибитори и стойности от изпитване за физикохимични показатели, както следва:

точка на замръзване не по-висока от минус 0,507;
масленост не по-ниска или равна на 2,6 на сто.

Освен това броя на соматичните клетки трябва да е под 400 000, а на микроорганизмите под 100 000. Все пак за краткото време което остава до започване вземане на  пробите, може да се направи нещо. Всеки фермер на които резултатите от пъвите изследвания на млякото са били негативни би трябвало да е получил предписание какво да подобри във фермата си. Какво може да се направи веднага:
И подобряване хигиената в обора, дворчетата, доилната зала. Дезинфекцията е задължителна. Редовно изхвърляне на торта.
Млекодобив: Основно почистване на помещението за съхранение на мляко, включително и всички маркучи или тръби през които минава млякото. Редовна смяна на филтрите,всекидневно измиване и дезинфекциране на доилната инсталация и млечните вани. Проверка на доилната инсталация и доилните апарати за правилно функциониранеъ/вакум, годност на чорапчетата, и др./ Проверка на хладилната вана.
При животните: проверка с шнел теста за мастит, лечение на маститните крави и отделяне на маститното мляко. Никакво замиване на вимената на кравите с вода-само със суха индивидуална кърпа или пяна. Водата ,до врата на обора. Първите струйки в канчето. Задължително запечатване на цицките с дезинфектанти. Млякото колкото си може по-малък достъп до средата. Веднага след издояване  млякото във  ваната, никакво оставяне на кофи с мляко на открито в обора. Хигиена на ръцете на доячите. Най-добре е да бъдат с ръкавици.
Вземане на проби: в никакъв случай да не се манипулират пробите- ще ви хванат. Пробата да се взема от охладеното мляко със стерилна пипета и в стерилно шише. Веднага след вземането, пробата трябва да се постави в хладилна чанта и транспортира до депото от което пробите ще бъдат доставени до двете лаборатории в Хасково и София.
Цени: един също много важен въпрос:

Другото – от Говедовъд.ею

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here