Наредба 2/23.02.2017 г

0

Получихме много обаждания от наши читатели да публикуваме още веднъж материала за наредба 2. В момента се извършва самоконтрола на фермите и т.н поправителен изпит за тези които не отговарят на изискванията. За това предупредихме преди един месец.

Наредба 2 от 23.02.2017 за специфичните изисквания за производство,събиране,транспортиране и преработка на сурово краве мляко,предлагането му на пазара на мляко и млечни продукти и официалния им контрол

В сила от 07.03.2017 г.
Издадена от министъра на земеделието и храните
Обн. ДВ. бр.20 от 7 Март 2017г.

Чл. 4. (1) Официалният ветеринарен лекар за изчисляване на повтаряща се средна геометрична стойност при официалната оценка на показателите взема:

  1. най-малко по две представителни проби сурово краве мляко на месец за период от два последователни месеца за извършване на анализ по показателя ОБМ, физикохимични показатели (масленост, точка на замръзване) и за наличието на инхибитори;
  2. най-малко по една представителна проба сурово краве мляко на месец за период от три последователни месеца за извършване на анализ по показателя ОБСК, физикохимични показатели (масленост, точка на замръзване) и за наличието на инхибитори.

(2) Пробите от официалния контрол се изпращат за изпитване в независими акредитирани лаборатории на БАБХ, определени със заповед на изпълнителния директор на БАБХ.

Раздел III.
Вземане на проби сурово краве мляко за целите на самоконтрола

Чл. 6. (1) Пробите за целите на самоконтрола се вземат от пробовземачи, получили удостоверение за преминато обучение в БАБХ и вписани в списък, който е публикуван на интернет страницата на БАБХ.

(2) Проби сурово краве мляко се вземат от фермите за производство на мляко и млекосъбирателните центрове (МСЦ).

(3) Лицата по ал. 1 за изчисляване на повтаряща се средна геометрична стойност на показателите вземат:

  1. най-малко по две представителни проби сурово краве мляко на месец за период от два последователни месеца за извършване на анализ по показателя ОБМ, физикохимични показатели (масленост, точка на замръзване) и за наличието на инхибитори;
  2. най-малко по една представителна проба сурово краве мляко на месец за период от три последователни месеца за извършване на анализ по показателя ОБСК, физикохимични показатели (масленост, точка на замръзване) и за наличието на инхибитори.

(4) Пробите се вземат по график, автоматично изготвен от ИИС. Взетите проби се предоставят за изпитване в независими акредитирани лаборатории, вписани в публичния регистър по чл. 11е от Закона за животновъдството.

(5) Пробовземачите по ал. 1 предоставят на бизнес оператора на храни в обектите по ал. 2 информация от ИИС за резултатите от средногеометричните стойности на изследваното сурово краве мляко по ал. 3. Бизнес операторът на храни в обектите по ал. 2 предоставя получената информация на млекопреработвателното предприятие (МПП), в което предава млякото.

(6) В случаите, в които пробата е невалидна и не може да се използва за изчисление на средна геометрична стойност на показателите, се взема допълнителна проба от лицето по ал. 1 в рамките на същия месец. При невъзможност за изпълнение на условията по ал. 3 за изчисляване на средна геометрична стойност на показателите фермата губи статута си на отговаряща на Регламент (ЕО) 853/2004. Възстановяването на статута става след нова официална оценка.

(7) Разходите по ал. 6 за нова официална оценка са за сметка на БОХ съгласно чл. 28 от Регламент (ЕО) 882/2004.

Свалете цялата  – Наредба 2 от 23.02.2017 за специфичните изисквания за производство,събиране…..

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here