Инсектицидни обработки при ограничаване и ликвидиране на заболяването заразен нодуларен дерматит по говедата

0

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНСЕКТИЦИДНИ ОБРАБОТКИ  ПРИ ОГРАНИЧАВАНЕ И   ЛИКВИДИРАНЕ НА   ЗАБОЛЯВАНЕТО ЗАРАЗЕН НОДУЛАРЕН ДЕРМАТИТ  ПО ГОВЕДАТА(Lumpy skin disease)

 Заразният нодуларен  дерматит по говедата е векторно преносимо заболяване характеризиращо се с много голямо разнообразие на кръвосмучещи артроподи. В различните страни като вектори са доказани различни видове  комари( Culex spp., Aedes spp.), табаниди, Glossina spp.( цеце), кръвосмучащи мухи(  Stomoxys calcitrans), иксодидни кърлежи от родовете  Rhipicephalus, Amblyoma, Boophilus. Борбата срещу тези артрооподи изисква комплексен подход включващ няколко вида мероприятия – мероприятия насочени към предпазване на животните от тападения и  ухапвания, мероприятия срещу намаляване числеността на възрастната популацията в природата  и мероприятия възпрепятстващи  развитието на преимагиналните форми.

Едни  от най-използваните и достъпни методи за предпазване на животните от  ухапвания от насекоми и кърлежи  е  периодичната им обработка( най-малко един път седмично)  чрез  напръскване под налягане  с препарати  с високи  инсектициден и акарициден  ефект и препарата с отблъскващи  (репелентени) свойства. За прилагането им могат да бъдат използвани използвани различни типове дезинсекционна техника, като се започне от  механичните и моторни гръбни пръскачки, различните специализирани  видове  автодезинсекционна техника – тип Харди, ВДМ, ДУК  и специализирана авиационна техника с монтирана на борда им  система за аерозолни и УЛВ обработки.

За обработката на животните с по метода на периодичните напръсквания  най-подходящи са течните формулации (емулсионни концентрати и суспензии) на инсектициди и акарицидни препарати. При използването на различните видове инсектициди и акарициди

ТРЯБВА СТРИКТНО ДА БЪДЕ СЪБЛЮДАВАНО ИЗИСКВАНЕТО ЗА ИЗРОЛЗВАНЕТО САМО НА ПРЕПАРАТИ БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ КАРЕНТНИ СРОКОВЕ  ЗА МЕСО И МЛЯКО ИЛИ АКО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ТАКИВА ТЕ ДА СЕ ПРИЛАГА НА НЕМЛЕКУВАЩИ ЖИВОТНИ И НЕПОДЛЕЖАЩИ НА КЛАНЕ В РАМКИТЕ НА КАРЕНТНИТЕ СРОКОВЕ.

Следвайки това правило и изискването за използване на регистрирани в страната инсектицидни препарати  Ви препоръчваме  при избора на препарат да се ръководите от следната информация:

За обработка на млекуващи животни могат да бъдат използвани  само препарати без карентен срок за мляко . В този смисъл за обработка на лактиращи  крави  може да бъдат използвани препаратите Бутокс 50, Бутокс протект 7,5 мг/мл  поур-он и Дентанил 10 мг/мл поур –он  в препоръчваните от фирмата производител концентрации и дозировки. Разходните норми за едно животно не трябва да бъде по-малка от 1 литър на глава.

За обработка на говеда предназначени  за незабавно клане в страната и за износ можете да използвате  препарата Бутокс 50 .Същият препарат може да бъде използван и за обработка на говеда  износ предназначени за незабавно клане, както и за обработка на преминаващи през страната говеда предназначени за незабавно клане.

Животните за износ предназначени за развъждане и доотглеждане преди товаренето могат да бъдат обработени с някои от следните препарати – Бутокс 50, Бутокс протект 7,5 мг/мл поур он, Дентанил 10 мг/мл поур он, Ципер Веекс, Диацидол,Диацил, Ектомин спрей, Епринекс поур он, Епризеро,Анамекс 5 мг/мл поур он, Неопринил  5 мг/мл поур он, финадин трансдермал, тактик 12,5%, циперметрин фарма и други регистрирани у нас инсектицидни средства.

Успоредно с обработката на животните трябва да се обработват и помещенията в които се отглеждат. За целта могат да бъдат използвани в отсъствие на животните  препаратите Бутокс 50, Ципер Веекс, Диацидол, Диацил, Тактик, Циперметрин фарма в препоръчваните от фирмите производители концентрации и разходни норми. Същите средства могат да бъдат използвани и за обработка на превозните средства преди натоварването на животните.

За обработка на превозни средства  натоварени с говеда предназначени за незабавно клане  могат  да се използват само препарати без карентен срок за месо – Бутокс 50.  За обработка на преводни средства натоварени с животни(говеда и овце) за разплод или доотглеждане могат да бъдат използвани  и препарати с карентен срок упоменати при обработка на такива животни. Не трябва да се забравя голяма част от пасищните кръвосмучещи насекоми  преследват гостоприемниците си по техния път и така  достигат от пасището до помещенията. За предотвратяване влитането им в оборите трябва задължително прозорците да са замрежени, като мрежите също трябва да бъдат обработени със инсектициден препарат, а на вратите поставени  допълнителни  мрежести врати или различни видове лентови завеси възпрепятстващи влизането на насекомите.

За обработка на помещениета за отглеждане на животни срещу мухи с много голям успех може да бъде използван метода на избирателните опръсквания (местата където сутрин мухите се събират до затопляне на въздуха или си почиват) с препарата  МУСЦИД   83 СГ при разходна норма 300 грама за 100 м2 или ТУЕНТИ УАН ВП  при  разходна норма 125 грама за 100 м2. Последният е подходящ и за намазване на  прозорците. За обработка на външните стени на помещенията може да бъде използван също и препарата ЦИТРОН ФОРТЕ в доза  20 грама за 100 м2 площ.

За пръскване на  растителност срещу  комари( местата където денуват комарите) може да се използват препаратите ФОВИЛ ЕК – 50 МЛ ЗА 100 М2, а за опръскване на растителност( рлощно третиране ) срещу кърлежи препарата Бандит 10 ЕВ  в доза  40 мл на дка.

За обработки срещу летящата популация кръвосмучещи насекоми(ковари, куликоиди,глосини) с най-голям успех може да бъде приложен метода на УЛВ обработките със студен аерозол  от въздуха със вертолет с препарата ЦИТРОЛ 10/4  УЛВ в доза 80 мл на хектар а с аерозол от земя  40 мл на хектар

За обработка на местата за развитие на комарите (затворени водни площи) може да се използват препаратите Димилин 2ГР в доза 1,25 кг на хектар водна площ чрез напръскване, а при замърсени площи 2,5 кг на хектар. Периодичност на напръскванията 1 път на  2 месеца. Същият препарат може да бъде използван и срещу ларви на мухи в доза 250 гр. За 10 м2 на всеки 3-4 седмици.За обработка на по-големи площи със самолет(вертолет) може да се използва препарата ДИМИЛИН 15 СК в доза 170-350 мл на хектар водна площ срещу комари. Със същия успех може да се използва и препарата ДИМИЛИН 2 ТВ  в разходна норва 1 таблетка  на 4-8 м3 вода в зависимос от замърсеността,като обработките се повтарят след 2-4 месеца при видовете от род Aedes  и след 11-27 дни привидовете от род Culex  Anopheles    през Същият препарата може да се използва и за обработка на торища срещу ларви на мухи в разходна норма 350-700 мл за 100 м2 площ а всеки 3.4 седмици.

Обръщаме Ви внимание, че при работа с инсектицидни средствна трябва да бъдат стриктно спазвани правилата и предпазните мерки преди започване на работа, по време на работа и след работа, при работа с дезинсекционната техника, личните предпазни мерки, мерките за обезвреждане на разливи,отпадъци и опаковките от използваните инсектициди, мерките при аварийно изпускане, мерки за опазване на околната среда, условията за безопасно съхранение и транспортиране, противопожарни мерки, мерки за оказване на първа помощ в случай на поглъщане или вдишване и други.

Говедовъд.ею

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here