НАРЕДБА 2- ОТГОВОРИ НА БАБХ

1

Интервю със специалисти от БАБХ за вестник „Мляко+“

Публикуваната в ДВ и влязла в сила от 7 март 2017 г. Наредба 2 за Специфичните изисквания на производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово краве мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продуки и официалният им контрол предизвика голямо вълнение във фермерското съсловие.Възникнаха много въпроси,за които не бяха дадени отговори. В тази връзка вестник „Мляко+“ зададе въпроси към специалисти и те дадоха отговор и поясниха подробности.

Асоциация на млекопреработвателите в България иницира среща в МЗХ и заедно с НСГБ бе проведена среща в МЗХ и представители на БАБХ, за да бъдат уточнени теми и място на провеждане на разяснителна кампания по изпълнението на Наредба 2.

/интересното е, че не се публикуват имената на отговарящите, което означава, че няма кой да носи отговорност при неправилно тълкуване на някои от изискванията на Наредбата/

       Наредба 2. Кои са новите моменти в нея?  

Най-съществената разлика на този етап е в изпиването на пробите – те вече следва да се изпитват и за точка на замръзване.

Втория съществен момент е, че при въвеждане в експлоатация на „Модул мляко“, всички пробовземачи ще следва да бъдат обучени за работа с него.

  Ще бъде ли качен в сайта на БАБХ актуален списък на фермите, изпълнили изискванията на официалния контрол след направения мониторинг?

 Списъците на оценените ферми (с над 50 дойни крави и с м/у 10 и 49 дойни крави) с актуалното им състояние са качени на сайта на БАБХ:

  • Кои ще са разходите за фермерите, предвидени в Наредба 2 и какви ще бъдат разходите им?

Задълженията на фермерите си остават същите както до сега – изследване на минимум 2 проби сурово краве мляко за месеца по линия на самоконтрола.

В случай на незадоволителни резултати (при несъответстваща средногеометрична стойност за месеца), фермера да заплаща извършването на официалния контрол – това обаче не е по линия на Наредба 2, а във връзка със законодателството на ЕС./ Отговора спестява някои от нещата, които се случват в момента. До сега заплащането на пробите за самоконтрол ставаше за сметка на мандрата или на двамата партньори-фермер и мандра или само от фермера. Нямаше и транспортни разходи и губене на време за носене на пробите. Сегашните такси за пробите са доста „надути”, въпреки прибавяне и изследването за точка за замръзване. Поне в момента се получава една сума от 100тина лева/

 – Ферми, които са публикувани като НЕОТГОВАРЯЩИ, въз основа на официалния контрол на БАБХ, имат съответно анализи – отново от акредитирани лаборатории, че за съответните и последващи периоди млякото им е ОТГОВАРЯЩО. (това са официални проби по мониторинга който извършва всяко едно МПП). Може ли да се счита това мляко за отговарящо?

Съгласно изготвения и утвърден от МЗХ и Европейската Комисия план, лабораториите следва да са акредитирани за цялостното изследване на млечните проби – за инхибитори, ОБМ, ОБСК, точка на замръзване, масленост.

Когато фермата има поне 2 проби за месеца по линия на самоконтрола, те са изпитани в такава лаборатория, физикохимичните изпитвания показват, че пробите са валидни най-общо – пробата е краве мляко, което не е манипулирано и средногеометричните стойности отговарят на изискванията на Регламента, то фермата може да премине от „Неотговаряща“ към „Отговаряща“ на изискванията на Регламента.

  • За нуждите на мониторинга на МПП, лицето което взима пробите от фермите също ли трябва да бъде лицензиран ПРОБОВЗЕМАЧ?

Работния план предвижда въвеждане на софтуер за обработка на вземането, изпитването и изчисляването на резултатите от пробите с цел избягване на субективния фактор. По тази причина „Пробовземачите“ следва да бъдат обучени. До въвеждане в експлоатация на „Модул мляко“ обаче, пробовземането може да става по досегашния начин.

  • Ще бъде ли подготвена инструкция или указания по изпълнение на Наредба 2 и кога?

Подобна инструкция е изготвена още преди оценяването на първата група ферми. Специалистите по ОДБХ бяха инструктирани и за оценяването на втората група ферми. Към момента се изготви инструкция за актуализиране на списъците за „Отговарящи“ и „неотговарящи“ ферми./ не става ясно за какво ще служи изготвената инструкция- да дава указания на контролните органи как да се извършват проверките или да дава обяснения по някои от неясните членове на Наредбата/

  • Кои са акредитираните лаборатории и какви ще бъдат новите лабораторни изследвания. Какво ще включва физико-химичния анализ?

Пробите сурово мляко трябва да бъдат изследвани в лаборатории, които имат в обхвата си на акридитация и могат да изследват и петте показателя: ОБМ, ОБСК, инхибитори, масленост и точка на замръзване.

–         Какви са допустимите стойности и лабораториите на БАБХ ще изследват ли сурово мляко? В кои от тях ще могат да бъдат подавани проби? Ще има ли направен график за прием?

По отношение изготвянето на график за изпитване на пробите по линия на самоконтрола, БАБХ не разполага с подобен капацитет, а и не считаме за удачно контролния орган да менажира процес, който следва да контролира./няма капацитет а се направи организация за насочване пробите към двете лаборатории на БАБХ/

  • Ясно е, че трябва да бъдат изпълнени изискванията на европейските регламенти за сурово мляко. Какво ще стане със суровото мляко, което не отговаря. По какъв начин бизнесоператорът ще може да го преработва и къде ще може да продава готовия продукт ?

Неотговарящото на изискванията на регламент (ЕО) №853/2004 ще може да се преработва в следните МПП,  :

– МПП с две технологични линии или такива (за отделна пработка на отговарящо и неотговарящо сурово краве мляко);

– МПП с една технологична линия, които изкупуват и преработват отговарящо и неотговарящо сурово краве мляко и го преработват по различно време (в НАССР гарантират начина, по който извършват пълното разделяне на отговарящото от неотговарящото мляко по време на събирането, транспортирането, приемането, съхранението и преработката. На всички етапи от производствения процес се осигурява разделяне по време и място . Неотговарящото мляко се преработва в  сирена с период на зреене 60 дни. На произведените млечни продукти се поставя идентификационна маркировка елипса и млечните продукти се реализират свободно.

–  МПП, които преработват само неотговарящо мляко, в сирена с период на зреене 60 дни. Произхода на суровото краве мляко са неотговарящи ферми и МСЦ от официалната оценка. На произведените млечни продукти се поставя идентификационна маркировка елипса.

Всички дадени до сега отсрочки (дерогации) целяха подпомагане на българските говедовъди да постигнат изискванията на европейското законодателство. В тази връзка въпроса „как ще се преработва неотговарящо мляко и къде ще се продава“ е обсъждан многократно през годините. Все пак нека още веднъж отговорим: При получаване на несъответстваща средногеометрична стойност за месеца, фермера има 3 месеца да подобри качеството на млякото си. През това време млякото се счита за неотговарящо и следва да се преработва в продукти със срок на зреене минимум 60 дни. В момента, в който месечните средногеометрични стойности отговорят на лимита в Регламента, фермата си възвръща статута на „Отговаряща“ и отпадат ограниченията за млякото. Ако обаче в рамките на този 3 месечен период фермата не си възвърне статута, млякото се възбранява и не се допуска за производство на млечни продукти, които ще бъдат пускани на пазара. / тук всичко е казано много точно, има и образец на документ за възбрана/

– По какъв начин ще се  води документацията за приемане, изследване и лабораторен анализ от фермерите и млекопреработвателните предприятия?

МПП ще води записи на ежедневните количества сурово краве мляко, което получават с идентификация на лицето, доставящо млякото, час на приемане, номер на транспортното средство, температура на млякото при приемане и физикохимични показатели, изследвани на приемна рампа.

 В наредбата е разписано , че МПП трябва да получава и съхранява информация за резултатите от средногеометричните стойности на изследваното сурово краве мляко, предоставена им от всички доставчици, от които изкупуват сурово мляко.

МПП ще изискват информация за средно-геометричните стойности от изследванията на суровото краве мляко  по показателите ОБМ, ОБСК и инхибитори от фермите за производство на мляко и млекосъбирателните центрове (МСЦ).

Наредбата вече е в сила, но в заключителните разпоредби  на новата Наредба 2 се споменава, че до приключване на официалната оценка и стартиране на модул „Мляко+ се прилага системата за вземане на проби и изпитване на сурово мляко по Наредба 4. Ще разтълкувате ли този казус?

Вече отговорихме на този въпрос – на този етап не се изисква ново обучение на пробовземачите. По отношение на изпитването на пробите, те следва да се изпитват показателите по Регламент (ЕО) № 853/2004 и за масленост и за точка на замръзване, съгласно декларираното от България и одобрено от ЕК.

Да очакваме ли, по време на семинарите, след зададените въпроси от фермери и преработватели, че Наредба 2 ще претърпи промени?

Всяка спекулация, че са възможни нови отлагания на спазването на правилата е опасна за сектора и може да нанесе големи вреди. Произвеждане на качествено мляко касае не само фермерите, но и самите консуматори, а и свободната търговия в ЕС. В тази връзка БАБХ се опитва максимално да подпомогне процеса вече над 10 години, но следва да се отчитат и ограниченията в този процес. Не считаме, че са възможни значителни промени в текстовете на Наредбата, тъй като това може да повлияе негативно на достъпа до пазара на млекопроизводителите.

Интервю със специалисти от БАБХ за вестник „Мляко+“

Източник: milkbg.org

НАВИГАЦИЯ

 

1 КОМЕНТАР

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here