Киселото мляко “влезе” и в парламента

0

 Млечният кръг  още не е затворен

Сагата по внесените промени в стандарта на киселото мляко по отношение участието в него на двете бактерии и видът на опаковката – продължава.
Както винаги в такива случаи започва играта на котка и мишка. За съжаление един от играещите е сегашния минисътр Порожанов, който няма никаква вина за това, но сега трябва да спасява “честа на пагона”. Отговорите, макар и доста големи по обем не дават яснота по някои от изиграните сцени от сагата. Изведнъж се появиха и “големите ” играчи на амбалажа. Не става ясно защо министерството отегли първото си предложение. Все пак това е министерство, а не пощенска кутия да препраща определени предложения до други институции. Все пак в отговора се казва, че на работната среща е взето решение.
Отпадането на първата част от проекта също не може да отпадне ей така, поради обществения натиск /както се каза в някои медии/. В датата на внасяне на документа, сякаш имат разминаване. В заключението на отговора се казва, че министерството работи за гарантирането на качествени храни на обществото, всъщност прочетете заключението, в отговора на министъра много точно е казано какво трябва да се прави. Все пак трябва да затврим този млечен кръг за киселото мляко, а не както винаги досега – и котките сити, мишките играят.
Говедовъд.ею

Още за „мистерията“ по сагата за БЪЛГАРСКОТО КИСЕЛО МЛЯКО

ВЪПРОС от  Румен Георгиев – народен представител от ПГ „БСП за България”

На основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 95 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасям въпрос

ОТНОСНО: Откритата по предложение на МЗХГ процедура за изменение на БДС 12:2010 „Българско кисело мляко” и контролът, който МЗХГ следва да упражнява върху млекопроизводителите за неговото спазване.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Видно от официалната електронна страница на Българския институт по стандартизация (БИС), считано от 29.03.т.г. бяха открити две последователни процедури за обществено обсъждане по предложения за изменение на параграф 8.1 от БДС 12:2010 в частта „Българско кисело мляко”.

Докато първото предложение е постъпило от „Обединена млечна компания” АД Пловдив, подкрепяна от две други компании, то инициатор по второто предложение е повереното от Вас министерство, подкрепяно от Българската агенция по безопасност на храните и една частна компания- производител. Видно пак от обявлението, поместено на същата страница е, че предметът на откритата процедура касае промяна на съдържанието и съотношението на двата основни бактерия, съставляващи традиционното българско кисело мляко: Lactobacillus delbruecki ssp. Bulgaricus и Streptococcus thermophilus.

Специфичният състав на българското кисело мляко от десетилетия насам е гарантиран с въведените в БДС изисквания. Показател за това е фактът, че БДС 12:2010 е заменил и отменил БДС 12:1982 на 15.07.2010 г. Още по-стар стандарт е БДС 12:1972, който е действал от 01.01.1971 до 01.01.1982 г., когато бива заменен от БДС 12:1982. Това показва стабилитет на българския стандарт, а предвид, че същият е резултат от многогодишни изследвания, анализи и експерименти, чрез които специалисти и учени са достигнали до единен алгоритъм, наречен Български държавен стандарт (БДС), показва и надеждността на същия, както и способността му да гарантира по всяко време от производител до потребител качествата на произведения и опакован хранителен продукт.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

1. Колко пъти и какъв контрол е осъществило повереното Ви министерство върху съдържанието на българското кисело мляко по БДС и на опаковките, в които то се разпространява в търговските вериги през последните 5 години и какви са констатациите Ви – установени нарушения и нарушители?

2. Ако бъде допусната исканата промяна на БДС за опаковката на българското кисело мляко по БДС, то повереното Ви министерство по какъв начин, с каква експертиза, с какъв кадрови капацитет и по каква схема ще осъществява контрола по изпълнението на БДС за българското кисело мляко, включващи всякакви опаковки?
3.
По какъв начин е обезпечен контрола по отношение на съдържанието на сухо мляко в българското кисело мляко по БДС, предвид факта, че лаборатории към БАБХ информират, че не могат да изследват сухото мляко?
Какви са съображенията на повереното Ви министерство, поради които са предприетите действия пред Българския институт по стандартизация за изменение на БДС 12:2010 в частта „Българско кисело мляко”?

5. Смятате ли да поддържате своето предложение за изменение на БДС 12:2010 в частта „Българско кисело мляко” и ако отговорът Ви е положителен, то моля да се обосновете и да посочите на какви научни и/или лабораторни изследвания се основава Вашето предложение?

Моля за писмен отговор. Румен Георгиев Народен представител от БСП

                                                                       УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
Във връзка с поставените от Вас въпроси относно открита процедура по предложение от Министерството на земеделието, храните и горите за изменение на БДС 12:2010 „Българско кисело мляко” и контролът, който трябва да се упражни върху млекопроизводителите за неговото спазване, Ви уведомявам следното по конкретно поставените въпроси:
Въпрос № 1: Колко пъти и какъв контрол е осъществило повереното Ви министерство върху съдържанието на Българското кисело мляко по БДС и на опаковките, в които то се разпространява в търговските вериги през последните пет години и какви са констатациите Ви – установени нарушения и нарушители ?
Българската агенция по безопасност на храните е компетентен орган за извършване на официален контрол на храните, в частност и по отношение спазване на изискванията относно млечните продукти, произвеждани по стандарт.
Официалният контрол, свързан със спазването на изискванията на стандартите, се осъществява чрез проверки в предприятията, произвеждащи по стандарти и чрез вземане на проби за лабораторен анализ от такива продукти. Ежегодно се изготвя план за анализ на продукти, взети от търговска мрежа и произведени по национални стандарти, стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентния орган.
Съгласно Годишния план за 2016 г. бяха планирани и извършени лабораторни изпитвания на храни, произведени по национални и браншови стандарти, съобразно броя и капацитета на предприятията – общо 265 проби, от които 71 проби по БДС 12:2010 „Българско кисело мляко”.
През 2016 г. от извършените лабораторни изследвания на храни, произведени по БДС стандарти за млечни продукти, са установени 33 несъответствия, като само 3 са за Българско кисело мляко, както следва:
1. Несъответствие относно съотношението между Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus;
2. Несъответствия по показател „Протеини”.
През 2015 г. в годишния план са заложени и изследвани общо 155 проби, от произведени по национални и браншови стандарти продукти, от които 46 проби по БДС 12:2010 „Българско кисело мляко”. От извършените лабораторни изследвания на млечни продукти, произведени по БДС стандарти, са установени 58 несъответствия, като само 15 са за Българско кисело мляко, както следва:
• 2 несъответствия по показател „Киселинност °7″”;
• 2 несъответствия по показател „Сухо вещество”;
• 3 несъответствия по показател „Масленост”;
• 6 несъответствия по показател „Микробиология”;
• 2 несъответствия по показател „Протеини”.
За 2014 г. съгласно годишния план за вземане на проби, са анализирани 155 проби храни от търговска мрежа, произведени по национални и браншови стандарти, като са констатирани 7 несъответствия по БДС за всички видове млечни продукти.
За 2013 г. съгласно годишния план за вземане на проби са анализирани 304 проби храни от търговска мрежа, произведени по национални и браншови стандарти, като са констатирани 10 несъответствия по БДС за всички видове млечни продукти.
За 2016 г., в сравнение с 2015 г., се наблюдава нарастване на броя на производителите на храни по БДС стандарти за млечни продукти с 39,1%.
За 2017 г. планираното минимално пробовземане от млечни продукти, произведени по БДС 12:2010 „Българско кисело мляко” е 38 броя.
Тези проби са разпределени в Годишния план за 2017 г. за анализ на продукти, взети от търговската мрежа и произведени по национални и браншови стандарти. В случай, че значително се увеличи броят на производителите по стандарти, годишният план със заложените в него проби може да претърпи промяна.
За констатираните несъответствия по всички стандарти са предприети коригиращи действия от страна на Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), на чиито територии се намират производствените предприятия. Корективните действия включват издаване на предписание от ОДБХ за изтегляне от пазара на партидите, в които е установено несъответствие и преетикетиране на партидата като конвенционално производство.
Освен чрез лабораторен анализ на храните, произведени по национални и браншови стандарти, в обхвата на официалния контрол в млекопреработвателните предприятия са инспекциите и тематичните проверки за спазването на изискванията на тези стандарти. Последната тематична проверка беше през месец май 2017 г. с обект на контрол изпълнение на изискванията на БДС 12:2010 за производство на Българско кисело мляко. Бяха проверени всички млекопреработвателни предприятия, произвеждащи Българско кисело мляко по БДС 12:2010. Акцентът в извършените проверки е установяване спазването на физикохимичните и микробиологичните показатели, в съответствие с изискването за използването на опаковки за кисело мляко и етикетирането му. Извършени са 31 проверки, в резултат на които:
• в 3 предприятия са установени несъответствия, свързани с физикохимични и
микробиологични показатели на киселото мляко;
• в 6 предприятия са установени несъответствия, свързани с вида на използваните
опаковки.
За констатираните несъответствия са издадени предписания с конкретни срокове за отстраняването им.
Въпрос № 2: Ако бъде допусната исканата промяна на БДС за опаковката на Българското кисело мляко по БДС, то повереното Ви министерство по какъв начин, с каква експертиза, с какъв кадрови капацитет и по каква схема ще осъществява контрола по изпълнението на БДС за Българското кисело мляко, включващи всякакви опаковки ?
Извършваният официален контрол в млекопреработвателните предприятия относно спазването на изискванията на БДС 12:2010 включва и използване на разрешени опаковки. Контролът се извършва чрез проверка на писмената декларация, издадена от производителя на опаковките за съответствието им с нормативните документи за материали и предмети за контакт с храни. До месец юни 2017 г. са извършени проверки на 31 млекопреработвателни предприятия, като в 6 от тях са констатирани
несъответствия, относно опаковките по БДС 12:2010.
Българската агенция по безопасност на храните, като компетентен орган, извършва контрол и на материалите и предметите за контакт с храни (пластмасови и керамични съдове). Лабораторният анализ се осъществява в акредитирани лаборатории за обща и специфична миграция на нискомолекулни вещества от пластмасови изделия и миграция на тежки метали от керамични съдове. От създаването на Българската агенция по безопасност на храните до 2016 г. са взети общо 196 проби от пластмасови съдове и 40 проби от керамични съдове. При лабораторните анализи не е установена миграция на нискомолекулни вещества.
Въпрос № 3: По какъв начин е обезпечен контролът по отношение на съдържанието на сухо мляко в Българското кисело мляко по БДС, предвид факта, че лаборатории към Българската агенция по безопасност на храните информират, че не могат да изследват сухото мляко?
Официалният контрол в предприятията, произвеждащи Българско кисело мляко по БДС 12:2010, обхваща използваните суровини за производство, количеството и качеството на вложеното мляко и закваска чрез проследяване на писмените доказателства за технологичния процес. Стандартът не допуска влагането на сухо мляко при производството на Българско кисело мляко по БДС 12:2010. Практически проверките в млекопреработвателните предприятия се извършват на базата на произволно посочена от контролния орган партида с доказване на проследимост на вложените суровини и произведения готов продукт.
Въпрос № 4: Какви са съображенията на повереното Ви министерство, поради които са предприети действия пред БИС за изменение на БДС 12:2010 в частта „Българско кисело мляко”?
Във връзка с процедура за издаване на Удостоверение за съответствие на продукт „Българско кисело мляко” от краве мляко, съгласно БДС 12:2010, на 23 декември 2016 г. в Министерство на земеделието и храните постъпва възражение относно отказ за издаване на становище от Областна дирекция по безопасност на храните – гр.Перник, с което да бъде придвижена процедура за издаване на Удостоверение от министъра на земеделието и храните.
На 16 февруари 2017 г. е проведена работна среща в Министерството на земеделието и храните, на която е обсъждана процедурата по издаване на Удостоверения по БДС. В срещата са взели участие служители на министерството, представители от Българската агенция по безопасност на храните и външни експерти, които са включени в състава на комисията за извършване на проверка с цел оценка на съответствието на произвеждания продукт. Дискутирана е темата за иницииране на изменение или преработване на БДС 12:2010 при наличие на обективни обстоятелства.
На 25 април 2017 г. в Министерството на земеделието и храните постъпва писмо от Българската агенция по безопасност на храните до служебния заместник-министър на земеделието и храните с искане да бъде инициирано изменение или преработване на БДС 12:2010 „Българско кисело мляко” относно уеднаквяване тълкуването на заложените показатели в т. 4. 2 „Изисквания към готовия продукт”, таблица 2 „Микробиологични показатели”, а именно:
• Съдържание на Lactobacillus delbruecki ssp. bulgaricus, Cfu/g;
• Съдържание на Streptococcus thermophilus, Cfu/g.
Компетентният орган за изменение, преработване или отменяне на български стандарт е Българският институт за стандартизация. Той извършва периодичен преглед за актуалността на българските стандарти, с оглед те да отразяват достигнатото ниво на науката и технологиите в съответствие с правилата за работа по националната стандартизация.
Получените предложения за изменение, преработване или отменяне на български стандарти, Министерство на земеделието и храните изпраща на 27 април 2017 г. до Българския институт за стандартизация с придружително писмо от ресорния служебен заместник-министър на земеделието и храните и попълнен формуляр Ф 5-11 „Предложение за нова работна тема за стандартизация”.
По предложението за изменение на стандарта се обявява обществено допитване в Официалния бюлетин и интернет страницата на Български институт за стандартизация, секция „Обществено допитване”. Предложението за изменение на стандарта се изпраща до членовете на Технически комитет 32 „Селскостопански и хранителни продукти” и външни експерти за мнение. На базата на получените становища се подготвя предложение за решение, което се гласува от членовете на техническия комитет. Предложението се приема, ако е подкрепено от повече от 50% от гласувалите членове на техническия комитет и най-малко 3-ма са съгласни да участват в разработването на новата тематика.
Технически комитет 32 е органът, който излиза със становище относно промяната или запазването на определен действащ стандарт – БДС 12:2010 „Българско кисело мляко”.
Въпрос № 5: Смятате ли да поддържате своето предложение за изменение на БДС 12:2010 в частта „Българско кисело мляко” и ако отговорът Ви е положителен, то моля да се обосновете и да посочите на какви научни и/или лабораторни изследвания се основава Вашето предложение?
Министерството на земеделието, храните и горите оттегли на 8 юни 2017 г. направеното предложение с цел внасяне на яснота по отношение заложените показатели в БДС 12:2010 за производство на Българско кисело мляко, касаещо съдържанието на Lactobacillus delbruecki ssp. Bulgaricus, Cfu/g и съдържание на Streptococcus termophilus, Cfu/g.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
Искам да Ви уверя, че държавната политика, свързана с безопасността и качеството на храните, е първостепенен приоритет на Министерството на земеделието, храните и горите. Създаването на съответните национални нормативни актове, процедури и механизми за прилагането им, цели да убеди българските граждани, че се работи в посока защита интересите им.
Въвеждането на БДС повишава доверието на потребителите към българската хранителна индустрия. Индиректно се повлиява производството на суровини с български произход и се повишава здравословния начин на живот на българина. Произведените по БДС млечни продукти са с гарантирано високо качество, даващи правото на потребителя да направи своя информиран избор. Производството на млечните продукти по БДС, гарантира запазване на традиционните и вкусови качества на българските храни и подпомага тяхната реализация на пазара.
Въвеждането на Български държавен стандарт за хранителните продукти гарантира качеството им и стимулира родното производство.
РУМЕН ПОРОЖАНОВ
Министър на земеделието

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here