ПОДМЯРКА 4.2.- Програма за развитие на селските райони 2014-2020

0

Подмярка 4.2 от мярка 4 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Подпомагане по подмярка 4.2 от мярка 4 на ПРСР се предоставя за избрани първични производствени сектори, свързани с преработката/маркетинг на продукти, описани в Приложение 1 на Договора за функциониране на Европейския съюз:

 • Мляко и млечни продукти.
 • Месо и месни продукти.
 • Плодове и зеленчуци, включително гъби.
 • Пчелен мед.
 • Зърнени, мелничарски  и нишестени продукти.
 • Растителни и животински масла и мазнини.
 • Технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки.
 • Готови храни за селскостопански животни.
 • Гроздова мъст, вино и оцет.

 Подмярка 4.2 от мярка 4 подкрепя инвестиции, свързани с: 

 • Процеси и технологии за производство на продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка.
 • Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, необходими за производството и маркетинга.
 • Нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга.
 • Съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията.
 • Специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готова продукция, включително хладилни транспортни средства.
 • Внедряването на системи за управление на качеството.
 • Повишаване на енергийната ефективност на производството.

 БЕНЕФИЦИЕНТИ по подмярка 4.2 от мярка 4:

 • ​Земеделски производители регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители и Групи/Организации на производители.
 • Предприятия /Физически и Юридически лица/, включително пазари на производители, регистрирани съгласно Закона за стоковите борси и тържища.
 • Минималния стандартен производствен обем на кандидатите земеделски производители следва да бъде не по-малко от 8 000 евро.

Материални инвестиции по подмярка 4.2 от мярка 4:​

 • Разходи за изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството и маркетинга.
 • Разходи за закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес.
 • Разходи закупуване на специализирани транспортни средства, включително хладилни за превоз на суровините и/или  на готовата продукция използван и произвеждан от предприятието.
 • Разходи за изграждане и/или модернизиране на лаборатории за нуждите на предприятието.
 • Разходи за инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Общността.
 • Разходи закупуване на земя, необходима за изграждане/ модернизиране на сгради, помещения и други недвижими активи предназначени за производствена дейност /до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи.

 Нематериални инвестиции по подмярка 4.2 от мярка 4:

 • Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси  и консултантски услуги.
 • Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.
 • Закупуване на софтуер.
 • Разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятия.

 ПРИОРИТЕТ ПО ПОДМЯРКА 4.2 ОТ МЯРКА 4 СЕ ПРЕДОСТАВЯ ЗА:

 • Проекти за инвестиции за преработка на суровини от чувствителни сектори.
 • Проекти за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в преработвателната промишленост.
 • Проекти с инвестиции за постигане стандартите на ЕС, подпомагани по подмярката, включително такива за намаляване на емисиите при производство на енергия от биомаса.
 • Проекти за преработка на биологични суровини и производство на биологични продукти.
 • Проекти с инвестиции за насърчаване на кооперирането и интеграцията между земеделските производители и предприятия от преработвателната промишленост.
 • Проекти, чието изпълнение води до осигуряване на устойчива заетост на територията на селските райони.
 • Проекти, изпълнявани в Северозападния район.

 ИНТЕНЗИТЕТ И РАЗМЕР НА ПОМОЩТА ПО ПОДМЯРКА 4.2 ОТ МЯРКА 4:

 • Финансовата помощ по мярка 4.2 е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за микро, малки и средни предприятия по смисъла на Закона за МСП и 40% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за големи предприятия по смисъла на Закона за МС.
 • Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на програмата е до 3 000 000 евро.

Източник: cibolabg

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here